فایل رایگان تخمين پارامترهاي تجربي روش SCS اصلاح شده در آبياري جويچه اي | dl | 6507090

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تخمين پارامترهاي تجربي روش SCS اصلاح شده در آبياري جويچه اي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تخمين پارامترهاي تجربي روش SCS اصلاح شده در آبياري جويچه اي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تخمين پارامترهاي تجربي روش SCS اصلاح شده در آبياري جويچه اي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تخمين پارامترهاي تجربي روش SCS اصلاح شده در آبياري جويچه اي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تخمين پارامترهاي تجربي روش SCS اصلاح شده در آبياري جويچه اي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تخمين پارامترهاي تجربي روش SCS اصلاح شده در آبياري جويچه اي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تخمين پارامترهاي تجربي روش SCS اصلاح شده در آبياري جويچه اي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تخمين پارامترهاي تجربي روش SCS اصلاح شده در آبياري جويچه اي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تخمين پارامترهاي تجربي روش SCS اصلاح شده در آبياري جويچه اي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تخمين پارامترهاي تجربي روش SCS اصلاح شده در آبياري جويچه اي

فایل رایگان تخمين پارامترهاي تجربي روش SCS اصلاح شده در آبياري جويچه اي

بخشی از متن فایل رایگان تخمين پارامترهاي تجربي روش SCS اصلاح شده در آبياري جويچه اي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 20

مهمترین مشخصه ی فیزیکی خاک از نظر کشاورزی نفوذ می باشد . استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری نفوذ مانند روش موازنه حجم اولا مستلزم صرف وقت, دقت و هزینه زیاد بوده و ثانیا قبل از آماده سازی زمین و در زمان انجام مطالعات, استفاده از این روش میسر نیست. روش SCS اصلاح شده برای تبدیل پارامترها به شرایط هیدرولیکی جدید کاربرد دارد. در این تحقیق دقت روش SCS اصلاح شده در برآورد پارامترهای نفوذ ابیاری جویچه ای مزارع نیشکر کشت و صنعت امیر کبیر اهواز بررسی شد. برای این منظور نفوذ تجمعی شش ساعته به روش SCS اصلاح شده برآورد و با نفوذ اندازه گیری شده به روش مستقیم ورودی - خروجی مقایسه گردید. برای تعیین مقدار خطای برآورد از جهار شاخص آماری متوسط خطای پیش بینی مدل Er و متوسط خطای نسبی Ea , توزیع نسبت به خط 45 درجه و ضریب تعیین R2 استفاده شد. با توجه به نتایج روش SCS اصلاح شده مقدار نفوذ را بیشتر از مقدار وغاقعی برآورد می کند و دارای خطای زیادی است به دلیل خطای زیاد این روش معادلات تجربی جدیدی برای پارامترهای مرجع در شرایط ابیاری موردنظر ارایه شد. بدین صورت که پارامترهای WP , f0 , و K و a در مزرعه اندازه گیری شدند و رابطه ی همبستگی آن ها با شماره منحنی نفوذ Fn تعیین شد. سپس روابط جوامعی برای تبدیل پارامترها به شرایط آبیاری ها بعدی ارایه شد. بررسی دقت روابط ارایه شده نشان داد که این روابط با مقدار شاخص های , R2 و Ea به ترتیب برابر 0/95, 0/91, 4/5 درصد پارامترهای نفوذ را با دقت بالایی برآورد می کنند. ضریب مربوط به فاکتور شرایط آبیاری ICF برای شرایط آبیاری مورد نظر برابر 0/82 تعیین شد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تخمين پارامترهاي تجربي روش SCS اصلاح شده در آبياري جويچه اي👇

فایل رایگان بررسي سناريوهاي تخصيص بهينه آب رودخانه بار نيشابور با استفاده از مدل WEAP تحت سناريوي اقليمي A2 | WORD فایل رایگان مقايسه تبخير-تعرق مرجع پنمن-مانتيث ASCE و پنمن-مانتيث فايو 56- در مقياس هاي زماني زيرروزانه مختلف: يک مطالعه عددي | WORD فایل رایگان پيش بيني جريان رودخانه شهرچاي در حوضه آبريز درياچه اروميهبا استفاده از برنامه ريزي ژنتيک و مدل درختي M5 | WORD فایل رایگان کاربرد خوشه بندي سلسله مراتبي براي افزايش کارايي نگاشت ويژگيخود سامان در شناسايي مناطق همگن هيدرولوژيکي به منظور برآورد سيلاب | WORD فایل رایگان ارزيابي حداقل جريان زيست محيطي رودخانه ها با روشهاي اکو- هيدرولوژيکي(مطالعه موردي: رودخانه باراندوزچاي- حوضه درياچه اروميه) | WORD فایل رایگان ارزيابي شاخص اطمينان پذيري و برآورد سطوح تخصيص منابع آبدر تشکل هاي آب بران شبکه البرز | WORD فایل رایگان اندازه گيري و مدل سازي تبخير- تعرق خيار در شرايط درون گلخانه | WORD فایل رایگان برآورد مقدار جامدات محلول رودخانه با استفاده از محاسبات نرممطالعه موردي: بالادست سد بوکان | WORD فایل رایگان بررسي ظرفيت نگه داشت آب مالچ هاي نيشکري براي تثبيت شن هاي روان اهواز | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مقايسه تبخير-تعرق مرجع پنمن-مانتيث ASCE و پنمن-مانتيث فايو 56- در مقياس هاي زماني زيرروزانه مختلف: يک مطالعه عددي | WORD فایل رایگان نظريه شناخت اجتماعي: رويکردي موثر در رفتارهاي اطلاعاتي | WORD فایل رایگان تاثير کتاب درماني بر نشانگان هاي دروني سازي و بروني سازي شده ي دانش آموزان ناشنواي مقطع ابتدايي مدرسه ي استثنايي وصال بيرجند | WORD فایل رایگان امکان سنجی جایگزینی کاتالیست جامد β- زیولیت در واحد آلکیلاسیون | WORD فایل رایگان دامنه مسيوليت کيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات اسلامي | WORD فایل رایگان کاربرد شبکه هاي عصبي آماري، فازي و پرسپتروني در پيش بيني خشکسالي(مطالعه موردي: ايستگاه گنبد کاووس) | WORD فایل رایگان ترميم شکاف ديجيتالي با گسترش خدمات آموزشي و فرهنگي در کتابخانه هاي عمومي | WORD فایل رایگان اثر مديريت هاي مختلف آبياري يک درميان با آب شور - غيرشور بر روي عملکرد ذرت وتوزيع رطوبت و شوري در نيمرخ خاک | WORD فایل رایگان افزايش دقت پيش بيني بارکل رسوبي با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي(مطالعه موردي: رودخانه قطورچاي) | WORD فایل رایگان ارزيابي عملکرد مدل هاي سري زماني خطي ARMA و غيرخطي آستانه TAR در مدل سازي دبي روزانه (مطالعه موردي: رودخانه هاي حوضه بالادست سد زرينه رود) | WORD فایل رایگان پيش بين هاي موثر در پذيرش پايگاه هاي اطلاعاتي پيوسته توسط اعضاي هييت علمي | WORD فایل رایگان آموزش و پرورش شناختي با تاکيد بر مغز و شناخت | WORD فایل رایگان مقايسه حافظه کاري عاطفي در دو گروه زنان افسرده و غيرافسرده | WORD فایل رایگان بررسي شاخص هاي توسعه در سکونتگاه هاي روستايي و شهري ايران | WORD فایل رایگان تاثير سيستم هاي مختلف زهکشي زيرزميني بر بهبود حرکت آب در خاک اراضي شاليزاري | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تخمين پارامترهاي تجربي روش SCS اصلاح شده در آبياري جويچه اي فایل رایگان تخمين پارامترهاي تجربي روش SCS اصلاح شده در آبياري جويچه ايدانلود فایل رایگان تخمين پارامترهاي تجربي روش SCS اصلاح شده در آبياري جويچه اي فایلرایگانتخمينپارامترهايتجربيروشSCSاصلاحشدهدرآبياريجويچهاي