فایل رایگان ارزيابي وضعيت تغذيه گرايي مخزن سد ايلام با رويکرد فازي | dl | 6506878

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان ارزيابي وضعيت تغذيه گرايي مخزن سد ايلام با رويکرد فازي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان ارزيابي وضعيت تغذيه گرايي مخزن سد ايلام با رويکرد فازي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي وضعيت تغذيه گرايي مخزن سد ايلام با رويکرد فازي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان ارزيابي وضعيت تغذيه گرايي مخزن سد ايلام با رويکرد فازي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان ارزيابي وضعيت تغذيه گرايي مخزن سد ايلام با رويکرد فازي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان ارزيابي وضعيت تغذيه گرايي مخزن سد ايلام با رويکرد فازي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان ارزيابي وضعيت تغذيه گرايي مخزن سد ايلام با رويکرد فازي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي وضعيت تغذيه گرايي مخزن سد ايلام با رويکرد فازي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان ارزيابي وضعيت تغذيه گرايي مخزن سد ايلام با رويکرد فازي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان ارزيابي وضعيت تغذيه گرايي مخزن سد ايلام با رويکرد فازي

فایل رایگان ارزيابي وضعيت تغذيه گرايي مخزن سد ايلام با رويکرد فازي

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي وضعيت تغذيه گرايي مخزن سد ايلام با رويکرد فازي :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات : 13

سنجش سطح تغذیه گرایی مخازن سدها به عنوان یکی از مهمترین مسایل مطرح در مدیریت کیفیت آب, همواره مورد توجه مدیران و سیاست گذاران بوده است. با توجه به پیچیدگی فرآیند تغذیه گرایی, تعیین شدت مغذی شدن پیکره آبی با روشی واحد و با قطعیت کامل امکان پذیر نمی باشد. تیوری فازی رویکردی است که بوسیله آن می توان عدم شفافیت و عدم قطعیت بین مرزهای سطوح مختلف تغذیه گرایی را مشخص نمود . در این تحقیق, از شاخص آنتروپی-فازی تغذیه گرایی و شاخص سطح تغذیه گرایی, جهت تعیین وضعیت تغذیه گرایی رولایه و زیرلایه مخزن سد ایلام در یک بازه زمانی یک ساله استفاده شده است. این شاخص ها بر اساس پارامترهای کلروفیل a, فسفر کل و درصد اشباع اکسیژن, تحت دو سناریو, وزن دهی و محاسبه شده اند. بر اساس سناریو یک, وزن نسبی شاخص ها از روش ترکیبی آنتروپی-فازی و تحلیل سلسله مراتبی محاسبه می گردد . در سناریو دوم, توزیع وزنی یکسان برای شاخص ها لحاظ شده است. نتایج نشان می دهد که رولایه مخزن در اکثر ماه ها و تحت هر دو سنا ریو, با قابلیت اطمینان مناسب, در سطح تغذیه گرایی کم قرار دارد و تنها در ماه های تیر و مرداد دارای سطح تغذیه گرایی متوسط است . زیرلایه مخزن, دارای شرایط مشابه رولایه بوده, با این تفاوت که میزان عدم قطعیت در این لایه افزایش یافته است.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان ارزيابي وضعيت تغذيه گرايي مخزن سد ايلام با رويکرد فازي👇

فایل رایگان برآورد عرض کانال پايدار با استفاده از روابط ارايه شده براساس الگوهاي آماري چند متغيره | WORD فایل رایگان بهينه سازي عملکرد آبياري جويچه اي با استفاده از مدل WinSRFR در شرايط تحکيم بستر کاشت چغندرقند | WORD فایل رایگان بهينه سازي معادلات درونياب بارش روزانه با نظريه فازي و الگوريتم ژنتيکدر حوضه آبريز دشت مشهد | WORD فایل رایگان ارزيابي کيفي و اقتصادي تناسب اراضي براي نباتات زراعي مهم در منطقه شهرکرد با استفاده از برنامه ALES | WORD فایل رایگان افزايش سرعت همگرايي در بهينه سازي شبکه هاي توزيع آب با استفاده از الگوريتم ژنتيک باآشفتگي سريع | WORD فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي هيدروليک جريان زلال در آبگيرهاي کف متخلخل | WORD فایل رایگان بررسي روند تغييرات حدي دماي شهر مشهد در مقياس هاي مختلف | WORD فایل رایگان کاربرد روش چند شبکه اي براي حل دستگاه معادلات خطي در تحليل هيدروليکي شبکه لوله ها | WORD فایل رایگان محاسبه و پهنهب ندي تبخير- تعرق با استفاده از الگوريتم سبال SEBAL و غرب ايران (دشت ميان دربند) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان و(جرم شناسي عصب)؛ رويکردي نوين در تحليل جرايم خشونت آميز اطفال و نوجوانان (با تاکيد بر منحني سن - جرم) | WORD فایل رایگان تعدد جرم و آثار آن در قانون جديد مجازات اسلامي(مصوب 1392) | WORD فایل رایگان بررسي نگرش اعضاء هييت علمي دانشگاه فردوسي مشهد درباره بهره گيري از مخزن سازماني آن دانشگاه | WORD فایل رایگان قابليت استفاده و سينتيک آزادسازي پتاسيم غيرتبادلي در برخي خاک هاي آهکياستان فارس | WORD فایل رایگان مطالعه کشت مريم گلي در شرايط استفاده از آب هاي آلوده به کادميم و سرب | WORD فایل رایگان طراحي و اعتبارسنجي الگوي برنامه درسي تکميلي براي دانش آموزان با اختلال کاستي توجه/ بيش فعالي در مدارس ابتدايي | WORD فایل رایگان تاثير اجراي راهنماهاي پيوسته و فيلم هاي آموزشي بر تمايل به استفاده اعضاي هيات علمي از سامانه اطلاعات علمي دانشگاه فردوسي مشهد (ساعد) | WORD فایل رایگان زمينه هاي عدالت ترميمي در اساسنامه ديوان کيفري بين المللي | WORD فایل رایگان بررسي دقت تخمين هدايت هيدروليکي و عدد جذبي در چاهک هاي پوشش دار توسط آناليزرينولدز (منطقه مورد مطالعه شهرستان پاکدشت) | WORD فایل رایگان تاثير تغيير کاربري اراضي بر نوع خاکها و کاني شناسي بخش رس در منطقه ي صفاشهر،استان فارس | WORD فایل رایگان درآمدي بر مباني نظري حکمراني خوب بررسي مقايسه اي وضعيت حکمراني در امارات و بحرين | WORD فایل رایگان مقايسه عملکرد مدل هاي هوش مصنوعي در تخمين پارامترهاي کيفي آب رودخانه در دوره هايکم آبي و پرآبي | WORD فایل رایگان جذب سطحي بور توسط کاني مسکوويت به عنوان تابعي از pH، قدرت يوني محلول و نوع کاتيون | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي زوج درماني به تنهايي و زوج درماني به همراه خانواده هاي اصلي در کاهش تعارضهاي زناشويي | WORD فایل رایگان تخمين تبخير و تعرق واقعي بوسيله مدل اگرو هيدرولوژيکي و تکنيک سنجش از دور | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان ارزيابي وضعيت تغذيه گرايي مخزن سد ايلام با رويکرد فازي فایل رایگان ارزيابي وضعيت تغذيه گرايي مخزن سد ايلام با رويکرد فازيدانلود فایل رایگان ارزيابي وضعيت تغذيه گرايي مخزن سد ايلام با رويکرد فازي فایلرایگانارزيابيوضعيتتغذيهگراييمخزنسدايلامبارويکردفازي