فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده | dl | 6506860

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده

فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده

بخشی از متن فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده :
تعداد صفحات : 13

افزودن عناصر سنگین به خاک, باعث تغییر الگوی اصلی توزیع عناصر سنگین در خاک میشود و توزیع عناصر سنگین در خاک بستگی به نوع عنصر, سطح کاربرد, زمان افزودن عناصر و ویژگی های خاک دارد. این تحقیق, جهت بررسی اثر زمان بر توزیع بخش های شیمیایی سرب در خاک انجام گردید. تیمارها شامل کاربرد دو سطح کود گاوی (صفر و 5 درصد) و دو سطح سرب با استفاده از نمک نیترات سرب (صفر و 200 میلی گرم در کیلوگرم ) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار بود. نمونه ها به مدت 120 روز در دمای 25 درجه سانتیگراد و رطوبت 60 درصد ظرفیت زراعی, انکوباسیون شدند. و در 4 بازه ی زمانی 0-30, 0-60, 0-90, 0-120 روز, توزیع شکل های شیمیایی سرب, با روش عصاره گیری پی در پی تعیین شد. نتایج نشان داد گذشت زمان باعث کاهش بخش سرب تبادلی, کربناته و باقیمانده و افزایش سرب متصل به اکسید آهن_منگنز و ماده آلی گردیده است. همچنین در تیمار اثر برهمکنش زمان با کود گاوی, کاهش بخش تبادلی و باقیمانده و افزایش بخش سرب کربناته, اکسید آهن _منگنز و ماده آلی مشاهده شد و حاصل برهمکنش زمان با غلظت سرب, منجر به کاهش در بخش سرب تبادلی, کربناته و باقیمانده و افزایش در بخش سرب متصل به اکسید آهن_منگنز و ماده آلی گردید. لذا از آنجایی که بیش ترین زیست فراهمی و بخش بالقوه سمی سرب, در بخش محلول - تبادلی است, مزیت این تحقیق کاهش این بخش با گذشت زمان است.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده👇

فایل رایگان اثر فرا ريشه لوبيا قرمز Phaseolus vulgaris L. بر قابليت استفاده و شکل هاي مس در تعدادي از خاک هاي آهکي ايران | WORD فایل رایگان نوسانات سطح ايستابي، شدت زهکشي و ديناميک نيتروژن در اراضي زير کشت نيشکر باسيستم زهکشي کنترل شده | WORD فایل رایگان تاثير جدايه هاي آسپرژيلوس بر هيدروليز فسفر آلي خاک(اسيد فيتيک و گليسرو فسفات سديم) | WORD فایل رایگان تاثير کاربرد لجن فاضلاب و کشت گندم Triticum aestivum L بر قابليت استفاده و شکل هاي شيميايي روي در تعدادي از خاک هاي آهکي | WORD فایل رایگان پتانسيل يابي مناطق مستعد جهت اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار با استفاده از GIS (مطالعه موردي: شبکه آبياري و زهکشي باباخان) | WORD فایل رایگان استفاده از توابع درونياب فرکتال براي ريزمقياس نمايي زماني داده هاي درجه حرارت | WORD فایل رایگان اثر زهکشي کنترل شده بر روي کاهش ضريب زهکشي و حجم زه اب خروجيدر مزارع نيشکر کشت و صنعت امام خميني | WORD فایل رایگان اثر سطوح مختلف آب، تراکم بوته و آرايشکاشت بر بهره وري آب ذرت دانه اي درسيستمآبياري قطرهاي نواري زيرسطحي | WORD فایل رایگان تاثير کشت و کار مکانيزه طولاني مدت بر برخي از ويژگي هاي فيزيکي خاک در تعدادي ازکشت و صنعت هاي نيشکر استان خوزستان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بکارگيري روش آماري تحليل عليت جهت تفسير شاخص هاي زيستي خاک | WORD فایل رایگان بررسي کارايي حذف فسفر توسط زيوليت اصلاح شده در شرايط جريان زه اب در زهکش | WORD فایل رایگان پهنه بندي خطر سيل با دو مدل مادکلارک و HEC-RAS در آبخيز سد بوستان استان گلستان | WORD فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه | WORD فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس | WORD فایل رایگان پاکسازي قومي مسلمانان ميانمار؛ جنايت عليه بشريت يا نسل زدايي | WORD فایل رایگان اعتبار سنجي مدلAquacrop به منظور شبيه سازي عملکرد و کارايي مصرف آب گندم زمستان تحت شرايط همزمان تنش شوري و خشکي | WORD فایل رایگان پايش مکاني خشکسالي کشاورزي از طريق سري هاي زماني شاخص هاي NDVI و LST داده هاي MODIS مطالعه موردي: استان مرکزي | WORD فایل رایگان کاربرد روش چند شبکه اي براي حل دستگاه معادلات خطي در تحليل هيدروليکي شبکه لوله ها | WORD فایل رایگان بررسي آسيب پذيري شهر از منظر پدافند غير عامل مطالعه موردي: شهر اردبيل | WORD فایل رایگان صحت سنجي برآورد تبخير و تعرق از مدل هاي سبال و هارگريوز– ساماني با استفاده ازداده هاي لايسيمتر | WORD فایل رایگان مطالعه نظارت قضايي بر عملکرد اجرايي قوه مجريه | WORD فایل رایگان حذف رنگ هاي راکتيو از پساب هاي نساجي با استفاده از کربن فعال حاصل از پسماندهاي دانه کنجد روکش شده با پلي وينيل الکل | WORD فایل رایگان رابطه تسهيم دانش و قابليت نوآوري در کتابخانه هاي دانشگاهي | WORD فایل رایگان پتانسيل يابي مناطق مستعد جهت اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار با استفاده از GIS (مطالعه موردي: شبکه آبياري و زهکشي باباخان) | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلودهدانلود فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده فایلرایگاناثرزمانبرتوزيعشکلهايشيمياييسربدرخاکآلوده