فایل رایگان پراکنش و ويژگي هاي رسوبات لسي منطقه سرخس | dl | 6506890

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان پراکنش و ويژگي هاي رسوبات لسي منطقه سرخس در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان پراکنش و ويژگي هاي رسوبات لسي منطقه سرخس راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان پراکنش و ويژگي هاي رسوبات لسي منطقه سرخس ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان پراکنش و ويژگي هاي رسوبات لسي منطقه سرخس ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان پراکنش و ويژگي هاي رسوبات لسي منطقه سرخس ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان پراکنش و ويژگي هاي رسوبات لسي منطقه سرخس ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان پراکنش و ويژگي هاي رسوبات لسي منطقه سرخس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان پراکنش و ويژگي هاي رسوبات لسي منطقه سرخس ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان پراکنش و ويژگي هاي رسوبات لسي منطقه سرخس

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان پراکنش و ويژگي هاي رسوبات لسي منطقه سرخس

فایل رایگان پراکنش و ويژگي هاي رسوبات لسي منطقه سرخس

بخشی از متن فایل رایگان پراکنش و ويژگي هاي رسوبات لسي منطقه سرخس :
تعداد صفحات : 13

رسوبات لسی در پهنه کپه داغ به صورت ناپیوسته و با ضخامت کم وجود دارند که لازم است برای برنامه ریزی های محیطی و مطالعات تغییر و تحول اشکال اراضی شناسایی شده و از سایر رسوبات تفکیک شوند . هدف از این مطالعه شناسایی پراکنش و تعیین ویژگی های رسوبات بادرفتی لسی و شنی و چگونگی تشکیل آنها در منطقه سرخس بود. تعداد 30 نمونه سطحی به صورت پراکنده در کل منطقه برداشت شد و توزیع اندازه ذرات آنها مشخص شد . شن خیلی ریز و سیلت درشت بخش غالب ذرات رسوبات را تشکیل می دهند و مجموع آنها به بیش از 70 درصد م یرسد. غالب بودن سیلت و شن خیلی ریز, عدم وجود سنگریزه و تفاوت ناگهانی ت وزیع اندازه ذرات این رسوبات با اندازه ذرات لایه های زیرین, از شواهد بادرفتی بودن این رسوبات هستند . در امتداد رودخانه هریرود از سرخس به سمت س د دوستی و همچنین به سمت ارتفاعات کپه داغ در جنوب و غرب منطقه, با کم شدن شن خیلی ریز و افزایش سیلت درشت, رسوبات شنی شرقی و مرکزی منطقه, به تدریج به رسوبات لسی تبدیل می شوند. بیشترین ضخامت رسوبات لسی در اطراف سد دوستی قرار دارد . غالب بودن سی لت درشت و شن خیلی ریز در رسوبات مورد مطالعه و پیوستگی رسوبات لسی و شنی نشان دهنده منشا محلی و نزدیک برداشت ذرات است . ارتفاعات کپه داغ در غرب و جنوب منطقه مورد مطالعه, همانن د سدی, رسوبات بادرف تی را به دام انداخته و باعث تشکیل رسوبات لسی می شوند

👇محصولات مشابه با فایل رایگان پراکنش و ويژگي هاي رسوبات لسي منطقه سرخس👇

فایل رایگان بررسي کارايي مدل پويايي سيستم در شبيه سازي فرآيند بارش- رواناب(مطالعه موردي: حوضه آبريز ليقوان) | WORD فایل رایگان تاثير گروه هاي بافتي مختلف بر قابليت برازش مدل هاي متفاوت منحني توزيع اندازه ذرات خاک | WORD فایل رایگان ارزيابي تناسب اراضي براي کشت گندم ديم بر مبناي مدل فايوو با استفاده از تکنيک تلفيقي Fuzzy-AHP-OWA در محيط GIS مطالعه موردي: شهرستان ميانه | WORD فایل رایگان نقش قارچ Trichoderma harzianum در جذب زيستي کادميوم توسط گياه جو Hordeum vulgare L در يک خاک آلوده | WORD فایل رایگان بررسي تاثير تيمار آهکدهي بر فرآيند توليد ورميکمپوست از ترکيب هاي متفاوت ضايعاترستوراني با کود گاوي | WORD فایل رایگان ارزيابي مدل هاي HYDRUS-2D و SEEP/W در برآورد پياز رطوبتي آبياري قطره اي ثقلي سطحي و زيرسطحي | WORD فایل رایگان اثر تراکم نمونه برداري بر دقت تخمين برخي از ويژگي هاي خاک در دشت شهرکرد | WORD فایل رایگان تغييرپذيري مقدار و ويژگي هاي دانه بندي و ريخت سنجي رسوبات بستر رودخانه در اثر برداشتمعادن شن و ماسه | WORD فایل رایگان ارزيابي و مقايسه روش هاي تخمين نمايه هارست در بررسي روند و فصليت متغيرهاي آب وهواشناسي در حوضه درياچه اروميه (مطالعه موردي: زير حوضه آجي چاي) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان اثربخشي الگوي چندمحوري انتخاب شغل شفيع آبادي بر مديريت تعارض پرسنل منطقه يک عملياتي انتقال گاز | WORD فایل رایگان بررسي تاثير تيمار آهکدهي بر فرآيند توليد ورميکمپوست از ترکيب هاي متفاوت ضايعاترستوراني با کود گاوي | WORD فایل رایگان اثربخشي شن بازي درماني بر کاهش پرخاشگري/ بيش فعالي کودکان پيش دبستاني | WORD فایل رایگان سينتيک اکسايش آمونيوم در حضور بازدارنده نيترات سازي دي سيانودي آميد در برخي ازخاک هاي آهکي استان چهارمحال و بختياري | WORD فایل رایگان بررسي مشکلات جستجو و بازيابي تصاوير در موتورهاي کاوش برگزيده مبتني بر ويژگي هاي نگارشي زبان فارسي | WORD فایل رایگان تخمين تبخير و تعرق واقعي بوسيله مدل اگرو هيدرولوژيکي و تکنيک سنجش از دور | WORD فایل رایگان مقايسه ابعادسرشتي منشي افرادمبتلا به اختلال استرس پس ازسانحه باافرادسالم | WORD فایل رایگان مقايسه کمالگرايي، استحکام من، خشم و نشخوار خشم دربيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي و وسواس فکري عملي | WORD فایل رایگان ارزيابي پژوهشگران دانشگاه شهيد بهشتي در پايگاه هاي استنادي وب آو ساينس، اسکوپوس و گوگل اسکالر بر پايه شاخص هاي اچ.، جي. و پارامتر ام | WORD فایل رایگان بهبود تخمين ارتفاع جنگل به کمک بهينه سازي ماتريس پراکنشبه روش تغيير پايه پلاريزاسيونمطالعه موردي: جنگل هاي شمالي سويد | WORD فایل رایگان بررسي رضايت شغلي و بهرهوري شغلي کارکنان دورکار و غيردورکار بر حسب نوع عضويت کارکنان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي | WORD فایل رایگان الگوبندي و پيش بيني تقاضاي آب شهر اصفهان با روند ضمني و سري زماني | WORD فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي تاثير موقعيت کارگذاري آستانه بر مقدار آبشستگي اطراف گروه پايه کج بافونداسيون | WORD فایل رایگان حضور نظامي آمريکا در عراق جديد و تاثيرات آن بر امنيت ملي ج. ا. ايران | WORD فایل رایگان رابطه شاخص گنجايش انتگرالي آب با برخي ويژگي هاي فيزيکي خاک در استانخراسان رضوي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان پراکنش و ويژگي هاي رسوبات لسي منطقه سرخس فایل رایگان پراکنش و ويژگي هاي رسوبات لسي منطقه سرخسدانلود فایل رایگان پراکنش و ويژگي هاي رسوبات لسي منطقه سرخس فایلرایگانپراکنشوويژگيهايرسوباتلسيمنطقهسرخس