فایل رایگان بررسي امکان کاربرد آب شور در آبياري قطره اي در جهت پايداري اراضي | dl | 6506963

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي امکان کاربرد آب شور در آبياري قطره اي در جهت پايداري اراضي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي امکان کاربرد آب شور در آبياري قطره اي در جهت پايداري اراضي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي امکان کاربرد آب شور در آبياري قطره اي در جهت پايداري اراضي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي امکان کاربرد آب شور در آبياري قطره اي در جهت پايداري اراضي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي امکان کاربرد آب شور در آبياري قطره اي در جهت پايداري اراضي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي امکان کاربرد آب شور در آبياري قطره اي در جهت پايداري اراضي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي امکان کاربرد آب شور در آبياري قطره اي در جهت پايداري اراضي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي امکان کاربرد آب شور در آبياري قطره اي در جهت پايداري اراضي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي امکان کاربرد آب شور در آبياري قطره اي در جهت پايداري اراضي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي امکان کاربرد آب شور در آبياري قطره اي در جهت پايداري اراضي

فایل رایگان بررسي امکان کاربرد آب شور در آبياري قطره اي در جهت پايداري اراضي

بخشی از متن فایل رایگان بررسي امکان کاربرد آب شور در آبياري قطره اي در جهت پايداري اراضي :
تعداد صفحات : 16

از راهکارهای مدیریت آب در مزرعه استفاده از آب شور برای آبیاری محصولات است که در این مطالعه به بررسی استفاده ی تناوبی آب شور و غیرشور و تاثیر آن بر شوری خاک پرداخته شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی تحت آبیاری قطره ای برای محصول ذرت با نه تیمار با مدیریت های آبیاری با آب شور و غیرشور به طور ثابت و تناوبی و در سه سطح شوری 0/4 آب غیر شور, 3/5 و 5/7 دسی زیمنز بر متر و با تناوب های یک در میان, سه در میان و پنج در میان انجام شد. نتایج نشان داد در مدیریت یک در میان, شوری خاک در انتهای فصل رشد در مقایسه با شوری در ابتدای فصل رشد تغییر زیادی نکرد کاهش 0/1 و 17/9 درصدی برای دو تیمار یک در میان در تیمارهای آب شور 5/7 دسی زیمنز بر متر و تناوب سه و پنج در میان 5S2:1F,3S2:1F مقدار و تناوب آب غیرشور برای خارج ساختن املاح از خاک کافی نبوده و در انتهای فصل رشد تجمع نمک در نیمرخ خاک مشاهده شد (به ترتیب افزایش 0/39 و 46/2 درصدی در شوری خاک). در تیمارهای 5S1:1F,3S1:1F, به ترتیب افزایش 17/9 و 31/6 درصدی در شوری خاک مشاهده شد, در حالی که افزایش شوری خاک در تیمار S1 برابر 40/7 درصد بود. یعنی با انجام 4 آبیاری غیرشور در تیمار 3S1:1F و 2 آبیاری غیرشور در تیمار 5S1:1F به ترتیب کاهش 22/8 و 9/1 درصدی در شوری خاک نسبت به تیمار S1 مشاهده شد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي امکان کاربرد آب شور در آبياري قطره اي در جهت پايداري اراضي👇

فایل رایگان شبيه سازي عملکرد گندم ديم با استفاده از مدل گياهي آکواکراپ، مطالعه موردي ايستگاهتحقيقات کشاورزي ديم سيساب، خراسان شمالي | WORD فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري | WORD فایل رایگان تاثير پليمر سوپرجاذب آکوازورب بر رشد، استقرار و برخي ويژگ يهاي فيزيولوژيکي نهال آکاسيا Acacia victoriae تحت تنش خشکي | WORD فایل رایگان تاثير آتش سوزي مراتع بر ويژگيهاي فيزيکي خاک و پارامترهاي نفوذ آب با استفاده از آناليزتجزيه به مولفه هاي اصلي | WORD فایل رایگان بررسي تاثير باکتري هاي سودوموناس و باسيلوس در عملکرد گندم و جذب عناصر غذايي ومقايسه آن با کود شيميايي و آلي | WORD فایل رایگان شناسايي و خالص سازي مونتموريلونيت از بنتونيت معدن قاين | WORD فایل رایگان نقشه برداري رقومي سه بعدي ظرفيت تبادل کاتيوني خاک در منطقه دورود استان لرستان | WORD فایل رایگان مقايسه خصوصيات ميکرومورفولوژيکي خاک هاي شور- سديمي و غيرشور- غيرسديمي اطرافدرياچه اورميه | WORD فایل رایگان نقشه برداري رقومي بافت خاک با استفاده از رگرسيون درختي و شبکه عصبي مصنوعي درمنطقه بيجار کردستان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان چشم انداز تغييرات اقليم به روش ريزمقياس نمايي آماري چندمکاني (مطالعه موردي گيلان) | WORD فایل رایگان مطالعه ميزان اضطراب اطلاع يابي دانشجويان تحصيلات تکميلي: مطالعه موردي دانشجويان ايراني در کشور مالزي | WORD فایل رایگان تخصيص بهينه بار آلودگي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي چند هدفه و تحليل تصميم چندمعياره | WORD فایل رایگان مطالعه تطبيقي سرمايه گذاري خارجي در حقوق ايران و آمريکا | WORD فایل رایگان صحت سنجي برآورد تبخير و تعرق از مدل هاي سبال و هارگريوز– ساماني با استفاده ازداده هاي لايسيمتر | WORD فایل رایگان تاثير شدت چراي دام بر برخي خصوصيات شيميايي خاک در مرتع گردنه زنبوري ارسنجان | WORD فایل رایگان سازوکارهاي رسيدگي به ادعاي بيگناهي محکومان: مطالعه تطبيقي نظام هاي حقوقي ايران، آمريکا و انگلستان | WORD فایل رایگان مطالعه ويژگي هاي کاني شناسي، ميکرومورفولوژي و تغيير و تحول خاک هاي حاشيه پلايايبجستان | WORD فایل رایگان فراتحليل مقايسه اثربخشي درمان هاي دارويي و مداخلات روان شناختي بر ميزان نشانه هاي افسردگي | WORD فایل رایگان نقش تعديل کننده درگيري مشتريان در خدمات بر رابطه ارزش ادراک شده و رضايتمندي با وفاداري مشتريان کتابخانه هاي عمومي (مطالعه موردي: کتابخانه هاي عمومي غرب کشور) | WORD فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان | WORD فایل رایگان بررسي توان جابجايي ماسه توسط باد در دشت شيله سيستان | WORD فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر قيمت پساب تخصيص داده شده به صنعت در استان اصفهان با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي | WORD فایل رایگان چالش هاي منابع انساني در شهرداري تهران | WORD فایل رایگان تحليل انتقادي مرزهاي رضايت در جرم تجاوز جنسي: حقوق موضوعه و ضرورت هاي اصلاح آن | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي امکان کاربرد آب شور در آبياري قطره اي در جهت پايداري اراضي فایل رایگان بررسي امکان کاربرد آب شور در آبياري قطره اي در جهت پايداري اراضيدانلود فایل رایگان بررسي امکان کاربرد آب شور در آبياري قطره اي در جهت پايداري اراضي فایلرایگانبررسيامکانکاربردآبشوردرآبياريقطرهايدرجهتپايدارياراضي