فایل رایگان مدل سازي ترکيب ايزوتوپي H2,O18 آب بندهاي استان گيلان با استفاده از آزمون رگرسيون خطي چندمتغيره | dl | 6506901

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان مدل سازي ترکيب ايزوتوپي H2,O18 آب بندهاي استان گيلان با استفاده از آزمون رگرسيون خطي چندمتغيره در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان مدل سازي ترکيب ايزوتوپي H2,O18 آب بندهاي استان گيلان با استفاده از آزمون رگرسيون خطي چندمتغيره راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مدل سازي ترکيب ايزوتوپي H2,O18 آب بندهاي استان گيلان با استفاده از آزمون رگرسيون خطي چندمتغيره ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان مدل سازي ترکيب ايزوتوپي H2,O18 آب بندهاي استان گيلان با استفاده از آزمون رگرسيون خطي چندمتغيره ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان مدل سازي ترکيب ايزوتوپي H2,O18 آب بندهاي استان گيلان با استفاده از آزمون رگرسيون خطي چندمتغيره ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان مدل سازي ترکيب ايزوتوپي H2,O18 آب بندهاي استان گيلان با استفاده از آزمون رگرسيون خطي چندمتغيره ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان مدل سازي ترکيب ايزوتوپي H2,O18 آب بندهاي استان گيلان با استفاده از آزمون رگرسيون خطي چندمتغيره ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مدل سازي ترکيب ايزوتوپي H2,O18 آب بندهاي استان گيلان با استفاده از آزمون رگرسيون خطي چندمتغيره ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان مدل سازي ترکيب ايزوتوپي H2,O18 آب بندهاي استان گيلان با استفاده از آزمون رگرسيون خطي چندمتغيره

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان مدل سازي ترکيب ايزوتوپي H2,O18 آب بندهاي استان گيلان با استفاده از آزمون رگرسيون خطي چندمتغيره

فایل رایگان مدل سازي ترکيب ايزوتوپي H2,O18 آب بندهاي استان گيلان با استفاده از آزمون رگرسيون خطي چندمتغيره

بخشی از متن فایل رایگان مدل سازي ترکيب ايزوتوپي H2,O18 آب بندهاي استان گيلان با استفاده از آزمون رگرسيون خطي چندمتغيره :
تعداد صفحات : 18

به منظور مدل سازی ترکیبات ایزوتوپی و تغییرات فصلی H2,O18 در ارتباط با پارامترهای فیزیوگرافی, شیمیایی آب و ارزیابی کیفیت آن, آزمایش در سال های 1388-1389 در 30 آب بند مختلف در شمال ایران انجام شد. نمونه ها در فصول مختلف جمع آوری شده و برای تجزیه و تحلیل شیمیایی و ایزوتوپی مورد آنالیز قرار گرفتند. داده ها نشان می دهند که بیشترین مقدار (فرمول در متن اصلی مقاله) در تابستان به ترتیب 1/15% - و 12/11-% و کم ترین مقدار در فصل زمستان به ترتیب 7/50%- 47/32%- مشاهده گردیده است. داده ها همچنین نشان دادند که افزایش قابل توجه دوتریوم اضافه d-excess در طول بهار و تابستان در آب بندهای 20, 21, 22, 24, 25, 26 رخ داده است. همچنین داده های آنالیز شیمیایی نمونه های آب موید حضور سطوح قابل توجه شوری و قلیاییت در آب اغلب این آببندها میباشد. بدین ترتیب می توان نتیجه گیری نمود که رواناب سطحی جاری از اراضی بالادست, یک منبع مهم انتقال نمکهای محلول به این آبگیرها بوده است. این امر باعث گردیده تا سطوح دوتریوم اضافه در آببند 12 در تابستان حتی از زمستان نیز پایین تر باشد. این فرایند همچنین می تواند دلیل قابل قبول برای توجیه بالاترین میزان دوتریوم اضافی و کمترین میزان (فرمول در متن اصلی مقاله) در آب بندهای شهرستان سیاهکل 25 و 26 باشد. لذا به نظر می رسد پمپاژ آب های زیرزمینی (با سطوح جزیی از نمک مشتق شده از تراوش آب دریا) به آب بند می تواند یکی دیگر از دلایل کاهش قابل توجه در ایزوتوپ های سنگین H2,O18 در آبگیرهای 2, 12, 14, 25 از بهار به تابستان باشد. با توجه به فرایندهای فوق و نظر به نتایج آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره میتوان نتیجه گیری نمود که اولا از حدود 30 متغیر مورد مطالعه در آبگیرها تنها چند مورد در شناسایی تغییرات O18 و یا H2 می تواند مورد استفاده کاربردی قرار گیرد. ثانیا در بین متغیرهای مورد مطالعه, میزان فیتوپلانکتون موجود در آب می تواند به عنوان عامل مشترک در ارزیابی O18 و یا H2 در فصول بهار و تابستان مورد استفاده قرار گیرد. ثالثا جهت بررسی O18 و یا H2 مونه برداری از آب در فصل بهار (در مقایسه با فصول دیگر) پیشنهاد می گردد. این امر به دلیل ارتباط بیشتر متغیرهای مورد بررسی با تابع مورد مطالعه خواهد بود.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان مدل سازي ترکيب ايزوتوپي H2,O18 آب بندهاي استان گيلان با استفاده از آزمون رگرسيون خطي چندمتغيره👇

فایل رایگان صحت سنجي داده هاي دما و بارش شبيه سازي شده توسط اجراي منفرد و گروهي پنج مدل AOGCM براي منطقه شمال شرق ايران | WORD فایل رایگان مدل سازي عددي آبشستگي موضعي اطراف گروه پايه پل و مقايسه با نتايج آزمايشگاهي | WORD فایل رایگان ارزيابي تغييرپذيري عملکرد ذرت بر مبناي خصوصيات خاک و آناليز مولفه هاي اصلي | WORD فایل رایگان مقايسه اثر الگوي جريان ورودي و شيب آبراهه بر انتقال رسوب بستر در شرايط آزمايشگاهي | WORD فایل رایگان رونديابي تغييرات نياز آبي گياه مرجع و متغيرهاي هواشناختي مرتبط با آن در آذربايجان شرقي | WORD فایل رایگان تاثير هندسه تبديل همگرا بر پارامترهاي هيدروليکي امواج ضربه اي | WORD فایل رایگان مدل سازي پارامترهاي مقاومت برشي خاک سطحي در مقياس زمين نما به کمک برخيويژگي هاي خاک و محيطي در اراضي منطقه سميرم استان اصفهان | WORD فایل رایگان تعيين سطح بحراني فسفر قابل جذب گياه ذرت در خاک هاي استان آذربايجان شرقي | WORD فایل رایگان مقايسه مدل هاي CE-QUAL-W2 و DYRESM در شبيه سازي توزيع دما در مخزن سد پانزده خرداد | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان امنيت گرايي سياست جنايي | WORD فایل رایگان مقايسه مدل هاي سري زماني و شبکه عصبي با نتايج سناريوهاي انتشار درپيش بيني بارندگي | WORD فایل رایگان تاثير توام روش عددي و گام زماني در محاسبه تبخير- تعرق واقعي گياه در شرايط تنش آبي | WORD فایل رایگان رابطه کيفيت زندگي کاري و دلبستگي شغلي در بين کتابداران کتابخانه هاي دانشگاه هاي شهيد چمران و علوم پزشکي جندي شاپور اهواز | WORD فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي تاثير موقعيت کارگذاري آستانه بر مقدار آبشستگي اطراف گروه پايه کج بافونداسيون | WORD فایل رایگان بررسي صلاحيت دادگاه هاي ايران نسبت به جرايم تبعه غير ايراني عليه ايراني در خارج از ايران (صلاحيت شخصي منفعل در حقوق ايران) | WORD فایل رایگان بررسي رابطه سبکهاي پردازش اطلاعات و ناگويي خلقي مطالعه موردي زنان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) شهر کرمانشاه | WORD فایل رایگان بررسي خصوصيات ميکرومرفولوژيک خاکها بر روي سطوح مختلف ژيومرفيک در پلايايرودبار جنوب (بخشي از اراضي منطقه جازموريان) | WORD فایل رایگان اصلاح سطح کربن فعال گرانوله با روش تصفيه نهايي با هدف نيترات زدايي از آب آشاميدني | WORD فایل رایگان بررسي اثر آنتي هيپوکسي عصاره متانولي اندام هوايي Vicia hirsute در مدل هاي انواع هيپوکسي در موش سوري | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش الگوي چندمحوري شفيع آبادي با نظريه محدوديت و سازش گاتفردسون بر فرسودگي شغلي کارکنان واحد اسناد پزشکي سازمان تامين اجتماعي | WORD فایل رایگان آبريزآزاد دايره اي شکل با ارتفاع هاي مختلف پرشدگي در کفدر رژيم هاي جريان فوق بحراني و زيربحراني | WORD فایل رایگان بررسي آگاهي، نگرش و رفتارهاي پيشگيرانه از سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي- درماني شهر يزد در سال 1394 | WORD فایل رایگان تاثير کاربرد تلفيقي باکتري هاي حل کننده ي فسفات و کود فسفر بر رشد و عملکرد کنجد | WORD فایل رایگان روابط عمومي آنلاين درکتابخانه‎ هاي دانشگاهي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان مدل سازي ترکيب ايزوتوپي H2,O18 آب بندهاي استان گيلان با استفاده از آزمون رگرسيون خطي چندمتغيره فایل رایگان مدل سازي ترکيب ايزوتوپي H2,O18 آب بندهاي استان گيلان با استفاده از آزمون رگرسيون خطي چندمتغيرهدانلود فایل رایگان مدل سازي ترکيب ايزوتوپي H2,O18 آب بندهاي استان گيلان با استفاده از آزمون رگرسيون خطي چندمتغيره فایلرایگانمدلسازيترکيبايزوتوپيH2,O18آببندهاياستانگيلانبااستفادهازآزمونرگرسيونخطيچندمتغيره