فایل رایگان مطالعه کشت مريم گلي در شرايط استفاده از آب هاي آلوده به کادميم و سرب | dl | 6507106

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان مطالعه کشت مريم گلي در شرايط استفاده از آب هاي آلوده به کادميم و سرب در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان مطالعه کشت مريم گلي در شرايط استفاده از آب هاي آلوده به کادميم و سرب راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مطالعه کشت مريم گلي در شرايط استفاده از آب هاي آلوده به کادميم و سرب ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان مطالعه کشت مريم گلي در شرايط استفاده از آب هاي آلوده به کادميم و سرب ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان مطالعه کشت مريم گلي در شرايط استفاده از آب هاي آلوده به کادميم و سرب ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان مطالعه کشت مريم گلي در شرايط استفاده از آب هاي آلوده به کادميم و سرب ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان مطالعه کشت مريم گلي در شرايط استفاده از آب هاي آلوده به کادميم و سرب ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مطالعه کشت مريم گلي در شرايط استفاده از آب هاي آلوده به کادميم و سرب ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان مطالعه کشت مريم گلي در شرايط استفاده از آب هاي آلوده به کادميم و سرب

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان مطالعه کشت مريم گلي در شرايط استفاده از آب هاي آلوده به کادميم و سرب

فایل رایگان مطالعه کشت مريم گلي در شرايط استفاده از آب هاي آلوده به کادميم و سرب

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه کشت مريم گلي در شرايط استفاده از آب هاي آلوده به کادميم و سرب :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 21

این تحقیق به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف کادمیم و سرب بر خصوصیات کمی و کیفی مریم گلی Salvia officinalis L در سال 1390 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. ازمایش بصورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل غلظت های کادمیم 0, 10, 20, 40 میلی گرم بر کیلوگرم در آب آبیاری و فاکتور دوم شامل غلظت های سرب 0, 100, 300, 600 میلی گرم بر کیلوگرم در آب ابیاری بود. نشا های مریم گلی در مرحله دو برگی کشت شدند. ابیاری توسط محلول های نیترات کادمیم و سرب انجام شد. نتایج نشان داد که اثر کادمیم و سرب بر وزن تر, وزن خشک, ارتفاع گیاه, میزان اسانس, میزان جذب کادمیم و سرب توسط اندام های هوایی و ریشه معنی دار بود. وزن تر اندام هوایی در غلظت کادمیم 40 میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به شاهد 4/61 درصد کاهش داشت و این کاهش در غلظت 600 میلی گرم بر کیلوگرم برابر 5/16 درصد بود. وزن خشک اندام هوایی در حداکثر غلظت کادمیم نسبت به شاهد 10/83 درصد و در حداکثر غلظت سرب نسبت به شاهد 11/08 درصد کاهش یافت. بیشترین مقدار جذب کادمیم توسط اندام های هوایی مربوط به تیمار غلظت 40 میلی گرم بر کیلوگرم کادمیم و 600 میلی گرم بر کیلوگرم سر بود در این آزمایش فلزات سنگین در هیچ یک از تیمارهای آزمایش وجودنداشت, لذا به نظر می رسد که کشت این گیاه در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سرب قابل استفاده باشد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان مطالعه کشت مريم گلي در شرايط استفاده از آب هاي آلوده به کادميم و سرب👇

فایل رایگان ارزيابي مقايسه اي مدل هاي SDSM ، IDW و LARS-WG براي شبيه سازي و ريز مقياس کردن دما و بارش | WORD فایل رایگان پيش بيني و تحليل تغييرات بارش هاي ماهانه ي شهرستان اردبيلبا استفاده از مدل هاي آريما، اتورگرسيو و وينترز | WORD فایل رایگان بررسي و تحليل علل ترک خوردگي سدهاي خاکي(مطالعه موردي سد محمودآباد زنجان) | WORD فایل رایگان افزايش دقت پيش بيني بارکل رسوبي با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي(مطالعه موردي: رودخانه قطورچاي) | WORD فایل رایگان حل شبه تحليلي معادله ي سنت و نانت در محدوده جريان يکنواخت | WORD فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي سرريز کنگرهاي مستطيلي | WORD فایل رایگان مطالعه خصوصيات هيدروليکي جريان از رو و زير دريچه نيم استوانه اي باچرخش 180 درجه اي حول محور مرکزي | WORD فایل رایگان برآورد اجزاء ردپاي آب در توليد محصول گندم در سطح کشور | WORD فایل رایگان رشد و ترکيب شيميايي نهال هاي پسته تحت تاثير سطوح مختلف منگنز در شرايط گلخانه | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان جرايم عليه اجراي عدالت کيفري در اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي | WORD فایل رایگان نقش مهارت هاي زندگي در پيش بيني سلامت روان دانش آموزان | WORD فایل رایگان تبيين رابطه سرمايه روانشناختي وکارآفريني سازماني اعضاي هييت علمي دانشگاه | WORD فایل رایگان بررسي رابطه دينداري و مولفه هاي آن با مهارتهاي اجتماعي ماتسون | WORD فایل رایگان بررسي ديدگاه کتابداران کتابخانه هاي دانشگاهي شهر اصفهان نسبت به رعايت استانداردهاي خدمات مرجع ديجيتال | WORD فایل رایگان سنجش تاثير معنويت سازماني بر بهره وري نيروي انساني در کتابخانه ها | WORD فایل رایگان مقايسه دقت مدل هاي ون گنوختن و بروکز و کوري در شبيه سازي حرکت آب در بقاياي لاشبرگ هاي کف جنگل توسط کد HydroGeoSphere | WORD فایل رایگان کاربرد تحليل مکالمه در فرايند مشاوره و روان درماني | WORD فایل رایگان کشش و کوشش با نقش: پژوهشي در پيامدهاي مديريت اعضاي هييت علمي بر کتابخانه هاي دانشگاهي ايران | WORD فایل رایگان بررسي آمادگي الکترونيکي کتابخانه هاي دانشگاهي مشهد براساس مدل CSPP | WORD فایل رایگان ارزيابي و مقايسه الگوريتم هاي بهينه سازي فرا ابتکاريدر مکانيابي تسهيلاتمطالعه موردي: بانک ها | WORD فایل رایگان بررسي اثرات فاضلاب شهري و کمپوست زباله شهري بر برخياز خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک | WORD فایل رایگان رابطه غني بودن پيوند کار خانواده با عزت نفس و امنيت روان شناختي | WORD فایل رایگان اثرات زيوليت و ورميکمپوست بر تغييرات شکل هاي شيميايي روي در يک خاک آلوده | WORD فایل رایگان طراحي و تدوين الگوي سه بعدي مديريت گردشگري شهر تهران | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان مطالعه کشت مريم گلي در شرايط استفاده از آب هاي آلوده به کادميم و سرب فایل رایگان مطالعه کشت مريم گلي در شرايط استفاده از آب هاي آلوده به کادميم و سربدانلود فایل رایگان مطالعه کشت مريم گلي در شرايط استفاده از آب هاي آلوده به کادميم و سرب فایلرایگانمطالعهکشتمريمگليدرشرايطاستفادهازآبهايآلودهبهکادميموسرب