فایل رایگان استخراج قواعد ايستا و پوياي بهره برداري مخزن توسط برنامه ريزي ژنتيک | dl | 6506924

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان استخراج قواعد ايستا و پوياي بهره برداري مخزن توسط برنامه ريزي ژنتيک در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان استخراج قواعد ايستا و پوياي بهره برداري مخزن توسط برنامه ريزي ژنتيک راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان استخراج قواعد ايستا و پوياي بهره برداري مخزن توسط برنامه ريزي ژنتيک ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان استخراج قواعد ايستا و پوياي بهره برداري مخزن توسط برنامه ريزي ژنتيک ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان استخراج قواعد ايستا و پوياي بهره برداري مخزن توسط برنامه ريزي ژنتيک ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان استخراج قواعد ايستا و پوياي بهره برداري مخزن توسط برنامه ريزي ژنتيک ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان استخراج قواعد ايستا و پوياي بهره برداري مخزن توسط برنامه ريزي ژنتيک ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان استخراج قواعد ايستا و پوياي بهره برداري مخزن توسط برنامه ريزي ژنتيک ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان استخراج قواعد ايستا و پوياي بهره برداري مخزن توسط برنامه ريزي ژنتيک

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان استخراج قواعد ايستا و پوياي بهره برداري مخزن توسط برنامه ريزي ژنتيک

فایل رایگان استخراج قواعد ايستا و پوياي بهره برداري مخزن توسط برنامه ريزي ژنتيک

بخشی از متن فایل رایگان استخراج قواعد ايستا و پوياي بهره برداري مخزن توسط برنامه ريزي ژنتيک :
تعداد صفحات : 14

با توجه به نقش بارز سدها در کنترل و بهره برداری از آبهای سطحی, اهمیت استخراج قواعده بهره برداری مناسب در جهت بهره برداری بهینه و پایدار نمایان می گردد. در تحقیق حاضر, با استفاده از روش های بهره برداری برنامه ریزی غیرخطی NLP , الگوریتم ژنتیک GA, برنامه ریزی ژنتیک GP,GP با موقعیت ثابت ژن FLGGP در بهره برداری به هنگام و در دو رویکرد استخراج قو اعد بهره برداری ایستا و پویا با هدف تامین برق آبی سامانه تک مخزنه کارون 3 پرداخته شده است . در رویکرد استخراج قاعده بهره برداری ایستا, برای تمامی ما ه های سال در دور ه های مختلف بهر ه بردرای تنها یک منحنی فرمان برای کلیه ماه ها استخراج م ی شود. در حالی که در روی کرد استخراج قاعده بهره برداری پویا برای هریک از ماه های سال ( 12 ماه) منحنی فرمان های مختص به همان ماه استخراج م ی شود. همچنین از قاعده بهره برداری غیرخطی NLDR در استخراج منحنی فرمان استفاده شده و تابع کل کمبود نسبی به عنوان تابع هدف برای ارزیابی عملکرد هر یک از روش ها و رویکردها مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج حاکی از کارآیی مناسب روش های GP و FLGGP در استخراج قاعده بهره برداری در هر دو رویکرد مورد بحث می باشد و برتری این دو روش نسبت به روش های بهره برداری GA,NLP به طور متوسط 5 درصد می باشد. همچنین با توجه به نتایج می توان اظهار داشت که در مسایلی که به علت محدودیت های روش GP نمی توان از این روش استفاده نمود, روش FLGGP جایگزین مناسبی برای روش GP به شمار می رود. در مقایسه دو رویکرد استخراج قواعد بهره برداری ایستا و پویا, نتایج حاکی از برتری 10 درصد رویکر د استخراج قاعده بهره برداری پویا نسبت به رویکرد قاعده بهره برداری ایستا بودهاست و این رویکرد از توانایی های بیشتری در بهره برداری به هنگام از سامانه مخازن برخوردار می باشد

👇محصولات مشابه با فایل رایگان استخراج قواعد ايستا و پوياي بهره برداري مخزن توسط برنامه ريزي ژنتيک👇

فایل رایگان تاثير پوشش گياهي دشت سيلابي بر آبشستگي تکيه گاه پل در مقطع مرکب | WORD فایل رایگان تحليل شاخص هاي ارزيابي با استفاده از فرصت نفوذ در آبياري جويچه اي | WORD فایل رایگان مقايسه روش هاي کاپيولا و خودرگرسيون ميانگين متحرک فصليدر مدل سازي جريان رودخانه هيرمند | WORD فایل رایگان پيش بيني دبي متوسط روزانه جريان رودخانه بهشت آباد با استفاده از آناليز موجک | WORD فایل رایگان شبيه سازي عددي جريان دو بعدي غيرماندگار اشباع- غيراشباع به طرف زهکش ها | WORD فایل رایگان کارايي جذب آهن در ارقام مختلف گندم | WORD فایل رایگان ارزيابي تاثير مواد آلي بر توابع نمره دهي کيفيت خاک | WORD فایل رایگان مقايسه ي تغييرات مکاني پذيرفتاري مغناطيسي و برخي از عناصر سنگين در خاک هاي منطقه يلنجانات اصفهان | WORD فایل رایگان تاثير روش کاربرد زيوليت اصلاح شده بر کيفيت پساب شهري خروجي و نفو ذپذيري خاک | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي نقش ميانجي تصوير مقصد بر ميان ريسکي رابطه هاي ادراک شده و تمايل به بازديد مجدد: مورد مطالعه ارگ بم پس از فاجعه زلزله | WORD فایل رایگان مطالعه روابط ايران، روسيه و قطر در مجمع کشورهاي صادرکننده گاز | WORD فایل رایگان بررسي اثر کاربرد زيوليت بر شاخص هاي پايداري خاکدانه ها | WORD فایل رایگان مقايسه تثبيت فسفر در نانورس هاي آلوفاني و غيرآلوفاني سازند کرج | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي شناخت درماني مبتني بر هشياري ذهن بر کاهش نشانه هاي استرس پس از سانحه وافزايش حافظه شرح حال اختصاصي در درمان شدگان سرطان پستان | WORD فایل رایگان کاربرد مدل سازي سري زماني در پيش بيني نفوذ در بافت هاي مختلف خاک | WORD فایل رایگان نقش جهت شيب بر پراکنش مکاني برخي از ويژگي هاي خاک و ويژگي هاي کمي، کيفي ورويشي هلو در منطقه سامان شهرکرد | WORD فایل رایگان تاثير کم آبياري تنظيم شده و کم آبياري ناقص ريشه بر خصوصيات کمي و کيفي توت فرنگي | WORD فایل رایگان امکان سنجي پالايش محيط هاي آبي آلوده به کادميم توسط علف شاخي Ceratophyllum demersum L | WORD فایل رایگان مقايسه چهار روش محاسبه وزن در ارزيابي تناسب اراضي به کمک منطق فازي براي پيش بينيعملکرد گندم | WORD فایل رایگان تاملي در ماهيت و قلمرو اراده در تحقق مسيوليت کيفري | WORD فایل رایگان پيش بيني جريان رودخانه شهرچاي در حوضه آبريز درياچه اروميهبا استفاده از برنامه ريزي ژنتيک و مدل درختي M5 | WORD فایل رایگان پاکسازي قومي مسلمانان ميانمار؛ جنايت عليه بشريت يا نسل زدايي | WORD فایل رایگان اثربخشي سکس تراپي گروهي بر افزايش رضايت زناشويي و بهبود افسردگي در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران | WORD فایل رایگان ارتباط مسيوليت اجتماعي و مسيوليت کيفري تعامل يا تقابل | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان استخراج قواعد ايستا و پوياي بهره برداري مخزن توسط برنامه ريزي ژنتيک فایل رایگان استخراج قواعد ايستا و پوياي بهره برداري مخزن توسط برنامه ريزي ژنتيکدانلود فایل رایگان استخراج قواعد ايستا و پوياي بهره برداري مخزن توسط برنامه ريزي ژنتيک فایلرایگاناستخراجقواعدايستاوپويايبهرهبرداريمخزنتوسطبرنامهريزيژنتيک