فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري | dl | 6506965

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري

فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري

بخشی از متن فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري :
تعداد صفحات : 14

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر رشد رویشی درخت هلو Prunus persica L در شرایط باغی, آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تیمار و در 4 تکرار در باغ تجاری شهد ایران در مشهد در سال زراعی 1390 روی رقم دیررس البرتا انجام شد. سه تیمار آبیاری شامل 360 تنش ملایم, 180 تنش متوسط و 90 تنش شدید مترمکعب در هکتار در هفته به صورت قطره ای (کمینه ی پتانسیل آب ساقه نزدیک برداشت به ترتیب 1/2-, 1/5-, 1/7- مگاپاسکال) از اواسط دوره سخت شدن هسته ( 22 خرداد) تا برداشت میوه ( 1 مهر) اعمال شد. پتانسیل آب بیشینه ی برگ پتانسیل آب کمینه ی برگ و ساقه, سرعت فتوسنتز خالص, تعرق, هدایت روزنه ای و دمای برگ, تعداد شاخه های نوظهور و طول شاخه های برگی در طول فصل رشد, و سطح برگ درختان هلو در زمان برداشت اندازه گیری شد. نتایج نشانداد که تنش کم آبی تاثیری منفی بر وضعیت آبی درخت هلو داشت که به موجب آن تبادلات گازی برگ و رشد رویشی درخت هلو کاهش یافت. بطوری که کاهش تولید آسیمیلات درخت نتیجه ی کاهش هم سرعتفتوسنتز خالص برگ (تا حدود 23 و 50 درصد در فصل رشد بهترتیب در تنش متوسط و شدید در مقایسه با تنش ملایم) و هم سطح برگ کل درخت (تا حدود 57 درصد و 79 درصد در زمان برداشت به ترتیب در تنش متوسط و شدید در مقایسه با تنش ملایم) بود. همبستگی مثبت معنی دار بین میزان پتانسیل آب برگ و رشد رویشی هلو نشان داد که وقتی پتانسیل آب برگ تا 1/56- و 2/30- مگاپاسکال کاهش یافت, از رشد شاخه به انداز ه ی به ترتیب 30 درصد و 50 درصد جلوگیری شد

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري👇

فایل رایگان تاثير پليمر سوپرجاذب آکوازورب بر رشد، استقرار و برخي ويژگ يهاي فيزيولوژيکي نهال آکاسيا Acacia victoriae تحت تنش خشکي | WORD فایل رایگان تاثير آتش سوزي مراتع بر ويژگيهاي فيزيکي خاک و پارامترهاي نفوذ آب با استفاده از آناليزتجزيه به مولفه هاي اصلي | WORD فایل رایگان بررسي تاثير باکتري هاي سودوموناس و باسيلوس در عملکرد گندم و جذب عناصر غذايي ومقايسه آن با کود شيميايي و آلي | WORD فایل رایگان شناسايي و خالص سازي مونتموريلونيت از بنتونيت معدن قاين | WORD فایل رایگان نقشه برداري رقومي سه بعدي ظرفيت تبادل کاتيوني خاک در منطقه دورود استان لرستان | WORD فایل رایگان مقايسه خصوصيات ميکرومورفولوژيکي خاک هاي شور- سديمي و غيرشور- غيرسديمي اطرافدرياچه اورميه | WORD فایل رایگان نقشه برداري رقومي بافت خاک با استفاده از رگرسيون درختي و شبکه عصبي مصنوعي درمنطقه بيجار کردستان | WORD فایل رایگان کاربرد مدل شبکه عصبي مصنوعي در خرد مقياس نمودن برون داد هاي مدل GCM براي پيش بيني بارش در پهنه جنوبي ايران | WORD فایل رایگان بکارگيري الگوريتم ويتربي در پيش بيني وقوع بارندگي و شبيه سازي تداوم هاي خشک و تر مقايسه با روش هاي متداول | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان ارزيابي شاخص خشکسالي محصول خاص CSDI براي محصول گندم ديم در اقليم معتدل سرد (مطالعه موردي: کرمانشاه) | WORD فایل رایگان توسعه مدل رياضي الگوريتم يادگيري تقويتي براي خودکارسازيآب بندهاي کشويي در کانال ها | WORD فایل رایگان تعيين مهم ترين ويژگي هاي خاکي موثر بر عملکرد زعفران در منطقه قاينات | WORD فایل رایگان تاثير جهت هاي شيب متفاوت بر برخي ويژگي ها و تکامل خاک هاي جنگلي(مطالعه موردي: رستم آباد، استان گيلان) | WORD فایل رایگان بررسي رابطه دينداري و مولفه هاي آن با مهارتهاي اجتماعي ماتسون | WORD فایل رایگان بررسي مقايسه اي شاخص هاي کيفيت آب درياچه سد شهيد رجايي استان مازندران ساري | WORD فایل رایگان قتل مانع حقيقي موانع ارث | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين قيمت محصولات با ميزان رضايت مندي مشتريان شرکت به پخش تبريز | WORD فایل رایگان مقايسه روش هاي برنامه ريزي ژنتيک و ماشين بردار پشتيبان در پيش بيني جريان روزانهرودخانه (مطالعه موردي: رودخانه باراندوزچاي) | WORD فایل رایگان مدل سازي و پهنه بندي انرژي خورشيدي دريافتي در سطح زمين در مناطق خشک و نيمه خشکمرکزي ايران | WORD فایل رایگان بررسي رابطه فراشناخت با راهبردهاي مقابله اي و هوشياري فراگير در مديران مهدهاي کودک | WORD فایل رایگان مقايسه تاثير روش هاي مشاوره مسيرشغلي مبتني برنظريه شناختي اجتماعي، سازه گرايي و انگيزشي بر اشتياق -مسيرشغلي دانشجويان | WORD فایل رایگان احراز رابطه سببيت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنايات و خسارات مالي (با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي 1392) | WORD فایل رایگان بررسي توان جابجايي ماسه توسط باد در دشت شيله سيستان | WORD فایل رایگان فراتحليل رابطه متغيرهاي شخصيتي با استرس شغلي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاريدانلود فایل رایگان اثر تنش کم آبي بر رشد درخت هلو در شرايط مديريتي باغ تجاري فایلرایگاناثرتنشکمآبيبررشددرختهلودرشرايطمديريتيباغتجاري