فایل رایگان توزيع مکاني کادميوم در شاليزارهاي جنوب غربي اصفهان با استفاده از زمين آمار و GIS | dl | 6506948

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان توزيع مکاني کادميوم در شاليزارهاي جنوب غربي اصفهان با استفاده از زمين آمار و GIS در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان توزيع مکاني کادميوم در شاليزارهاي جنوب غربي اصفهان با استفاده از زمين آمار و GIS راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان توزيع مکاني کادميوم در شاليزارهاي جنوب غربي اصفهان با استفاده از زمين آمار و GIS ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان توزيع مکاني کادميوم در شاليزارهاي جنوب غربي اصفهان با استفاده از زمين آمار و GIS ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان توزيع مکاني کادميوم در شاليزارهاي جنوب غربي اصفهان با استفاده از زمين آمار و GIS ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان توزيع مکاني کادميوم در شاليزارهاي جنوب غربي اصفهان با استفاده از زمين آمار و GIS ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان توزيع مکاني کادميوم در شاليزارهاي جنوب غربي اصفهان با استفاده از زمين آمار و GIS ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان توزيع مکاني کادميوم در شاليزارهاي جنوب غربي اصفهان با استفاده از زمين آمار و GIS ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان توزيع مکاني کادميوم در شاليزارهاي جنوب غربي اصفهان با استفاده از زمين آمار و GIS

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان توزيع مکاني کادميوم در شاليزارهاي جنوب غربي اصفهان با استفاده از زمين آمار و GIS

فایل رایگان توزيع مکاني کادميوم در شاليزارهاي جنوب غربي اصفهان با استفاده از زمين آمار و GIS

بخشی از متن فایل رایگان توزيع مکاني کادميوم در شاليزارهاي جنوب غربي اصفهان با استفاده از زمين آمار و GIS :
تعداد صفحات : 16

در اثر تخلیه و دفع کنترل نشده فاضلاب های صنعتی و شهری, کاربرد غیراصولی کودهای شیمیایی و لجن فاضلاب, خاک های شالیزاری منطقه لنجان واقع در استان اصفهان بطور گسترده در معرض آلودگی قرار دارند. از آنجاییکه درباره وضعیت پراکنش کادمیوم در شالیزارهای این منطقه اطلاعات دقیقی وجود ندارد, این تحقیق با هدف بررسی تغییرات مکانی کادمیوم که به عنوان یکی از فلزات سمی مطرح است, انجام گردید. بدین منظور تعداد 90 نمونه خاک سطحی 0-20 سانتی متراز منطقه مورد مطالعه جمع آوری گردید. برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مانند PH, هدایت الکتریکی, کربنات کلسیم معادل, بافت خاک, ماده آلی و ظرفیت تبادل کاتیونی در نمونه ها اندازه گیری شد. مقدار کادمیوم کل و قابل جذب در نمونه ها نیز با استفاده از دستگاه جذب اتمی تعیین گردید. ضمنا تخمین مکانی داده ها از طریق روش های درونیابی کریجینگ معمولی و کریجینگ بلوکی و با استفاده از GIS صورت گرفت. میانگین غلظت کادمیوم کل و قابل جذب در منطقه مطالعاتی به ترتیب 1/747 و 0/073 میلی گرم بر کیلوگرم بدست آمد که بالاتر از حدود استاندارد تعریف شده است و در کلاس آلودگی زیاد قرار دارد. نتایج آنالیزهای زمین آماری نشان داد که بهترین مدل تغییرنما برای داده های غلظت کادمیوم کل و قابل جذب, بترتیب نمایی و کروی بودند. بیشترین دامنه تاثیر برای کادمیوم کل و قابل جذب به ترتیب 1011 و 1050 متر و نسبت همبستگی در این دامنه برای هر دو ضعیف بود. ارزیابی پارامترهای ضریب همبستگی MEE و RMSE نشان داد که هر دو روش کریجینگ در تخمین دادهها نسبت به دادههای واقعی به نحو مطلوبی عمل نمودهاند. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه, فعالیت های انسانی ازقبیل ورود فاضلاب های صنعتی و شهری به منابع آب رسانی و کاربرد بیش از اندازه کودها در افزایش غلظت کادمیوم در منطقه مطالعاتی تاثیر بسزایی داشته است.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان توزيع مکاني کادميوم در شاليزارهاي جنوب غربي اصفهان با استفاده از زمين آمار و GIS👇

فایل رایگان قابليت استفاده و سينتيک آزادسازي پتاسيم غيرتبادلي در برخي خاک هاي آهکياستان فارس | WORD فایل رایگان تاثير دامداري سنتي روي خصوصيات فيزيکي، شيميايي و زيستي خاک جنگل(جنگل پرچينک – ساري) | WORD فایل رایگان کارايي مدل هاي AOF و USLE-M ، MUSLT،MUSLE-S در برآورد رسوب رگبارهاي منفرد در در برآورد رسوب رگبارهاي منفرد در | WORD فایل رایگان تاثير قارچ ميکوريز آربوسکولار و کودهاي آلي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم گندم | WORD فایل رایگان تعيين موازنه آبي و مراحل بحراني آن در گندم ديم با استفاده از شاخص تنش آبي گياه CWSI | WORD فایل رایگان کارايي سپيوليت و بنتونيت اصلاح شده با سورفکتانت کاتيوني در جذب سرباز محلول هاي آبي | WORD فایل رایگان بررسي کارايي مدل ريز مقياس نمايي آماري در پيش بيني بارش در دو اقليم خشک و فراخشک | WORD فایل رایگان بررسي تشابه الگوهاي نوساني دما و فشار بخار آب با استفاده از تبديل موجک گسسته | WORD فایل رایگان بررسي روند تغييرات متوسط دماي ماهانه و سالانه نيمه شمالي کشور در نيم قرن اخير | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي سياست کيفري اسلام از منظر حديث نبوي در ءالحد | WORD فایل رایگان مطالعه تطبيقي سرمايه گذاري خارجي در حقوق ايران و آمريکا | WORD فایل رایگان طراحي و اعتبار يابي الگوي بومي برنامه درسي دوره ابتدايي مبتني بر مولفه هاي زيبايي شناسي و هنر | WORD فایل رایگان آناليز و بهينه سازي بارهاي الکتريکي لينکهاي اندوکتانسي براي سيستمهاي انتقال قدرت وايرلس (بيسيم) | WORD فایل رایگان الگوي پرسش محور در تفسير و تحليل شعر | WORD فایل رایگان بررسي اثر اسيديته و اسيد هيوميک بر راندمان حذف نيترات از آب توسط نانوذرات آهن صفر | WORD فایل رایگان بررسي رابطه مولفه هاي فرهنگ سازماني باانگيزش و فرسودگي شغلي مشاوران شهرتهران | WORD فایل رایگان در جدال امنيت گرايي و موازين دادرسي منصفانه | WORD فایل رایگان اصلاح جاذب ميان حفره سيليکاته MCM-48 و کاربرد آن در حذف يون هاي فلزي سرب و کادميم | WORD فایل رایگان سياست کيفري ايران در قبال اطفال و نوجوانان بزه ديده گردشگري جنسي | WORD فایل رایگان بررسي شاخص فرسايش پذيري خاک در اراضي لسي حوزه آبخيز کچيک استان گلستان | WORD فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري | WORD فایل رایگان ارزيابي اثر کرم خاکي و لجن فاضلاب شهري بر کيفيت ميکروبيولوژيک و بيوشيميايي خاک بااستفاده از روش تجزيه ي چند متغيره | WORD فایل رایگان منابع و خدمات کتابخانه ديجيتال دانشگاه شيراز در تقابل با نيازهاي کاربران | WORD فایل رایگان مدل سازي ميزان انباشتگي روي و عدم قطعيت آن در زمين هاي کشاورزي استان کرمانشاه | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان توزيع مکاني کادميوم در شاليزارهاي جنوب غربي اصفهان با استفاده از زمين آمار و GIS فایل رایگان توزيع مکاني کادميوم در شاليزارهاي جنوب غربي اصفهان با استفاده از زمين آمار و GISدانلود فایل رایگان توزيع مکاني کادميوم در شاليزارهاي جنوب غربي اصفهان با استفاده از زمين آمار و GIS فایلرایگانتوزيعمکانيکادميومدرشاليزارهايجنوبغربياصفهانبااستفادهاززمينآماروGIS