فایل رایگان بررسي توان جابجايي ماسه توسط باد در دشت شيله سيستان | dl | 6507008

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي توان جابجايي ماسه توسط باد در دشت شيله سيستان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي توان جابجايي ماسه توسط باد در دشت شيله سيستان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي توان جابجايي ماسه توسط باد در دشت شيله سيستان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي توان جابجايي ماسه توسط باد در دشت شيله سيستان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي توان جابجايي ماسه توسط باد در دشت شيله سيستان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي توان جابجايي ماسه توسط باد در دشت شيله سيستان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي توان جابجايي ماسه توسط باد در دشت شيله سيستان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي توان جابجايي ماسه توسط باد در دشت شيله سيستان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي توان جابجايي ماسه توسط باد در دشت شيله سيستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي توان جابجايي ماسه توسط باد در دشت شيله سيستان

فایل رایگان بررسي توان جابجايي ماسه توسط باد در دشت شيله سيستان

بخشی از متن فایل رایگان بررسي توان جابجايي ماسه توسط باد در دشت شيله سيستان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 16

از مهم ترین عوامل موثر در شکلگیری تپه های ماسه ای رژیم باد, فراوانی, جهت و مقدار سرعت باد است. مقدار انرژی باد و تغییرات آن در جهات مختلف (رژیم بادی) اثرات زیادی روی مرفولوژی, نگهداری و تغییر شکل رخساره های فرسایش بادی دارد. در این تحقیق سعی شد با تجزیه و تحلیل آمار باد در دوره آماری 2003-1992 و 14, توسط گلباد و گلماسه نقش رژیم بادی در حجم و جهت انتقال رسوبات مورد بررسی قرار گیرد . پتانسیل حمل ماسه در منطقه شیله حدود 3439 واحد برداری و جهت نهایی حمل ماسه جنوب شرقی است که با توجه به طبقه بندی فرایبرگر و دین 12, منطقه مورد مطالعه از نظر قدرت فرسایشی باد در کلاس زیاد قرار می گیرد. دبی حمل ماسه بر اساس معادله لتو-لتو 15 برابر 20/422 تن بر متر بر سال است. الگوی وزش باد در تمام فصول سال از جهت شمال غربی تا شمال است. سرعت باد در تابستان حداکثر و در زمستان حداقل بوده و تابستان ناآرام - ترین فصل سال و زمستان آرامترین فصل سال می باشد. همچنین بادهای با سرعت بیشتر از 11 متر بر ثانیه در فصل تابستان بیش ترین مقدار و در زمستان کمترین مقدار می باشد. مقدار شاخص همگنی UDI برای این منطقه 0/95 میباشد که زمینه را برای ایجاد تپه های عرضی (برخانویید ) فراهم می کند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي توان جابجايي ماسه توسط باد در دشت شيله سيستان👇

فایل رایگان ارزيابي خطرپذيري آلودگي عناصر سنگين در خاک ها و برخي محصولات کشاورزي در اطرافشهر و مناطق صنعتي زنجان | WORD فایل رایگان مقايسه نکويي شاخص هاي آماري مختلف براي ارزيابي مدل هاي نفوذ آب به خاک | WORD فایل رایگان تاثير کاربرد کودهاي زيستي و شيميايي فسفاتي و روي بر عملکرد و اجزاء عملکرددو رقم لوبيا چيتي | WORD فایل رایگان جذب سطحي بور توسط کاني مسکوويت به عنوان تابعي از pH، قدرت يوني محلول و نوع کاتيون | WORD فایل رایگان تاثير قار چ ميکوريز آربسکولار و تنش خشکي بر جذب برخي عناصر غذايي ماکرو توسط سهژنوتيپ تره با مشخصات ريش هاي متفاوت | WORD فایل رایگان تاثير منابع نيتروژن و فسفر بر خصوصيات شيميايي خاک و غلظت عناصر در آفتابگردان Helianthus annuus L | WORD فایل رایگان ارزيابي و مقايسه مکاني- زماني مدل MM5 با استفاده از الگوريتم تشابه | WORD فایل رایگان بکارگيري تبديل موجک گسسته براي تحليل روند و شناسايي الگوهاي نوساني دما(مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيک مشهد) | WORD فایل رایگان الگوبندي و پيش بيني تقاضاي آب شهر اصفهان با روند ضمني و سري زماني | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تاثير آبياري و کود نيتروژن بر ويژگي هاي رشدي و غلظت کلروفيل سير در سيستم آبياريباراني تک شاخه در استان همدان | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش تکنيک هاي تجربي طرحواره درماني بر روي طرحواره هاي افراد افسرده | WORD فایل رایگان نقش مولفه هاي کيفيت زندگي همسران جانبازان در پيش بيني سلامت عمومي فرزندان | WORD فایل رایگان اثربخشي الگوي چندمحوري انتخاب شغل شفيع آبادي بر مديريت تعارض پرسنل منطقه يک عملياتي انتقال گاز | WORD فایل رایگان کاربرد روش هاي حل اختلاف در تخصيص استاني آب کشاورزيمطالعه موردي: حوضه آبريز اترک | WORD فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي | WORD فایل رایگان اصلاح و کاربرد مدل هاي ساده رگرسيوني براي پيش بيني بارندگي سالانه در دو ايستگاهشهرکرد و يزد | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت تصميم گيري بر درک از تصميم گيري باليني دانشجويان پرستاري | WORD فایل رایگان کالبدشکافي سبک زندگي در جامعه سرمايه داري | WORD فایل رایگان مطالعه اثربخشي درمان مرور زندگي باتاکيد براصول هستي شناسي اسلامي برکاهش نشانگان اختلال استرس پس ازسانحه | WORD فایل رایگان بررسي اثرات مديريت ارتفاع غرقاب در زراعت برنج بر عملکرد و شاخص هاي کيفي | WORD فایل رایگان به کارگيري روشهاي محاسباتي رايانهاي و مدل سازي مولکولي در دست يابي به داروهاي ضدسرطان نوين | WORD فایل رایگان نظريه اجتماعي و محيط استفاده از اطلاعات نقش ساختار و کنش در شکل گيري رفتار و الگوي اطلاع يابي | WORD فایل رایگان تحليل آماري ضريب زبري مانينگ درکانال هاي خاکي بدون پوشش گياهي در شبکه آبياري وزهکشي مغان | WORD فایل رایگان مدل سازي محلي پروفيل چگالي الکترون يون سپهري ماهواره يFORMOSAT-3/COSMIC با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي توان جابجايي ماسه توسط باد در دشت شيله سيستان فایل رایگان بررسي توان جابجايي ماسه توسط باد در دشت شيله سيستاندانلود فایل رایگان بررسي توان جابجايي ماسه توسط باد در دشت شيله سيستان فایلرایگانبررسيتوانجابجاييماسهتوسطباددردشتشيلهسيستان