فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي | dl | 6507018

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي

فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي

بخشی از متن فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 14

به منظور بررسی تاثیر کودآبیاری بر گرفتگی قطره چکان ها و عملکرد سیستم آبیاری قطر های آزمایشی ب ه صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه زابل انجام گرفت. اثر ات نوع کود شامل تیمار F0 بدون کود, F1 کود اوره و F2 کود نیترات آمونیوم به عنوان عامل اول و اثر ات سه نوع قطره چکان (تنظیم شونده 1 نازله روی خط A, تنظیم شونده 6 نازله داخل خط B, تنظیم شونده 8 نازله روی خط C به عنوان عامل دوم در نظر گرفته شد. برای بررسی میزان گرفتگی قطره چکان ها درصد کاهش دبی, یکنواختی پخش, ضریب یکنواختی کریستیانسن و ضریب تغییرات دبی محاسبه گردید. نتایج نشان داد با تغییر کیفیت کود آبیاری به ترتیب ازF0 تا F2 میزان گرفتگی قطره چکان ها روند افزایشی دارد. قطره چکان های B بیشترین گرفتگی و قطره چکان های A کمترین گرفتگی را به خود اختصاص دادند. درصد کاهش دبی برای تیمار F0 قطره چکان های A,B,C به ترتیب معادل 18, 24, 22 درصد, برای تیمار F1 و قطره چکان های A,B,C به ترتیب معادل 24, 39 و 30 و برای تیمار F2 و قطره چکان های A,B,C به ترتیب معادل 34, 44 و 32 درصد, در اتمام دوره آزمایش بهدست آمد. براساس نتایج حاصله نوع کود و نوع قطره چکان از نظر آماری P<0/01 اثر بسیار معنی داری روی ویژگی های بررسی شده داشتند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي👇

فایل رایگان ارزيابي توانايي مدل هاي هوشمند در پيش بيني بارندگي ماهانه به کمک الگوهايپيوند از دور (مطالعه موردي استان خراسان رضوي) | WORD فایل رایگان بررسي اقتصادي اثربخشي تک آبياري جو ديم تحت مديريت هاي مختلفزراعي و در مزارع زارعين | WORD فایل رایگان تحليل خشک سالي هاي شمال غرب ايران با روش شاخص اکتشاف خش کسالي | WORD فایل رایگان بررسي تاثير سطوح مختلف آبياري قطره اي (تيپ) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه اي | WORD فایل رایگان مقايسه چند سيستم تصفيه فاضلاب روستايي از نظر برخي ويژگي هاي شيميايي و عناصر سنگين | WORD فایل رایگان ارزيابي فني سامانه هاي آبياري باراني کلاسيک اجرا شدهدر باغ هاي چاي استان گيلان | WORD فایل رایگان تبخير از درياچه ها و مخازن سدها: تحليل حساسيت و رتبه بندي روش هاي موجود | WORD فایل رایگان پايش خشکسالي بر مبناي شاخص بارش- تبخير و تعرق استاندارد شده SPEI تحت تاثير تغيير اقليم | WORD فایل رایگان برآورد دبي اوج ناشي از شکست سدهاي خاکي بر اساس الگوهاي آماري چندمتغيره | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | WORD فایل رایگان بررسي فرآيند کاويتاسيون هيدروديناميکي به عنوان يک روش اکسيداسيون پيشرفته جهت تصفيه فاضلاب صنعتي | WORD فایل رایگان ارزيابي مقايسه اي مدل هاي SDSM ، IDW و LARS-WG براي شبيه سازي و ريز مقياس کردن دما و بارش | WORD فایل رایگان نقش مولفه هاي سلامت خانواده اصلي و ابعاد تمايزيافتگي خود درپيش بيني رغبت به ازدواج در دانشجويان | WORD فایل رایگان رويکرد مدل يابي معادلات ساختاري در تبيين رابطه بين فناورياطلاعات و ارتباطات و بحران هويت در بين دانشجويان | WORD فایل رایگان جرم دعوت به خودکشي در حقوق کيفري ايران | WORD فایل رایگان بررسي و مقايسه اثربخشي زوج درماني رفتاري التقاطي IBCT ودرمان تصميم گيري مجدد در بهبود آشفتگي زناشويي زوجينمتعارض سنندج | WORD فایل رایگان زمينه هاي عدالت ترميمي در اساسنامه ديوان کيفري بين المللي | WORD فایل رایگان خودشيفتگي،عزت نفس و ابعادپرخاشگري درنوجوانان | WORD فایل رایگان بررسي رابطه تعارض کار-خانواده و استرس شغلي با نقش تعديل گر سرمايه روان شناختي | WORD فایل رایگان ابزارگرايي کيفري: قلمرو، مفهوم، شاخص ها | WORD فایل رایگان چشم انداز تغييرات اقليم به روش ريزمقياس نمايي آماري چندمکاني (مطالعه موردي گيلان) | WORD فایل رایگان تعيين عناصر تشکيل دهنده مخزن دانش سازماني در دانشگاه هاي کشور و ارايه يک چارچوب مفهومي | WORD فایل رایگان تحليل روند تغييرات زماني و مکاني دوره هاي خشکسالي و ترسالي شمال غرب کشور بر اساس دو شاخص خشکسالي SPI و RAI | WORD فایل رایگان تجزيه و تحليل جغرافيايي جرايم مواد مخدر در شهر کرمان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره ايدانلود فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي فایلرایگانتاثيرکودآبياريبرگرفتگيبرخيقطرهچکانهادرآبياريقطرهاي