فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس | dl | 6506874

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس

فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول, لاله و نرگس :
تعداد صفحات : 12

بمنظور بررسی ظرفیت جذب کادمیوم و روی بوسیله گلهای گلایول, لاله و نرگس, پژوهشی بر خاک های آلوده به کادمیوم و روی در قالب آزمایش فاکتوریل و بصورت طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور, شامل خاک های با آلودگی گوناگون (در سه سطح A بالاترین آلودگی, B کم ترین آلودگی و C عاری از آلودگی) و گل های مختلف (گلایول, لاله و نرگس) با چهار تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا انجام شد. نتایج نشان آلودگی, جذب کادمیوم و روی توسط تمام گل ها افزایش یافت. بیشترین غلظت کادمیوم در اندام هوایی گل ها در تیمار با سطح A (با میانگین 3/48 میلی گرم بر کیلوگرم) مشاهده شد که با تیمار سطوحB,C تفاوت معنی داری داشت. بین تیمار آلودگی سطح C,B تفاوت معنی داری نبود. بیشترین مقدار غلظت روی در بخش هوایی گل ها در سطح A (بطور میانگین 26/03) و برای سطوح C,B بطور میانگین 17/46 و 13/99 میلی گرم بر کیلو گرم بود. جذب کادمیوم بوسیله اندام هوایی و پیاز گل های گلایول, نرگس و لاله برابر بود. غلظت روی در اندام هوایی لاله بیشتر از گل های گلایول و نرگس مشاهده گردید ولی غلظت این فلز در پیاز گل ها با هم برابر بود. افزایش غلظت کادمیوم در خاک ت اثیر معنی داری بر شاخص های ترابری و گردآوری کادمیوم نداشت. با افزایش غلظت روی در خاک, شاخص گردآوری این فلز کاهش یافت ولی بر شاخص ترابری روی تاثیر چشمگیری نداشت .شاخص های ترابری و گردآوری فلزات روی و کادمیوم در هر سه گل برابر بودند. بنابراین با ذخیره کادمیوم و روی در بخشهای قابل فروش گل هایگلایول, لاله و نرگس میتوان به پاکسازی خاکهای آلوده کمک کرد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس👇

فایل رایگان بررسي اثرات تغيير اقليم بر رواناب حوضه هاي آبريز (مطالعه موردي : حوضه آبريز آجي چايدر استان آذربايجان شرقي) | WORD فایل رایگان پيش بيني ويژگي هاي اقليم آسايش شهر آبادان با استفاده از تحليل سري هاي زماني | WORD فایل رایگان ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر متغيرهاي هيدروکليماتولوژي حوضه سيمينه رود | WORD فایل رایگان ارزيابي وضعيت تغذيه گرايي مخزن سد ايلام با رويکرد فازي | WORD فایل رایگان برآورد عرض کانال پايدار با استفاده از روابط ارايه شده براساس الگوهاي آماري چند متغيره | WORD فایل رایگان بهينه سازي عملکرد آبياري جويچه اي با استفاده از مدل WinSRFR در شرايط تحکيم بستر کاشت چغندرقند | WORD فایل رایگان بهينه سازي معادلات درونياب بارش روزانه با نظريه فازي و الگوريتم ژنتيکدر حوضه آبريز دشت مشهد | WORD فایل رایگان ارزيابي کيفي و اقتصادي تناسب اراضي براي نباتات زراعي مهم در منطقه شهرکرد با استفاده از برنامه ALES | WORD فایل رایگان افزايش سرعت همگرايي در بهينه سازي شبکه هاي توزيع آب با استفاده از الگوريتم ژنتيک باآشفتگي سريع | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي رفتارغيرخطي ديوارحايل طره اي تحت فشارخاک به روش اجزاي محدود بااثراندرکنش خاک و سازه درنرم افزار ABAQUS | WORD فایل رایگان اثر کاربرد EDTA و اسيدسيتريک بر تغييرات فعاليت آنزيمي خاک، تنفس ميکروبي برانگيخته و فراهمي سرب در خاک | WORD فایل رایگان تحليل انتشار حکم محکوميت در حقوق کيفري ايران از نگاه فلسفه کيفري | WORD فایل رایگان روان رنجورخويي و کمال گرايي پيش بيني کننده هاي تعلل ورزي | WORD فایل رایگان کاربرد نظريه آشوب و شبکه عصبي مصنوعي در بررسي و تخمين تبخير از سطح آب درياچه ها | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي زناشويي مبتني برآموزه هاي اسلام برسازگاري زناشويي زوجين | WORD فایل رایگان رابطه موارد استرس زاي شغلي با رضايت شغلي در کارکنان شرکت گاز | WORD فایل رایگان اثر تنظيم کننده هاي رشد و ماده هيوميکي بر گياه پالايي نيکل در يک خاک آهکي آلوده بهنيکل | WORD فایل رایگان بررسي تغييرات شيميايي و کاني شناسي آهن در خاک هاي مختلف درشرايط رطوبت مزرعه اي و اشباع | WORD فایل رایگان پيش بيني سولوم خاک با استفاده از ويژگي هاي توپوگرافي دربخشي از اراضي تپه ماهوري کوهرنگ در زاگرس مرکزي | WORD فایل رایگان تاملي نو بر تعريف فعل مادي و غيرمادي در قتل عمدي | WORD فایل رایگان تعيين رابطه طرحواره هاي ناسازگاراوليه باابعادنگرش به نحوه انتخاب همسر دردانشجويان دانشگاه پيام نوراستان تهران | WORD فایل رایگان پيش بيني تبخير-تعرق مرجع ماهانه با استفاده از مدل سري هاي زماني | WORD فایل رایگان فرصتها و چالشهاي ايران و ديگر کشورهاي اسلامي در مواجهه و پيوستن به ديوان کيفري بين المللي (1) | WORD فایل رایگان بررسي پربسامدترين واژگان کودکان طبيعي 18 الي 24 ماهه آذري زبان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگسدانلود فایل رایگان ارزيابي جذب کادميوم و روي بوسيله گلايول، لاله و نرگس فایلرایگانارزيابيجذبکادميومورويبوسيلهگلايول،لالهونرگس