فایل رایگان ارتقاي بهره وري آب و کارايي مصرف کود در کودآبياري جويچه اي نيشکر | dl | 6507073

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان ارتقاي بهره وري آب و کارايي مصرف کود در کودآبياري جويچه اي نيشکر در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان ارتقاي بهره وري آب و کارايي مصرف کود در کودآبياري جويچه اي نيشکر راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارتقاي بهره وري آب و کارايي مصرف کود در کودآبياري جويچه اي نيشکر ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان ارتقاي بهره وري آب و کارايي مصرف کود در کودآبياري جويچه اي نيشکر ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان ارتقاي بهره وري آب و کارايي مصرف کود در کودآبياري جويچه اي نيشکر ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان ارتقاي بهره وري آب و کارايي مصرف کود در کودآبياري جويچه اي نيشکر ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان ارتقاي بهره وري آب و کارايي مصرف کود در کودآبياري جويچه اي نيشکر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارتقاي بهره وري آب و کارايي مصرف کود در کودآبياري جويچه اي نيشکر ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان ارتقاي بهره وري آب و کارايي مصرف کود در کودآبياري جويچه اي نيشکر

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان ارتقاي بهره وري آب و کارايي مصرف کود در کودآبياري جويچه اي نيشکر

فایل رایگان ارتقاي بهره وري آب و کارايي مصرف کود در کودآبياري جويچه اي نيشکر

بخشی از متن فایل رایگان ارتقاي بهره وري آب و کارايي مصرف کود در کودآبياري جويچه اي نيشکر :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 13

در این تحقیق آزمایش های کودآبیاری در یکی از مزارع کشت و صنعت نیشکر دهخدا برای افزایش بهره وری آب, بهبود مدیریت مصرف کود و کاهش مصرف کود اوره اجرا گردید. آزمایش به صورت کرت های یک بار خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه تیمار تقسیط کود (شامل دو, سه و چهار تقسیطی) در کرتهای اصلی و سه تیمار سطح کود (شامل 100, 80 و 60 درصد کوره اوره) در کرت های فرعی بودند که با روش مرسوم کوددهی مورد استفاده در مزارع کشت و صنعت دهخدا مقایسه شدند. حجم آب مصرفی در طول دوره رشد و برخی صفات کمی و کیفی نیشکر در انتهای فصل زراعی تعیین شد. نتایج نشان دادند که فاکتور تقسیط تاثیر معنیداری در سطح احتمال پنج درصد بر صفات کمی و کیفی نیشکر دارد. به طوری که میانگین همه صفات کمی و کیفی مورد مطالعه در تیمارهای چهارتقسیطی در رتبه اول قرار گرفتند. فاکتور سطوح کودی بجز بر کارآیی مصرف کود, بر بقیه صفات کمی و کیفی تاثیر معنی داری نداشتند. اثرات متقابل فاکتور تقسیط و سطوح مختلف کود نیز بر هیچ- یک از صفات مورد مطالعه معنیدار نشد. مقایسه ی میانگین صفات مورد مطالعه در تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد نشان داد که تیمار چهار تقسیطی با 60 درصد سطح کودی در اغلب صفات مورد مطالعه در رتبه نخست قرار گرفت. عملکرد نی, بهره وری آب و کارآیی مصرف کود, بهره وری آب بر اساس شکر تولیدی در این تیمار به ترتیب 98/2 تن در هکتار 5/4 کیلوگرم نی بر مترمکعب آب مصرفی, 467/6 کیلوگرم نی بر کیلوگرم کود و 0/581 کیلوگرم شکر بر مترمکعب آب مصرفی تعیین شدند. این مقادیر در تیمار شاهد بهترتیب 81/8 تن در هکتار 4/5 کیلوگرم نی بر مترمکعب آب مصرفی 233/7 کیلوگرم نی بر کیلوگرم کود و 0/396 کیلوگرم شکر بر مترمکعب آب مصرفی بدست آمدند

👇محصولات مشابه با فایل رایگان ارتقاي بهره وري آب و کارايي مصرف کود در کودآبياري جويچه اي نيشکر👇

فایل رایگان مقايسه مدل هاي سري زماني و شبکه عصبي با نتايج سناريوهاي انتشار درپيش بيني بارندگي | WORD فایل رایگان تاثير سطوح مختلف تنش آبي و کود نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد جودر شرايط باجگاه (استان فارس) | WORD فایل رایگان تاثير روش هاي مختلف خاکورزي بر روي مقدار پتاسيم قابل جذب خاک با عصاره گيرهايمختلف در يک خاک با سطح ويژه زياد | WORD فایل رایگان پيش بيني سولوم خاک با استفاده از ويژگي هاي توپوگرافي دربخشي از اراضي تپه ماهوري کوهرنگ در زاگرس مرکزي | WORD فایل رایگان تاثير کاربرد تلفيقي باکتري هاي حل کننده ي فسفات و کود فسفر بر رشد و عملکرد کنجد | WORD فایل رایگان بررسي توزيع مکاني خصوصيات خاک در منطقه ورزنه اصفهانبه کمک روش هاي پردازش تصوير | WORD فایل رایگان اثر نانوذرات آهن صفر ظرفيتي پايدار شده بر حذف نيترات از خاک شني | WORD فایل رایگان اثرات ريزوسفري لوبيا بر برخي از ويژگي هاي ميکروبيولوژيکي وشيميايي در خاک هاي تيمار شده با لجن فاضلاب شهري | WORD فایل رایگان مدل سازي تبخيرتعرق با استفاده از رگرسيون خطي، غيرخطي و شبکه عصبي مصنوعي درگلخانه (مطالعه موردي گياه مرجع، خيار و گوجه فرنگي) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي بندر عباس نسبت به برنامه هاي آموزش مداوم | WORD فایل رایگان رابطه بين عملکرد خانواده و عملکرد اقتصادي در کسب وکارهاي خانوادگي مطالعه موردي: صنعت فرش ماشيني شهرهاي کاشان و آران وبيدگل | WORD فایل رایگان بررسي تنش سرما بر جوانه زني بذور چند گونه آويشن | WORD فایل رایگان حذف رنگ هاي راکتيو از پساب هاي نساجي با استفاده از کربن فعال حاصل از پسماندهاي دانه کنجد روکش شده با پلي وينيل الکل | WORD فایل رایگان شفاعت در حد و تعزير | WORD فایل رایگان اثر بخشي زوج درماني هيجان مدار بر تغيير سبک دلبستگيبزرگسالان و صميميت جنسي زوجين | WORD فایل رایگان اندازه گيري و مدل سازي تبخير- تعرق خيار در شرايط درون گلخانه | WORD فایل رایگان پيشبيني سطوح مختلف مکانيسمهاي دفاعي بر اساس پنج عامل بزرگ شخصيت در دانشجويان | WORD فایل رایگان شناسايي ابعاد کارکرد خانواده در فرايند مشاوره خانواده با جهت گيري اسلامي با استفاده از نظريه داده بنياد | WORD فایل رایگان توسعه يک چارچوب ريز مقياس سازي به منظور برآورد تبخير-تعرق مرجع زيرروزانه: 2- برآورد تبخير- تعرق زيرروزانه با استفاده از داده هاي هواشناسي روزانه ريزمقياس شده | WORD فایل رایگان کاربرد روش سطح پاسخ براي مدل سازي و بهينه سازي فرايند انعقاد در حذف يون برومايد | WORD فایل رایگان اثربخشي الگوي مشاوره اي سفير مستخرج از داستان هايمنطق الطير بر افزايش معناداري زندگي | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي با تاکيد بر آموزه هايديني بر تاب آوري و رغبت هاي شغلي دانش آموزان | WORD فایل رایگان اثربخشي شن بازي درماني بر کاهش پرخاشگري/ بيش فعالي کودکان پيش دبستاني | WORD فایل رایگان بررسي تاثير روان درمانگري تحليلي کوتاه مدت با رويکرد روان شناسي خويشتن در تغيير سبک دلبستگي دانشجوياني با سبک دلبستگي ناايمن | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان ارتقاي بهره وري آب و کارايي مصرف کود در کودآبياري جويچه اي نيشکر فایل رایگان ارتقاي بهره وري آب و کارايي مصرف کود در کودآبياري جويچه اي نيشکردانلود فایل رایگان ارتقاي بهره وري آب و کارايي مصرف کود در کودآبياري جويچه اي نيشکر فایلرایگانارتقايبهرهوريآبوکاراييمصرفکوددرکودآبياريجويچهاينيشکر