فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي | dl | 6507018

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي

فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي

بخشی از متن فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 14

به منظور بررسی تاثیر کودآبیاری بر گرفتگی قطره چکان ها و عملکرد سیستم آبیاری قطر های آزمایشی ب ه صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه زابل انجام گرفت. اثر ات نوع کود شامل تیمار F0 بدون کود, F1 کود اوره و F2 کود نیترات آمونیوم به عنوان عامل اول و اثر ات سه نوع قطره چکان (تنظیم شونده 1 نازله روی خط A, تنظیم شونده 6 نازله داخل خط B, تنظیم شونده 8 نازله روی خط C به عنوان عامل دوم در نظر گرفته شد. برای بررسی میزان گرفتگی قطره چکان ها درصد کاهش دبی, یکنواختی پخش, ضریب یکنواختی کریستیانسن و ضریب تغییرات دبی محاسبه گردید. نتایج نشان داد با تغییر کیفیت کود آبیاری به ترتیب ازF0 تا F2 میزان گرفتگی قطره چکان ها روند افزایشی دارد. قطره چکان های B بیشترین گرفتگی و قطره چکان های A کمترین گرفتگی را به خود اختصاص دادند. درصد کاهش دبی برای تیمار F0 قطره چکان های A,B,C به ترتیب معادل 18, 24, 22 درصد, برای تیمار F1 و قطره چکان های A,B,C به ترتیب معادل 24, 39 و 30 و برای تیمار F2 و قطره چکان های A,B,C به ترتیب معادل 34, 44 و 32 درصد, در اتمام دوره آزمایش بهدست آمد. براساس نتایج حاصله نوع کود و نوع قطره چکان از نظر آماری P<0/01 اثر بسیار معنی داری روی ویژگی های بررسی شده داشتند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي👇

فایل رایگان ارزيابي توانايي مدل هاي هوشمند در پيش بيني بارندگي ماهانه به کمک الگوهايپيوند از دور (مطالعه موردي استان خراسان رضوي) | WORD فایل رایگان بررسي اقتصادي اثربخشي تک آبياري جو ديم تحت مديريت هاي مختلفزراعي و در مزارع زارعين | WORD فایل رایگان تحليل خشک سالي هاي شمال غرب ايران با روش شاخص اکتشاف خش کسالي | WORD فایل رایگان بررسي تاثير سطوح مختلف آبياري قطره اي (تيپ) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه اي | WORD فایل رایگان مقايسه چند سيستم تصفيه فاضلاب روستايي از نظر برخي ويژگي هاي شيميايي و عناصر سنگين | WORD فایل رایگان ارزيابي فني سامانه هاي آبياري باراني کلاسيک اجرا شدهدر باغ هاي چاي استان گيلان | WORD فایل رایگان تبخير از درياچه ها و مخازن سدها: تحليل حساسيت و رتبه بندي روش هاي موجود | WORD فایل رایگان پايش خشکسالي بر مبناي شاخص بارش- تبخير و تعرق استاندارد شده SPEI تحت تاثير تغيير اقليم | WORD فایل رایگان برآورد دبي اوج ناشي از شکست سدهاي خاکي بر اساس الگوهاي آماري چندمتغيره | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان شبيه سازي جريان در آبياري جويچه اي با استفاده از نرم افزار WinSRFR4.1 به منظور تعيين طول مناسب جويچه ها | WORD فایل رایگان اثرات زيوليت و ورميکمپوست بر تغييرات شکل هاي شيميايي روي در يک خاک آلوده | WORD فایل رایگان بررسي اثرات بافت، شرايط رطوبتي و سيستم کشت بر تردي خاک | WORD فایل رایگان تاثير عمق سازماندهي منو در وب‎ سايت کتابخانه‎ها بر ميزان پيش‎ بيني ‎پذيري و گم شدگي کاربران | WORD فایل رایگان تحليل و مقايسه فهرست سرعنوان هاي موضوعي فارسي با فهرست سرعنوان هاي موضوعي کنگره از منظر ويژگي هاي ساختار زباني و شبکه ‎معنايي | WORD فایل رایگان امکان سنجي پياده سازي سلامت سازماني در کتابخانه هاي عمومي شهرداري اصفهان بر پايه مدل مايلز | WORD فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک | WORD فایل رایگان پايش خشکسالي بر مبناي شاخص بارش- تبخير و تعرق استاندارد شده SPEI تحت تاثير تغيير اقليم | WORD فایل رایگان مدل سازي و پهنه بندي انرژي خورشيدي دريافتي در سطح زمين در مناطق خشک و نيمه خشکمرکزي ايران | WORD فایل رایگان جرم انگاري حق مدار؛ با تاکيد بر نظريه آلماني مصالح حقوقي | WORD فایل رایگان توسعه مدل شبه توزيعي براي برآورد بيلان QDWB و ارزيابي آن در محدوده مطالعاتي رخ - نيشابور | WORD فایل رایگان تحديد حق شکايت در حقوق کيفري ايران | WORD فایل رایگان تحليل عامل هاي اثر گذار بر توليدات علمي زنان ايراني در آي. اس. آي | WORD فایل رایگان اثر آموزش ديدگاه گيري اجتماعي بر سبک هاي حل تعارض زوجين | WORD فایل رایگان ا تخفيف حبس در قانون نامه ي جنايي 1392 | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره ايدانلود فایل رایگان تاثير کود آبياري بر گرفتگي برخي قطره چکان ها در آبياري قطره اي فایلرایگانتاثيرکودآبياريبرگرفتگيبرخيقطرهچکانهادرآبياريقطرهاي