فایل رایگان ارزيابي تاثير مواد آلي بر توابع نمره دهي کيفيت خاک | dl | 6506931

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان ارزيابي تاثير مواد آلي بر توابع نمره دهي کيفيت خاک در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان ارزيابي تاثير مواد آلي بر توابع نمره دهي کيفيت خاک راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي تاثير مواد آلي بر توابع نمره دهي کيفيت خاک ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان ارزيابي تاثير مواد آلي بر توابع نمره دهي کيفيت خاک ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان ارزيابي تاثير مواد آلي بر توابع نمره دهي کيفيت خاک ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان ارزيابي تاثير مواد آلي بر توابع نمره دهي کيفيت خاک ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان ارزيابي تاثير مواد آلي بر توابع نمره دهي کيفيت خاک ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي تاثير مواد آلي بر توابع نمره دهي کيفيت خاک ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان ارزيابي تاثير مواد آلي بر توابع نمره دهي کيفيت خاک

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان ارزيابي تاثير مواد آلي بر توابع نمره دهي کيفيت خاک

فایل رایگان ارزيابي تاثير مواد آلي بر توابع نمره دهي کيفيت خاک

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي تاثير مواد آلي بر توابع نمره دهي کيفيت خاک :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات : 13

کیفیت خاک اهمیت زیادی در ارزیابی وضعیت حاصلخیزی و فیزیکی خاک دارد و در تعیین آن باید ویژگی های فیزیکی, حاصل خیزی و شیمیایی 30 و 60 تن در هکتار ) , خاک لحاظ شود . این پژوهش به منظور بررسی تاثیر مواد آلی بر مقادیر کمی کیفیت خاک انجام شد . بدین منظور سه سطح ( 15 از ترکیبات مختلف ماده آلی شامل کمپوست زباله شهری , لجن فاضلاب , کود گاوی, کاه و کلش گندم به همراه تیمار شاهد در سه تکرار به خاک لومی اضافه شدند و به مدت شش ماه در 70 درصد رطوبت ظرفیت زارعی در گلخانه نگهداری شد ند. سپس کیفیت خاک با استفاده از 14 شاخص فیزیکی و شیمیایی و بر اساس تابع نمره دهی غیرخطی تعیین شد . نتایج نشان داد که نمرهی تیمار شاهد 52/7 بود و کیفیت خاک در کلاس 4 یعنی پایین قرار داشت. افزودن مواد آلی مختلف, سبب بهبود کیفیت خاک شد و کلاس کیفیت خاک بین یک تا دو درجه ارتقا یافت . در بین تیمارهای مورد بررسی بیشترین میزان در بهبود کیفیت خاک در نتیجه ی افزودن 60 تن در هکتار لجن فاضلاب و سطوح 30 و 60 تن در هکتار کمپوست به دست آمد . افزودن سایر تیمارهای مواد آلی نیز باعث افزایش مقادیر کمی کیفیت خاک نسبت به شاهد و ارتقا کلاس کیفیت خاک به میزان یک درجه شد. در بین شاخص های مورد بررسی, عناصر کم مصرف آهن, منگنز, روی, تخلخل تهویه ای و میانگین وزنی قطر خاکدانه ها از مهم تر ین عوامل تضعیف کننده کیفیت خاک در تیمار شاهد بودند, که افزودن کمپوست و لجن فاضلاب سبب افزایش مقادیر و نمره ی آنها شد

👇محصولات مشابه با فایل رایگان ارزيابي تاثير مواد آلي بر توابع نمره دهي کيفيت خاک👇

فایل رایگان مقايسه ي تغييرات مکاني پذيرفتاري مغناطيسي و برخي از عناصر سنگين در خاک هاي منطقه يلنجانات اصفهان | WORD فایل رایگان تاثير روش کاربرد زيوليت اصلاح شده بر کيفيت پساب شهري خروجي و نفو ذپذيري خاک | WORD فایل رایگان ارزيابي کارآيي شش رقم آفتابگردان در استخراج گياهي سرب از يک خاک حاوي سرب باسابقه بلند مدت | WORD فایل رایگان منشايابي برخي فلزهاي سنگين در خاک هاي اطراف نيروگاه همدان با رويکرد پدولوژي | WORD فایل رایگان برآورد ميزان تابش خورشيدي با استفاده از محصولات دماي سطح زمين سنجنده MODIS و مدل شبکه عصبي | WORD فایل رایگان اعتبارسنجي برآوردهاي بارندگي روزانه شبکه APHRODIT و برآوردهاي حاصل از درون يابي مکاني بارندگي در استان خوزستان | WORD فایل رایگان بررسي تعيين مناطق مناسب جهت پايش خشکسالي با استفاده از داده هاي ماهواره TRMM مطالعه موردي: استان خراسان رضوي | WORD فایل رایگان تحليل و توسعه ي روش تعيين ساعت کارکرد مجاز چاه هاي کشاورزي در استانخراسان رضوي (مطالعه موردي: دشت نيشابور) | WORD فایل رایگان بررسي اثر عوامل جوي و هيدروليکي برميزان تلفات تبخير و باد آبپاش هاي ضربه اي در سيستمآبياري باراني کلاسيک ثابت | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مديريت ريسک خشکسالي و اثرات آن بر بهبود اقتصادي کشاورزان روستايي؛مطالعه موردي: شهرستان بناب | WORD فایل رایگان بررسي تعيين سهم اميدواري و بهزيستي فردي در رضايت از زندگي سالمندان تهران | WORD فایل رایگان ارزيابي اثر کرم خاکي و لجن فاضلاب شهري بر کيفيت ميکروبيولوژيک و بيوشيميايي خاک بااستفاده از روش تجزيه ي چند متغيره | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش رويکردراه حل محوربرسازگاري زناشويي زوج هاي مراجعه کننده به مراکزمشاوره خانواده | WORD فایل رایگان بررسي مدل علي رضايت جنسي بر اساس متغيرهاي کيفيت زناشويي، رضايت از رابطه، اضطراب ارتباط جنسي، احقاق جنسي و دفعات آميزش در دانشجويان زن متاهل بندرعباس | WORD فایل رایگان بررسي وضعيت وب سايت هاي مدارس ايران: رويکردي کتابدارانه | WORD فایل رایگان اثر کاربرد ورمي کمپوست بر کاهش اثر سوء تنش آبي بر رشد و ترکيب شيميايي ذرت در يکخاک آهکي | WORD فایل رایگان زمينه هاي عدالت ترميمي در اساسنامه ديوان کيفري بين المللي | WORD فایل رایگان بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي کتابداران شاغل در کتابخانه هاي دانشگاه هاي شهر بيرجند با ديدگاه آنان در خصوص جو کارآفريني در کتابخانه (1393) | WORD فایل رایگان فراتحليل رابطه متغيرهاي شخصيتي با استرس شغلي | WORD فایل رایگان قشربندي اجتماعي در روستاهاي ايران قبل و بعد ازاصلاحات ارضي (1341) | WORD فایل رایگان امکان وقوع جنايت به وسيله ترک فعل | WORD فایل رایگان منشايابي فلزات سنگين در خا کهاي اطراف شهرک روي زنجان با استفاده ازتکنيک هاي آماري چندمتغيره | WORD فایل رایگان شبيه سازي عملکرد گندم ديم با استفاده از مدل گياهي آکواکراپ، مطالعه موردي ايستگاهتحقيقات کشاورزي ديم سيساب، خراسان شمالي | WORD فایل رایگان تدوين مدل آموزش زوج درماني بوم شناختي چندبعدي به مشاوران مراکز مداخله در بحران سازمان بهزيستي مطالعه کيفي با تمرکز بر کاهش ميل به طلاق و تعارضات زناشويي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان ارزيابي تاثير مواد آلي بر توابع نمره دهي کيفيت خاک فایل رایگان ارزيابي تاثير مواد آلي بر توابع نمره دهي کيفيت خاکدانلود فایل رایگان ارزيابي تاثير مواد آلي بر توابع نمره دهي کيفيت خاک فایلرایگانارزيابيتاثيرموادآليبرتوابعنمرهدهيکيفيتخاک