فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده | dl | 6506860

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده

فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده

بخشی از متن فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده :
تعداد صفحات : 13

افزودن عناصر سنگین به خاک, باعث تغییر الگوی اصلی توزیع عناصر سنگین در خاک میشود و توزیع عناصر سنگین در خاک بستگی به نوع عنصر, سطح کاربرد, زمان افزودن عناصر و ویژگی های خاک دارد. این تحقیق, جهت بررسی اثر زمان بر توزیع بخش های شیمیایی سرب در خاک انجام گردید. تیمارها شامل کاربرد دو سطح کود گاوی (صفر و 5 درصد) و دو سطح سرب با استفاده از نمک نیترات سرب (صفر و 200 میلی گرم در کیلوگرم ) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار بود. نمونه ها به مدت 120 روز در دمای 25 درجه سانتیگراد و رطوبت 60 درصد ظرفیت زراعی, انکوباسیون شدند. و در 4 بازه ی زمانی 0-30, 0-60, 0-90, 0-120 روز, توزیع شکل های شیمیایی سرب, با روش عصاره گیری پی در پی تعیین شد. نتایج نشان داد گذشت زمان باعث کاهش بخش سرب تبادلی, کربناته و باقیمانده و افزایش سرب متصل به اکسید آهن_منگنز و ماده آلی گردیده است. همچنین در تیمار اثر برهمکنش زمان با کود گاوی, کاهش بخش تبادلی و باقیمانده و افزایش بخش سرب کربناته, اکسید آهن _منگنز و ماده آلی مشاهده شد و حاصل برهمکنش زمان با غلظت سرب, منجر به کاهش در بخش سرب تبادلی, کربناته و باقیمانده و افزایش در بخش سرب متصل به اکسید آهن_منگنز و ماده آلی گردید. لذا از آنجایی که بیش ترین زیست فراهمی و بخش بالقوه سمی سرب, در بخش محلول - تبادلی است, مزیت این تحقیق کاهش این بخش با گذشت زمان است.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده👇

فایل رایگان اثر فرا ريشه لوبيا قرمز Phaseolus vulgaris L. بر قابليت استفاده و شکل هاي مس در تعدادي از خاک هاي آهکي ايران | WORD فایل رایگان نوسانات سطح ايستابي، شدت زهکشي و ديناميک نيتروژن در اراضي زير کشت نيشکر باسيستم زهکشي کنترل شده | WORD فایل رایگان تاثير جدايه هاي آسپرژيلوس بر هيدروليز فسفر آلي خاک(اسيد فيتيک و گليسرو فسفات سديم) | WORD فایل رایگان تاثير کاربرد لجن فاضلاب و کشت گندم Triticum aestivum L بر قابليت استفاده و شکل هاي شيميايي روي در تعدادي از خاک هاي آهکي | WORD فایل رایگان پتانسيل يابي مناطق مستعد جهت اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار با استفاده از GIS (مطالعه موردي: شبکه آبياري و زهکشي باباخان) | WORD فایل رایگان استفاده از توابع درونياب فرکتال براي ريزمقياس نمايي زماني داده هاي درجه حرارت | WORD فایل رایگان اثر زهکشي کنترل شده بر روي کاهش ضريب زهکشي و حجم زه اب خروجيدر مزارع نيشکر کشت و صنعت امام خميني | WORD فایل رایگان اثر سطوح مختلف آب، تراکم بوته و آرايشکاشت بر بهره وري آب ذرت دانه اي درسيستمآبياري قطرهاي نواري زيرسطحي | WORD فایل رایگان تاثير کشت و کار مکانيزه طولاني مدت بر برخي از ويژگي هاي فيزيکي خاک در تعدادي ازکشت و صنعت هاي نيشکر استان خوزستان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان فراتحليل مقايسه اثربخشي مداخلات روانشناختي و دارو درماني بر کاهش سردردهاي ميگرني و تنشي ايران 1379-1390 | WORD فایل رایگان اثرات بالقوه ايجاد بازار آب بر ارتقاء بهره وري و کاهش منازعات مربوط به آب در استان فارس | WORD فایل رایگان تعيين ارتباط بين مسيوليت اجتماعي سازمان و تاثير شيوه هاي مديريت منابع انساني از طريق مدل سيستمي مديريت دانش | WORD فایل رایگان بازخواني مستندات فقهي حکم اعدام براي تکرار جرايم حدي | WORD فایل رایگان بررسي توان جابجايي ماسه توسط باد در دشت شيله سيستان | WORD فایل رایگان ارزيابي کمي و کيفي روش تدريس بصورت سخنراني از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي ايلام | WORD فایل رایگان نگاهي به قلمرو جرايم امنيتي در پرتو صلاحيت دادگاه انقلاب | WORD فایل رایگان عنصر معنوي قتل عمدي در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 | WORD فایل رایگان مطالعه تاثير پوسته هاي زيستي بر خصوصيات شوري و سديمي خاک(مراتع قره قير استان گلستان) | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين ساختار مالکيت و عملکرد مالي واسطه هاي مالي بانک ها،شرکت هاي سرمايه گذاري و بيمه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | WORD فایل رایگان ارزيابي تناسب اراضي براي کشت گندم ديم بر مبناي مدل فايوو با استفاده از تکنيک تلفيقي Fuzzy-AHP-OWA در محيط GIS مطالعه موردي: شهرستان ميانه | WORD فایل رایگان مدل سازي محلي پروفيل چگالي الکترون يون سپهري ماهواره يFORMOSAT-3/COSMIC با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي | WORD فایل رایگان بررسي کاربرد روش جزيره داده ها در توليد پيشينه هاي فراداده اي با قابليت نمايه پذيري و پيدانمايي نام هاي برچسب عناصر در محيط موتورهاي کاوش وب: بهبود دسترسي به اشياي محتوايي | WORD فایل رایگان کاربرد سيستم هاي استنتاج فازي- عصبي تطبيقي و ماشين بردار پشتيبان براي برآورد تبخيرتعرق مرجع ماهانه شمال غرب کشور | WORD فایل رایگان تغييرات غلظت Cr ،Ni و Mn در خاک هاي تشکي لشده در طول يک رديف پستي و بلندي از سنگ هاي فوق بازي در غرب مشهد | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلودهدانلود فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده فایلرایگاناثرزمانبرتوزيعشکلهايشيمياييسربدرخاکآلوده