فایل رایگان بررسي اثرات فاضلاب شهري و کمپوست زباله شهري بر برخياز خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک | dl | 6507127

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي اثرات فاضلاب شهري و کمپوست زباله شهري بر برخياز خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي اثرات فاضلاب شهري و کمپوست زباله شهري بر برخياز خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي اثرات فاضلاب شهري و کمپوست زباله شهري بر برخياز خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي اثرات فاضلاب شهري و کمپوست زباله شهري بر برخياز خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي اثرات فاضلاب شهري و کمپوست زباله شهري بر برخياز خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي اثرات فاضلاب شهري و کمپوست زباله شهري بر برخياز خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي اثرات فاضلاب شهري و کمپوست زباله شهري بر برخياز خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي اثرات فاضلاب شهري و کمپوست زباله شهري بر برخياز خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي اثرات فاضلاب شهري و کمپوست زباله شهري بر برخياز خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي اثرات فاضلاب شهري و کمپوست زباله شهري بر برخياز خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک

فایل رایگان بررسي اثرات فاضلاب شهري و کمپوست زباله شهري بر برخياز خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثرات فاضلاب شهري و کمپوست زباله شهري بر برخياز خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 22

استفاده از پسماندهای فاضلاب شهری و کمپوست زباله شهری در زمین های کشاورزی, به عنوان راه حلی موثر جهت مقابله با کمبود آب و همچنین جلوگیری از انباشت زباله در شهرها است. استفاده از این پسماندها خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک را تحت تاثیر قرار خواهند داد. به منظور بررسی اثرات فاضلاب شهری و کمپوست زباله شهری بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمایی خاک, تحقیق حاضر به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام شد. فاکتورها شامل چهار نوع آب آبیاری: فاضلاب خام W1, پساب تصفیه شده W2, ترکیب 50 درصد فاضلاب خام و اب معمولی W3 و آب معمولی W4 و همچنین چهار سطح کمپوست: (C1)0, (C2)40 , (C3)80 و 120 تن در هکتار (C4) بودند. بستر کشت شامل 48 عدد لایسیمتر حجمی با ابعاد 30×30×126 سانتی متر بود که پس از آماده سازی, گیاه ریحان Ocimum Basilicum در آنها کشت گردید. خاک درون لایسیمترها دارای سه لایه: فوقانی (بافت رسی), لایه میانی (لوم رسی) و لایه پایینی (لوم رسی شنی) بود.در پایان دوره کشت, نمونه های خاک جمع آوری و میزان هدایت هیدرولیکی, مقادیر جرم مخصوص ظاهری و حقیقی, تخلخل, نیتروژن, فسفر و پتاسیم آنها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که نوع آب آبیاری بر تمامی پارامترها و میزان کمپوست نیز بر تمامی پارامترها به جز جرم مخصوص ظاهری خاک اثرمعنی داری دارند. کاربرد کمپوست و فاضلاب, مقادیر جرم مخصوص ظاهری و حقیقی خاک را کاهش اما مقادیر تخلخل و هدایت هیدرولیکی را افزایش داد. دامنه تغییرات هدایت هیدرولیکی 23/82 تا 35/61 میلی متر در ساعت جرم مخصوص ظاهری 1/41 تا 1/43 گرم در سانتی متر مکعب, جرم مخصوص حقیقی 2/51 تا 2/57 گرم در سانتی متر مکعب, تخلخل کل 42/88 تا 45/19 درضد , نیتروژن 0/06 تا 0/08 درصد, فسفر 14/46 تا 23/28 میلی گرم در کیلوگرم و پتاسیم 393/22 تا 519/84 میلی گرم در کیلوگرم در تمامی تیمارها در نوسان بود, به طورکلی نتایج این تحقیق بیانگر اثر فاضلاب و کمپوست بر افزایش هدایت هیدرولیکی خاک و همچنین افزایش عناصر غذایی خاک می باشد. به دلیل خطراتیهمچون شوری خاک و آبشویی نیتروژن, پیشنهاد می گردد, استفاده از فاضلاب و کمپوست در درازمدت, با مدیریت صحیح صورت گیرد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي اثرات فاضلاب شهري و کمپوست زباله شهري بر برخياز خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک👇

فایل رایگان بررسي تغييرات کيفيت خاک در اثر آبياري با استفاده از مدل هاي شاخص تجمعي و نمورو دربرخي از خاک هاي استان خوزستان | WORD فایل رایگان اثرات نوع و مقدار نيتروژن و آبياري بر جذب نيتروژن ذرت علوفه ايو نيترات باقي مانده خاک | WORD فایل رایگان برآورد پتانسيل توليد و ارزيابي کمي تناسب اراضي شمال شهرکرد براي کشت آبي کلزا Brassica napus | WORD فایل رایگان بررسي پراکنش باکتري هاي حلکننده فسفات و فعاليت فسفاتازي خاک در کاربري هاي متفاوت | WORD فایل رایگان تعيين مه مترين پارامترهاي موثر خاک بر فراهمي فسفر در دشت سيستانبه روش ارتباط وزني در شبکه هاي عصبي | WORD فایل رایگان ارزيابي تاثير کاربرد گوگرد و باکتري هاي تيوباسيلوس بر برخي خصوصيات شيميايي خاک وعملکرد کلزا در تناوب گندم- کلزا در دو سال متوالي | WORD فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک | WORD فایل رایگان بررسي کارايي مصرف روي در برخي ژنوتيپ هاي گندم و مقايسه کودپذيري آنها | WORD فایل رایگان توسعه يک چارچوب ريز مقياس سازي به منظور برآورد تبخير-تعرق مرجع زيرروزانه: 2- برآورد تبخير- تعرق زيرروزانه با استفاده از داده هاي هواشناسي روزانه ريزمقياس شده | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان دسترس پذيري به کتاب چاپي در کتابخانه هاي دانشگاه اصفهان: سونامي استناد کاذب در پايان نامه هاي تحصيلي | WORD فایل رایگان بررسي کيفي محرک ها و موانع رفتار اطلاع جويي دانشجويان کارشناسي ارشد مشاوره | WORD فایل رایگان کار آمدي و ناکار آمدي کيفر حبس در حقوق بين الملل کيفري | WORD فایل رایگان کارايي نانوذرات فوتوکاتاليست تثبيت شده بر روي ميکرو گلوله هاي شيشه اي در حذف سيانيد با نور خورشيد | WORD فایل رایگان تعيين ارتباط بين مسيوليت اجتماعي سازمان و تاثير شيوه هاي مديريت منابع انساني از طريق مدل سيستمي مديريت دانش | WORD فایل رایگان مقايسه الگوسازي بارندگي ماهانه با مدل هاي SVM و ANFIS مطالعه موردي: شهرگنبدکاووس | WORD فایل رایگان مدلسازي عددي تاثير لايه چيني در سيلندرCNG کامپوزيتي HDPE تقويت شده باگرافيت اپوکسي با استفاده از نرم افزار آباکوس | WORD فایل رایگان مقايسه کيفيت تصور از خدا در بيماران افسرده و افراد سالم | WORD فایل رایگان نحوه نظارت حقوقي بر اعمال حکومت با بررسي کارکردهاي قانونگذاري و نظارتي اصول 71و85 و 138 قانون اساسي | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مثبت نگري در افزايش کيفيت زندگي با تاکيد برقرآن و آموزه هاي اسلامي | WORD فایل رایگان حذف آنيون کروم شش ظرفيتي از محلول هاي آبي با استفاده از ماده نانو حفره MCM-41 عامل دار شده با گروه آميني | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي سه شيوه رژيم درماني، رژيم درماني به همراه ورزش ورژيم درماني به همراه رفتاردرماني شناختي بر روي کاهش وزن و بهبود رضايت از زندگي کارکنان مرد چاق و داراي اضافه وزن شرکت ملي حفاري ايران | WORD فایل رایگان ويژگيها و رفتار خريد گردشگران شهر بانه | WORD فایل رایگان سيره نبوي معراج در قرآن و سنت | WORD فایل رایگان تاثير روان نمايشگري بر ويژگيهاي رواني جانبازان اسکيزوفرنياي مزمن | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي اثرات فاضلاب شهري و کمپوست زباله شهري بر برخياز خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک فایل رایگان بررسي اثرات فاضلاب شهري و کمپوست زباله شهري بر برخياز خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاکدانلود فایل رایگان بررسي اثرات فاضلاب شهري و کمپوست زباله شهري بر برخياز خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک فایلرایگانبررسياثراتفاضلابشهريوکمپوستزبالهشهريبربرخيازخصوصياتفيزيکيوشيمياييخاک