فایل رایگان اثر تراکم بوته و سطوح مختلف آب، بر کارايي مصرف آب ذرت دانهاي رقمسينگل کراس 700 | dl | 6506986

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اثر تراکم بوته و سطوح مختلف آب، بر کارايي مصرف آب ذرت دانهاي رقمسينگل کراس 700 در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اثر تراکم بوته و سطوح مختلف آب، بر کارايي مصرف آب ذرت دانهاي رقمسينگل کراس 700 راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر تراکم بوته و سطوح مختلف آب، بر کارايي مصرف آب ذرت دانهاي رقمسينگل کراس 700 ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اثر تراکم بوته و سطوح مختلف آب، بر کارايي مصرف آب ذرت دانهاي رقمسينگل کراس 700 ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اثر تراکم بوته و سطوح مختلف آب، بر کارايي مصرف آب ذرت دانهاي رقمسينگل کراس 700 ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اثر تراکم بوته و سطوح مختلف آب، بر کارايي مصرف آب ذرت دانهاي رقمسينگل کراس 700 ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اثر تراکم بوته و سطوح مختلف آب، بر کارايي مصرف آب ذرت دانهاي رقمسينگل کراس 700 ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر تراکم بوته و سطوح مختلف آب، بر کارايي مصرف آب ذرت دانهاي رقمسينگل کراس 700 ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اثر تراکم بوته و سطوح مختلف آب، بر کارايي مصرف آب ذرت دانهاي رقمسينگل کراس 700

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اثر تراکم بوته و سطوح مختلف آب، بر کارايي مصرف آب ذرت دانهاي رقمسينگل کراس 700

فایل رایگان اثر تراکم بوته و سطوح مختلف آب، بر کارايي مصرف آب ذرت دانهاي رقمسينگل کراس 700

بخشی از متن فایل رایگان اثر تراکم بوته و سطوح مختلف آب, بر کارايي مصرف آب ذرت دانهاي رقمسينگل کراس 700 :
تعداد صفحات : 10

به منظور ارزیابی اثرات کاربرد سطوح مختلف آب, تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه ای رقم سینگل کراس کرج 700 , KSC700 با استفاده از سامانه آبیاری قطرهای زیر سطحی, طرحی با سه سطح آبیاری, سه تراکم بوته و دو آرایش کاشت طی دو سال در کرج اجرا شد. طرح آماری مورد استفاده, کرت های نواری خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بود. کرت های عمودی شامل سه تیمار آبیاری 50, 75 و 100 درصد تامین نیاز آبی و کرت های افقی شامل سه تراکم کاشت 65, 75 و 85 هزار بوته در هکتار و کرت های فرعی نیز شامل دو آرایش کاشت یک و دو ردیفه بود. نتایج نشان داد که افزایش سطح آبیاری از 50 تا 100 درصد تامین نیاز آبی اثر مطلوبی بر عملکرد, ارتفاع گیاه, ارتفاع اولین بلال, قطر ساقه, قطر بلال, قطر چوب بلال, تعداد ردیف دانه, تعداد دانه در ردیف, وزن هزار دانه, وزن بیوماس, طول بلال, وزن دانه , تعداد برگ, قطر دانه, کارایی مصرف آب و وزن چوب بلال داشت که در این مقاله نتایج عملکرد, کارایی مصرف آب و وزن بیوماس ارایه می شود . عملکرد دانه با افزایش میزان آب مصرفی, افزایش یافت و در سطح 1درصد اختلاف معنی داری مشاهده شد. سطح آبیاری 100 و 50 درصد در سال های اول و دوم به ترتیب با میانگین عملکرد 12/28, 3/65, 12/89, 3/58 تن در هکتار بیشترین و کمترین عملکرد را به خود اختصاص دادند. کارایی مصرف آب کلیه تیمارهای آزمایش نشان داد, تیمارهایی که در گروه سطح آبیاری 75 و 100 درصد تامین نیاز آبی قرار دارند با حداکثر مقدار و تیمارهایی که در گروه سطح آبیاری 50 درصد تامین نیاز آبی قرار دارند حداقل مقدار کارایی مصرف آب را دارند. نتایج نشان داد که ذرت گیاهی است نسبتا حساس به تنش رطوبتی ودر شرایط عدم کمبود منابع آبی توصیه می شود که 100 درصد نیاز ابی گیاه تامین و در شرایط کمبود منابع آبی با اعمال تنش ملایم حداقل 75 درصد نیاز آبی تامین گردد

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اثر تراکم بوته و سطوح مختلف آب، بر کارايي مصرف آب ذرت دانهاي رقمسينگل کراس 700👇

فایل رایگان بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب حوضه زرينهرود با استفاده از مدل SWAT | WORD فایل رایگان ارزيابي ناپايداري مواد آلي Ripening خاک هاي آلي (هيستوسولز) جنوب غربي شهرکرد | WORD فایل رایگان بررسي اثر کشت گياه سورگوم در تغيير برخي شاخص هاي زيستي خاک درسطوح مختلف روي | WORD فایل رایگان کارآيي قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار در گياه پالايي يک خاک آهکي آلوده به روي به وسيلهگياه وتيور | WORD فایل رایگان جداسازي و ارزيابي ريزوباکت رهاي متحمل به سرب محرک رشد گياه از يک خاک حاوي سرببا سابقه بلند مدت | WORD فایل رایگان مقايسه روش هاي رگرسيون خطي، زمينآماري و شبکه عصبي مصنوعي در مدل سازي کربن آليدر اراضي خشک دشت سيستان | WORD فایل رایگان تاثير تغيير کاربري اراضي بر نوع خاکها و کاني شناسي بخش رس در منطقه ي صفاشهر،استان فارس | WORD فایل رایگان بررسي تغييرات مکاني برخي شاخص هاي کيفيت فيزيکي خاک در منطقه فندقلوي اردبيل بااستفاده از زمين آمار | WORD فایل رایگان تاثير تغيير اقليم بر نياز خالص آبياري و عملکرد محصول برنج(مطالعه موردي: دشت تجن) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مطالعه جذب سطحي حذف رنگزاي مالاخيت سبز با استفاده از گاما آلوميناي عامل دار شده | WORD فایل رایگان نيمرخ جرم شناختي بزه کاران سايبري | WORD فایل رایگان اصل حداقل بودن حقوق جزا | WORD فایل رایگان اثر کاربرد پلي آکريلآميد در مهار فرسايش پاشماني از خاک تحت تاثير پديده انجماد- ذوب | WORD فایل رایگان افزايش کارايي نقشه حاصلخيزي خاک براي کشت برنج با استفاده از منطق فازي، AHP و GIS | WORD فایل رایگان بررسي تاثير نسبت دبي و زاويه اتصال بر آبشستگي موضعي تلاقي کانال هاي روباز فرسايشي با استفاده از مدل SSIIM1 | WORD فایل رایگان بررسي نقش جنسيت و اشتغال در رابطه ميان بحران وجودي و اميد به زندگي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي | WORD فایل رایگان بررسي نقش فاوا بر بهبود عملکرد سازماني کتابخانه هاي دانشگاهي دولتي شهر اصفهان با استفاده از کارت امتيازي متوازن (BSC) | WORD فایل رایگان پيش بين هاي موثر در پذيرش پايگاه هاي اطلاعاتي پيوسته توسط اعضاي هييت علمي | WORD فایل رایگان ارزيابي سازوکارهاي سنتي اجراي عدالت در جوامع انتقالي | WORD فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي سرريز کنگرهاي مستطيلي | WORD فایل رایگان سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري: چالش در گزارشگري به هنگام | WORD فایل رایگان ويژگي هاي روان سنجي و توسعه مقياس ابزار جديد خودغفلت در سالمندان با نگاهي به ايران | WORD فایل رایگان فرصتها و چالشهاي ايران و ديگر کشورهاي اسلامي در مواجهه و پيوستن به ديوان کيفري بين المللي (1) | WORD فایل رایگان مقايسه انسجام و انعطاف پذيري خانواده هاي داراي عضو بيمار مبتلا به ايدز با خانواده هاي جمعيت عمومي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اثر تراکم بوته و سطوح مختلف آب، بر کارايي مصرف آب ذرت دانهاي رقمسينگل کراس 700 فایل رایگان اثر تراکم بوته و سطوح مختلف آب، بر کارايي مصرف آب ذرت دانهاي رقمسينگل کراس 700دانلود فایل رایگان اثر تراکم بوته و سطوح مختلف آب، بر کارايي مصرف آب ذرت دانهاي رقمسينگل کراس 700 فایلرایگاناثرتراکمبوتهوسطوحمختلفآب،برکاراييمصرفآبذرتدانهايرقمسينگلکراس700