فایل رایگان تخمين منحني مشخصه آب خاک با استفاده توزيع اندازه ذرات بر پايه روش فرکتال | dl | 6507045

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تخمين منحني مشخصه آب خاک با استفاده توزيع اندازه ذرات بر پايه روش فرکتال در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تخمين منحني مشخصه آب خاک با استفاده توزيع اندازه ذرات بر پايه روش فرکتال راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تخمين منحني مشخصه آب خاک با استفاده توزيع اندازه ذرات بر پايه روش فرکتال ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تخمين منحني مشخصه آب خاک با استفاده توزيع اندازه ذرات بر پايه روش فرکتال ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تخمين منحني مشخصه آب خاک با استفاده توزيع اندازه ذرات بر پايه روش فرکتال ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تخمين منحني مشخصه آب خاک با استفاده توزيع اندازه ذرات بر پايه روش فرکتال ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تخمين منحني مشخصه آب خاک با استفاده توزيع اندازه ذرات بر پايه روش فرکتال ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تخمين منحني مشخصه آب خاک با استفاده توزيع اندازه ذرات بر پايه روش فرکتال ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تخمين منحني مشخصه آب خاک با استفاده توزيع اندازه ذرات بر پايه روش فرکتال

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تخمين منحني مشخصه آب خاک با استفاده توزيع اندازه ذرات بر پايه روش فرکتال

فایل رایگان تخمين منحني مشخصه آب خاک با استفاده توزيع اندازه ذرات بر پايه روش فرکتال

بخشی از متن فایل رایگان تخمين منحني مشخصه آب خاک با استفاده توزيع اندازه ذرات بر پايه روش فرکتال :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 14

دست آوردن منحنی رطوبتی در آزمایشگاه زمانبر و پرهزینه می باشد. به این دلیل پژوهشگران روش هایی را ارایه کرده اند که به کمک آن ها بتوان منحنی مشخصه را به آسانی به دست آورد. یکی از این روشها, استفاده از هندسه فرکتال می باشد. از آن جا که به دست آوردن داده های فاز جامد یا توزیع اندازه ذرات PSD آسانتر از توزیع اندازه منافذ می باشد, تعیین رابطه بین بعد فرکتال توزیع اندازه ذرات DPSD بعد فرکتال منحنی رطوبتی DSWRC می تواند مفید واقع شود. از طرفی در بسیاری از داده های خاک, اطلاعات کاملی از منحنی دانه بندی نیز موجود نمی باشد و تنها سه جز (درصد رس, سیلت و شن) از آن اندازه گیری میشود. این پژوهش با هدف تعیین DPSD با استفاده از داده های زود یافت خاک و همچنین ایجاد رابطه ای بین DPSD و DSWRC انجام گردید. برای این کار 54 نمونه خاک از مناطق شمالی ایران انتخاب و به شش کلاس بافتی لوم, لوم رسی, رسی, لوم رس شنی, لوم سیلتی و لوم شنی تقسیم بندی شد DPSD با استفاده از روش بسط داده شده منحنی دانه بندی Dm1 و روش استفاده از سه نقطه (شن سیلت و رس) Dm2 به دست آمد. نتایج نشان داد که بعد فرکتال توزیع اندازه ذرات به دست آمده با هر دو روش اختلاف معنی داری با یکدیگر ندارند DSWRC نیز با استفاده از داده های مکش-رطوبت به دست آمد. نتایج حاکی از این بود که هر سه بعد فرکتال وابسته به بافت خاک بوده و با افزایش مقدار رس خاک مقدار آن افزایش می یابد. هم چنین روابط رگرسیون خطی بین Dm1 و Dm2 با DSWRC با استفاده از 48 نمونه خاک ایجاد گردید که با ترتیب دارای ضریب تعیین 0/902 و 0/871 بودند. سپس بر اساس روابط به دست آمده, از چهار روش : 1- Dm1= DSWRC و 2- استفاده از معادله رگرسیونی به دست آمده با Dm1 , و 3- Dm2= DSWRC و 4- استفاده از معادله رگرسیونی به دست آمده با Dm2 برای بیان DSWRC استفاده گردید . مدل ها برای تعیین درصد رطوبت خاک در مکش های مختلف با توجه به شاخص های آماری ریشه مربع میانگین خطاهای نرمال شده, میانگین خطا, نسبت خطای متوسط هندسی و راندمان مد لسازی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که به استثنا خاک لوم شنی در سایر خاک ها دقت روش ها مناسب بوده است. به طورکلی این پژوهش کارایی روش فرکتال را برای شبیه سازی منحنی رطوبتی با استفاده از داده زود یافت خاک با موفقیت اثبات کرد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تخمين منحني مشخصه آب خاک با استفاده توزيع اندازه ذرات بر پايه روش فرکتال👇

فایل رایگان واسنجي و اعتباريابي پارامترهاي مدل HEC-HMS با الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات PSO رويکرد تک هدفه | WORD فایل رایگان منشايابي فلزات سنگين در خا کهاي اطراف شهرک روي زنجان با استفاده ازتکنيک هاي آماري چندمتغيره | WORD فایل رایگان بررسي تغييرپذيري روانآب و تلفات خاک انداز هگيري شده در کرت هاي صحرايي | WORD فایل رایگان تاثير جهت هاي شيب متفاوت بر برخي ويژگي ها و تکامل خاک هاي جنگلي(مطالعه موردي: رستم آباد، استان گيلان) | WORD فایل رایگان بررسي اثر کاربرد زيوليت بر شاخص هاي پايداري خاکدانه ها | WORD فایل رایگان تعيين مهم ترين ويژگي هاي خاکي موثر بر عملکرد زعفران در منطقه قاينات | WORD فایل رایگان ارزيابي روش هاي رگرسيون درختي و خطي چندگانه در برآورد ظرفيت تبادل کاتيوني | WORD فایل رایگان نرخ ترسيب، کاني شناسي و الگوي توزيع اندازه ذرات گرد و غبار دراطراف تالاب هورالعظيم در استان خوزستان | WORD فایل رایگان مطالعه موردي کاربرد ويناس برفرآيند توليد کمپوست در فازهاي مختلف(در طي توليد و پس از توليد کمپوست)، در مجتمعبازيافت پسماند شهري آراد کوه تهران | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي رابطه پنج عامل شخصيت بارضايت زناشويي دربيوه زنان مزدوج با برادرشوهر | WORD فایل رایگان جهاني شدن فرهنگي و اثرات آن بر سبک زندگي شهري: مطالعه موردي شهر اصفهان | WORD فایل رایگان کشش و کوشش با نقش: پژوهشي در پيامدهاي مديريت اعضاي هييت علمي بر کتابخانه هاي دانشگاهي ايران | WORD فایل رایگان تحليل و نقد مباني فقهي ماده 249 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 | WORD فایل رایگان کاربرد نظريه آشوب و شبکه عصبي مصنوعي در بررسي و تخمين تبخير از سطح آب درياچه ها | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي مشاوره شغلي به شيوه سازگاري شغلي ديويس برکاهش عدم اح ساس موفقيت فردي کارکنان متاهل دانشگاه آزاداسلامي واحدبهبهان | WORD فایل رایگان بررسي کارايي فرايند الکتروپرسولفات در تخريب غلظت هاي بالاي آنتي بيوتيک سفترياکسون از پساب هاي دارويي | WORD فایل رایگان تاثير حذف مواد آلي بر همدماهاي جذب پتاسيم در مقادير مختلف PH در برخي از خاک هاي استان خوزستان | WORD فایل رایگان بررسی عصمت پیامبر  درتفسیرالمیزان | WORD فایل رایگان رابطه کيفيت زندگي کاري و دلبستگي شغلي در بين کتابداران کتابخانه هاي دانشگاه هاي شهيد چمران و علوم پزشکي جندي شاپور اهواز | WORD فایل رایگان ارزش اقتصادي رويکردي براي مديريت تقاضاي آب در مصارف صنعتي مطالعه موردي صنايع توليد مواد شيميايي | WORD فایل رایگان پديده هاي آشفتگي جريان در رسوب شويي تحت فشار با توسعه مجراي تخليه کننده تحتاني درمخزن سد | WORD فایل رایگان تاثير روش هاي مختلف خاکورزي بر روي مقدار پتاسيم قابل جذب خاک با عصاره گيرهايمختلف در يک خاک با سطح ويژه زياد | WORD فایل رایگان بررسي رابطه عوامل روانشناختي وجمعيت شناختي پيش بيني کننده سازگاري پس ازطلاق درزنان مطلقه شهراصفهان | WORD فایل رایگان زمينه هاي عدالت ترميمي در اساسنامه ديوان کيفري بين المللي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تخمين منحني مشخصه آب خاک با استفاده توزيع اندازه ذرات بر پايه روش فرکتال فایل رایگان تخمين منحني مشخصه آب خاک با استفاده توزيع اندازه ذرات بر پايه روش فرکتالدانلود فایل رایگان تخمين منحني مشخصه آب خاک با استفاده توزيع اندازه ذرات بر پايه روش فرکتال فایلرایگانتخمينمنحنيمشخصهآبخاکبااستفادهتوزيعاندازهذراتبرپايهروشفرکتال