فایل رایگان قابليت استفاده و سينتيک آزادسازي پتاسيم غيرتبادلي در برخي خاک هاي آهکياستان فارس | dl | 6506949

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان قابليت استفاده و سينتيک آزادسازي پتاسيم غيرتبادلي در برخي خاک هاي آهکياستان فارس در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان قابليت استفاده و سينتيک آزادسازي پتاسيم غيرتبادلي در برخي خاک هاي آهکياستان فارس راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان قابليت استفاده و سينتيک آزادسازي پتاسيم غيرتبادلي در برخي خاک هاي آهکياستان فارس ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان قابليت استفاده و سينتيک آزادسازي پتاسيم غيرتبادلي در برخي خاک هاي آهکياستان فارس ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان قابليت استفاده و سينتيک آزادسازي پتاسيم غيرتبادلي در برخي خاک هاي آهکياستان فارس ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان قابليت استفاده و سينتيک آزادسازي پتاسيم غيرتبادلي در برخي خاک هاي آهکياستان فارس ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان قابليت استفاده و سينتيک آزادسازي پتاسيم غيرتبادلي در برخي خاک هاي آهکياستان فارس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان قابليت استفاده و سينتيک آزادسازي پتاسيم غيرتبادلي در برخي خاک هاي آهکياستان فارس ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان قابليت استفاده و سينتيک آزادسازي پتاسيم غيرتبادلي در برخي خاک هاي آهکياستان فارس

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان قابليت استفاده و سينتيک آزادسازي پتاسيم غيرتبادلي در برخي خاک هاي آهکياستان فارس

فایل رایگان قابليت استفاده و سينتيک آزادسازي پتاسيم غيرتبادلي در برخي خاک هاي آهکياستان فارس

بخشی از متن فایل رایگان قابليت استفاده و سينتيک آزادسازي پتاسيم غيرتبادلي در برخي خاک هاي آهکياستان فارس :
تعداد صفحات : 16

مجموع شکل های محلول و تبادلی پتاسیم خاک به طور گسترده برای تعیین قابلیت استفاده پتاسیم برای گیاه به کار برده می شود. قابلیت اطمینان این روش ها در خاک های حاوی سیلیکات های لایه ای 2:1 کافی نیست. علاوه بر پتاسیم تبادلی, پتاسیم غیرتبادلی هم در تغذیه گیاه نقش مهمی دارد . اطلاعات مربوط به قابلیت استفاده و سینتیک آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی در خاک های آهکی استان فارس محدود است. برای این منظور عصاره گیرهای 0 مولار, کلرید سدیم 2 مولار و آب جهت بررسی قابلیت استفاده پتاسیم برای گیاه ذرت در ده / استات آمونیم, اسید نیتریک مولار جوشان, اسید نیتریک 1 نمونه از خاک های آهکی استان فارس مورد ارزیابی قرار گرفت. سینتیک آزادسازی پتاسیم غیر تبادلی با 15 بار عصاره گیری 15 دقیقه ای با کلریدکلسیم 0/01 مولار بررسی شد. مدل های سینتیکی توصیف کننده سرعت آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی شامل مرتبه صفر, مرتبه اول, مرتبه دوم, پخشیدگی سهموی, توانی و الوویچ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره گیرهای استات آمونیم, اسید نیتریک 0/1 مولار, آب و کلرید سدیم همبستگی معنی داری با جذب پتاسیم ذرت دارند. مقدار پتاسیم آزاد شده در بین خاکهای مورد مطالعه از 243 تا 814 میلی گرم برکیلوگرم خاک متفاوت بود. با توجه به مقادیر SE,R2 سینتیک آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی به طور رضایت بخش با مدل های توانی, مرتبه اول, الوویچ و پخشیدگی سهموی توصیف شد. با توجه به اینکه ثابت سرعت معادلات الوویچ و پخشیدگی سهموی همبستگی بالایی با جذب پتاسیم گیاه نشان دادند توصیه می شود این دو معادله در خاک های مورد مطالعه به کار روند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان قابليت استفاده و سينتيک آزادسازي پتاسيم غيرتبادلي در برخي خاک هاي آهکياستان فارس👇

فایل رایگان تاثير دامداري سنتي روي خصوصيات فيزيکي، شيميايي و زيستي خاک جنگل(جنگل پرچينک – ساري) | WORD فایل رایگان کارايي مدل هاي AOF و USLE-M ، MUSLT،MUSLE-S در برآورد رسوب رگبارهاي منفرد در در برآورد رسوب رگبارهاي منفرد در | WORD فایل رایگان تاثير قارچ ميکوريز آربوسکولار و کودهاي آلي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم گندم | WORD فایل رایگان تعيين موازنه آبي و مراحل بحراني آن در گندم ديم با استفاده از شاخص تنش آبي گياه CWSI | WORD فایل رایگان کارايي سپيوليت و بنتونيت اصلاح شده با سورفکتانت کاتيوني در جذب سرباز محلول هاي آبي | WORD فایل رایگان بررسي کارايي مدل ريز مقياس نمايي آماري در پيش بيني بارش در دو اقليم خشک و فراخشک | WORD فایل رایگان بررسي تشابه الگوهاي نوساني دما و فشار بخار آب با استفاده از تبديل موجک گسسته | WORD فایل رایگان بررسي روند تغييرات متوسط دماي ماهانه و سالانه نيمه شمالي کشور در نيم قرن اخير | WORD فایل رایگان ارزيابي عملکرد گياه آفتابگردان (رقم فرخ) تحت تاثير کم آبياري سنتي و خشکي موضعي ريشه | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تحليل روانشناختي تيپ شخصيتي پادشاه در داستان پادشاه و کنيزک مثنوي بر مبناي الگوي اناگرام | WORD فایل رایگان شبيه سازي آزادسازي روي تحت تاثير تلقيح ميکروبي و سطوح شوري در يک خاکغير استريل آهکي با استفاده از مدل هاي سينتيکي | WORD فایل رایگان بررسي رفتار مهاربند همگراي ضربدري و شورن تحت اثر بارگذاري انفجار | WORD فایل رایگان بررسي امکان سنجي استفاده از پايگاه داده AgMERRA براي ساخت داده هاي ناقص و گمشده موجود در داده هاي ايستگاه هاي سينوپتيک(مطالعه موردي: دشت مشهد) | WORD فایل رایگان اصل لزوم تابعيت اشخاص حقوقي و حمايت ديپلماتيک از آنها | WORD فایل رایگان تعيين مه مترين پارامترهاي موثر خاک بر فراهمي فسفر در دشت سيستانبه روش ارتباط وزني در شبکه هاي عصبي | WORD فایل رایگان تاثير منابع و مقادير مختلف نيتروژن، ميزان کربنات کلسيم خاک و مقادير مختلف بقاياي يونجهبر هدررفت نيتروژن به صورت آمونياک | WORD فایل رایگان تحليل رابطه مولفه هاي هويت ديني و پيشگيرياز جرم ( مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان) | WORD فایل رایگان ارزيابي مدل هاي رگرسيوني و عصبي- فازي در برآورد هدايت هيدروليکي اشباع خاک | WORD فایل رایگان روش هاي تجاري سازي ايده هاي نو | WORD فایل رایگان تدوين معيارهاي سنجش سرمايه اجتماعي در برنامه ريزي محله اي با روش ارزيابي متوازن(BSC)-نمونه موردي،محله شکوفه شمالي منطقه 19 تهران | WORD فایل رایگان بکارگيري تبديل موجک گسسته براي تحليل روند و شناسايي الگوهاي نوساني دما(مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيک مشهد) | WORD فایل رایگان فراتحليل رابطه متغيرهاي شخصيتي با استرس شغلي | WORD فایل رایگان کاربرد مدل شبکه عصبي مصنوعي در خرد مقياس نمودن برون داد هاي مدل GCM براي پيش بيني بارش در پهنه جنوبي ايران | WORD فایل رایگان تغييرات مکاني و زماني برخي عناصر سنگين در غبارات اتمسفري منطقه لنجانات اصفهان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان قابليت استفاده و سينتيک آزادسازي پتاسيم غيرتبادلي در برخي خاک هاي آهکياستان فارس فایل رایگان قابليت استفاده و سينتيک آزادسازي پتاسيم غيرتبادلي در برخي خاک هاي آهکياستان فارسدانلود فایل رایگان قابليت استفاده و سينتيک آزادسازي پتاسيم غيرتبادلي در برخي خاک هاي آهکياستان فارس فایلرایگانقابليتاستفادهوسينتيکآزادسازيپتاسيمغيرتبادليدربرخيخاکهايآهکياستانفارس