فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک | dl | 6507134

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک

فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک

بخشی از متن فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 16

توپوگرافی یکی از ویژگی های مهم و تاثیرگذار بر کیفیت خاک در هر منطقه است. در این پژوهش رابطه درجه و جهت شیب با برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک مانند بعد فرکتال ذرات, درصد شن, رس و سیلت, درصد کربنات کلسیم معادل, درصد کربن آلی, میانگین وزنی قطر خاکدانه و شاخص پایداری ساختمان خاک بررسی شد. برای انجام تجزیه های آزمایشگاهی یک ردیف پستی و بلندی 4با طول شیب, مواد مادری یکسان انتخاب و 30 نمونه از خاک در شیب های کمتر از 5, 5-15, 15-30, 30-50 و بیشتر از 50 درصد, با سه تکرار و در دو جهت شمالی و جنوبی در قالب طرح آشیانه ای نمونه برداری شد. بر اساس نتایج به دست آمده, مقادیر کربنات کلسیم و کربن آلی در شیب های مختلف دارای اختلاف معنیداری در سطح پنج درصد بود.مقدار کمینه کربنات کلسیم در شیب کمتر از 5 درصد جنوبی و مقدار بیشینه آن در شیب بیشتر از 50 درصد جنوبی مشاهده شد, درحالی که مقدار کمینه کربن آلی در شیب بیشتر از 50 درصد جنوبی و بیشینه آن در شیب کمتر از 5 درصد جنوبی وجود داشت. بین میانگین درصد کربنات کلسیم و کربن آلی در دو جهت شیب اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین مقدار شاخص پایداری ساختمان خاک و میانگین وزنی قطر خاکدانه ها در جهت شمالی به طور معنی داری بیشتر از جنوبی بود. با وجود اینکه کلاس بافت خاک تقریبا در همه درجه های شیب یکسان بود, درصد شن, رس و سیلت در طول شیب تغییرات زیادی داشت. به طوری که با افزایش شیب درصد ذرات درشت تر افزایش و درصد ذرات ریزتر کاهش یافت. بعد فرکتال ذرات نیز با کاهش درصد شیب, افزایش یافت. با توجه به این که در هنگام گزارش کلاس بافتی خاک درصد شن, رس و سیلت آن بیان نمی شود, می توان گفت که بعد فرکتال ذرات نسبت به بافت خاک, تعریف بهتر و روشن تری از چگونگی توزیع اندازه ذرات خاک ارایه می دهد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک👇

فایل رایگان بررسي کارايي مصرف روي در برخي ژنوتيپ هاي گندم و مقايسه کودپذيري آنها | WORD فایل رایگان توسعه يک چارچوب ريز مقياس سازي به منظور برآورد تبخير-تعرق مرجع زيرروزانه: 2- برآورد تبخير- تعرق زيرروزانه با استفاده از داده هاي هواشناسي روزانه ريزمقياس شده | WORD فایل رایگان تخمين رطوبت خاک با استفاده از تصاوير سنجنده موديس(مطالعه موردي: محدوده دشت مشهد) | WORD فایل رایگان بررسي امکان سنجي استفاده از پايگاه داده AgMERRA براي ساخت داده هاي ناقص و گمشده موجود در داده هاي ايستگاه هاي سينوپتيک(مطالعه موردي: دشت مشهد) | WORD فایل رایگان ارزيابي اثر تغيير اقليم بر جريان ورودي به مخزن سد شاهچراغي | WORD فایل رایگان پيش بيني پارامترهاي کيفي NO3 ,CL رودخانه کرج با استفاده از مدل هاي ترکيبي شبکه عصبي-موجکي ANN و MLR | WORD فایل رایگان تعيين حد آستانه کاهش عملکرد ريحان و ارزيابي مدل هاي جذب آب تحت شرايط تنش شوري | WORD فایل رایگان کاربرد مدل سازي سري زماني در پيش بيني نفوذ در بافت هاي مختلف خاک | WORD فایل رایگان ارايه يک معادله دبي ا -شل ساده براي سرريزهاي لولايي با فشردگي هاي جانبي مختلف | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان جهاني شدن فرهنگي و اثرات آن بر سبک زندگي شهري: مطالعه موردي شهر اصفهان | WORD فایل رایگان مقايسه خودافشاسازي، صميميت و پردازش هيجاني در زنان متاهل مبتلا به فوبي اجتماعي و زنان سالم | WORD فایل رایگان ارزيابي اثر کرم خاکي و لجن فاضلاب شهري بر کيفيت ميکروبيولوژيک و بيوشيميايي خاک بااستفاده از روش تجزيه ي چند متغيره | WORD فایل رایگان نحوه تشکيل و تکامل خاک هاي منطقه کوه بيرک- شهرستان مهرستان در سطوح ژيومورفيکمختلف | WORD فایل رایگان شبيه سازي اثر تغيير اقليم بر نمو، نياز آبياري و عملکرد سويا در گرگان | WORD فایل رایگان مطالعه اثربخشي درمان مرور زندگي باتاکيد براصول هستي شناسي اسلامي برکاهش نشانگان اختلال استرس پس ازسانحه | WORD فایل رایگان تخمين رطوبت خاک با استفاده از تصاوير سنجنده موديس(مطالعه موردي: محدوده دشت مشهد) | WORD فایل رایگان بررسي ارتباط ابعاد شخصيتي با اميد به زندگي در افراد مبتلا به HIV | WORD فایل رایگان حسابداري سبز، ابزاري جامع و فراگير در جريان اطلاعات مديريت زنجيره تامين سبز | WORD فایل رایگان تحليل کانوني رابطه بين والدگري پدر و استقلال عاطفي فرزند | WORD فایل رایگان تاثير منابع اطلاعاتي بر تصوير ذهني از مقصد گردشگري (مورد مطالعه: شهرستان خرم آباد) | WORD فایل رایگان سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري: چالش در گزارشگري به هنگام | WORD فایل رایگان تاملي بر کارکرد محتوايي رنگ در غزليات مولوي | WORD فایل رایگان الگوي رابطه دينداري و سلامت روان دانشجويان : تفاوت هاي جنسيتي | WORD فایل رایگان کاربرد و تعديل قانون زيف و الگوي آماري زو در بازشناسي واژه هاي بازدارنده زبان فارسي با استفاده از خوشه زباني مقالات علمي- پژوهشي رشته کتابداري و اطلاع رساني | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاکدانلود فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک فایلرایگانرابطهبينتوپوگرافيوبرخيويژگيهايخاک