فایل رایگان بررسي اثر کاربري اراضي در مدل هيدروگراف واحد ژيومورفولوژي مخزن | dl | 6507169

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي اثر کاربري اراضي در مدل هيدروگراف واحد ژيومورفولوژي مخزن در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي اثر کاربري اراضي در مدل هيدروگراف واحد ژيومورفولوژي مخزن راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي اثر کاربري اراضي در مدل هيدروگراف واحد ژيومورفولوژي مخزن ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي اثر کاربري اراضي در مدل هيدروگراف واحد ژيومورفولوژي مخزن ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي اثر کاربري اراضي در مدل هيدروگراف واحد ژيومورفولوژي مخزن ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي اثر کاربري اراضي در مدل هيدروگراف واحد ژيومورفولوژي مخزن ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي اثر کاربري اراضي در مدل هيدروگراف واحد ژيومورفولوژي مخزن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي اثر کاربري اراضي در مدل هيدروگراف واحد ژيومورفولوژي مخزن ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي اثر کاربري اراضي در مدل هيدروگراف واحد ژيومورفولوژي مخزن

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي اثر کاربري اراضي در مدل هيدروگراف واحد ژيومورفولوژي مخزن

فایل رایگان بررسي اثر کاربري اراضي در مدل هيدروگراف واحد ژيومورفولوژي مخزن

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر کاربري اراضي در مدل هيدروگراف واحد ژيومورفولوژي مخزن :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 20

پیش بینی سیلاب ها نقش مهمی در برنامه ریزی های هیدرولوژیکی, طراحی ابعاد سازه های هیدرولیکی, مدیریت منابع آب و یا طراحی پایدار نظیر مدیریت و کنترل سیلاب دارد. توسعه سریع حوضه های شهری و افزایش ساخت و ساز و در نتیجه کاهش نقاط نفوذپذیر در سطح حوضه ها باعث توجه بیشتری به هیدرولوژی شهری گردیده است. مدل های هیدروگراف واحد که از تیوری سیستم خطی حاصل می گردند, جهت بررسی اثر شهرسازی بر فرآیند بارش- رواناب مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مطالعه اثر کاربری اراضی بر مدل GUHCR در نظر گرفته شده و مدل GUHRLU ارایه شده است. این مدل ها و مدل مفهومی نش در یک حوضه متشکل از دو زیر حوضه با کاربری اراضی متفاوت, مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آنها با هیدروگراف مشاهداتی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد اگرچه مدل های مورد بررسی هیدروگراف را در خروجی حوضه با دقت قابل قبولی پیش بینی می کنند, تنها در مدل ارایه شده GUHRLU به دلیل در نظر گرفتن اثر کاربری اراضی, در خروجی زیر حوضه نتایج مطلوبی حاصل می گردد. مدل گرده ای نش هیدروگراف را تنها در خروجی حوضه محاسبه می کند و هیچ اطلاعی از خصوصیات داخلی حوضه بدست نمی دهد و یک مدل کاملامفهومی است, لذا بررسی هیدروگراف زیر حوضه ای با استفاده از این مدل امکان پذیر نمی باشد. میانگین معیار نش- ساتکلیف در خروجی زیر حوضه داخلی در مرحله صحت سنجی برای دو مدل GUHCR و GUHRLU به ترتیب برابر 0/47 و 0/78 می باشد. با استفاده از مدل GUHRLU مقادیر خطای دبی پیک و حجم هیدروگراف زیر حوضه ای حدود 40 درصد نسبت به مدل GUHCR بهبود می یابد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي اثر کاربري اراضي در مدل هيدروگراف واحد ژيومورفولوژي مخزن👇

فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي تاثير سرريز w بر کاهش آبشستگي بستر در قوس 90 درجه تند | WORD فایل رایگان برآورد عدم قطعيت منحني سنجه رسوب با استفاده از دو روش گلو و خودگردان ساز | WORD فایل رایگان بررسي اثرات تغيير اقليم بر تغذيه آب زيرزميني(مطالعه موردي: دشت سفيددشت) | WORD فایل رایگان بررسي اثر کم آبياري تنظيم شده و کمآبياري ناقص ريشه بر پارامترهاي فيزيولوژيکي وفتوسنتزي ذرت علوفه اي | WORD فایل رایگان شناسايي و پهنه بندي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک با استفاده از روش هاي زمين آماري در GIS مورد مطالعاتي: منطقه ميانکنگي؛ سيستان | WORD فایل رایگان بررسي اثر حاصلخيزي و بافت خاک بر تبخير- تعرق و ضريب گياهي ذرت علوفه اي | WORD فایل رایگان بررسي تاثير کاربرد نيتروژن بر کاهش سميت بور در نهال هاي پسته رقم بادامي- زرند | WORD فایل رایگان تحليل وضعيت اکسايش- کاهش و روند تحول خاک هاي شاليزار در يک توپوسکوينس | WORD فایل رایگان اثرهاي روي و فسفر بر غلظت عناصر غذايي، نشاسته و قندهاي احيايي غده سيب زميني درشرايط با و بدون تنش کمبود آب | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان ارزش اقتصادي رويکردي براي مديريت تقاضاي آب در مصارف صنعتي مطالعه موردي صنايع توليد مواد شيميايي | WORD فایل رایگان پتانسيل سنجي قابليتهاي ژيوسايتهاي توده کوهستاني شاهو با بکارگيري مدل GAM | WORD فایل رایگان بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده و خود کارآمدي تحصيلي با سازگاري اجتماعي در دانشجويان جندي شاپور اهواز | WORD فایل رایگان مطالعه اثر ژيوتکستايل بر افزايش مقاومت برشي و ظرفيت باربري خاک رس مسلح شده با ژيوگريد و بررسي همبستگي آنها | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش رويکردراه حل محوربرسازگاري زناشويي زوج هاي مراجعه کننده به مراکزمشاوره خانواده | WORD فایل رایگان ايالات متحده آمريکا از منظر اوراسياگرايي روسي و چالش بهبود روابط در دوره ترامپ | WORD فایل رایگان جهاني شدن فرهنگي و اثرات آن بر سبک زندگي شهري: مطالعه موردي شهر اصفهان | WORD فایل رایگان آموزش و پرورش شناختي با تاکيد بر مغز و شناخت | WORD فایل رایگان کارايي نانوذرات فوتوکاتاليست تثبيت شده بر روي ميکرو گلوله هاي شيشه اي در حذف سيانيد با نور خورشيد | WORD فایل رایگان جرم اقتصادي؛ تعريف يا ضابطه | WORD فایل رایگان دامنه مسيوليت کيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات اسلامي | WORD فایل رایگان نقش واسطه گري طرح واره هاي ناسازگار اوليه در رابطه بينسبک هاي دلبستگي و افسردگي در دانشجويان | WORD فایل رایگان تاثير کتاب درماني بر نشانگان هاي دروني سازي و بروني سازي شده ي دانش آموزان ناشنواي مقطع ابتدايي مدرسه ي استثنايي وصال بيرجند | WORD فایل رایگان طراحي يک سيستم توصيه گر بافت آگاه در شرايط آلودگي هوا | WORD فایل رایگان بررسي تاثير مقدار زير کونيم بر سرعت سوزش و انرژي گرمايي کاغذ حرارتي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي اثر کاربري اراضي در مدل هيدروگراف واحد ژيومورفولوژي مخزن فایل رایگان بررسي اثر کاربري اراضي در مدل هيدروگراف واحد ژيومورفولوژي مخزندانلود فایل رایگان بررسي اثر کاربري اراضي در مدل هيدروگراف واحد ژيومورفولوژي مخزن فایلرایگانبررسياثرکاربرياراضيدرمدلهيدروگرافواحدژيومورفولوژيمخزن