فایل رایگان اثرات زيوليت و ورميکمپوست بر تغييرات شکل هاي شيميايي روي در يک خاک آلوده | dl | 6507184

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اثرات زيوليت و ورميکمپوست بر تغييرات شکل هاي شيميايي روي در يک خاک آلوده در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اثرات زيوليت و ورميکمپوست بر تغييرات شکل هاي شيميايي روي در يک خاک آلوده راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثرات زيوليت و ورميکمپوست بر تغييرات شکل هاي شيميايي روي در يک خاک آلوده ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اثرات زيوليت و ورميکمپوست بر تغييرات شکل هاي شيميايي روي در يک خاک آلوده ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اثرات زيوليت و ورميکمپوست بر تغييرات شکل هاي شيميايي روي در يک خاک آلوده ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اثرات زيوليت و ورميکمپوست بر تغييرات شکل هاي شيميايي روي در يک خاک آلوده ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اثرات زيوليت و ورميکمپوست بر تغييرات شکل هاي شيميايي روي در يک خاک آلوده ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثرات زيوليت و ورميکمپوست بر تغييرات شکل هاي شيميايي روي در يک خاک آلوده ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اثرات زيوليت و ورميکمپوست بر تغييرات شکل هاي شيميايي روي در يک خاک آلوده

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اثرات زيوليت و ورميکمپوست بر تغييرات شکل هاي شيميايي روي در يک خاک آلوده

فایل رایگان اثرات زيوليت و ورميکمپوست بر تغييرات شکل هاي شيميايي روي در يک خاک آلوده

بخشی از متن فایل رایگان اثرات زيوليت و ورميکمپوست بر تغييرات شکل هاي شيميايي روي در يک خاک آلوده :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 16

منظور بررسی اثر زیولیت و ورمیکمپوست بر تثبیت و شکل های شیمیایی روی در یک خاک آلوده, آزمایش گلخانه ای در قالب طرح فاکتوریل با دو عامل شامل زیولیت در سه سطح صفر, 5 و 10 درصد وزنی, و عامل ورمیکمپوست در سه سطح صفر, 5 و 10 درصد وزنی با سه تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. با کاربرد ورمی کمپوست, غلظت شکل محلول + تبادلی روی کاهش معنی داری یافت. کمترین غلظت شکل محلول + تبادلی کربنات ها را کاهش داد. کمترین غلظت روی پیوند شده با کربنات ها در تیمار ترکیبی 10 % ورمیکمپوست× 10% زیولیت مشاهده شد که نسبت به شاهد حدود 30 درصد کاهش غلظت داشت. در همه سطوح ورمی کمپوست, کاربرد زیولیت باعث کاهش غلظت روی پیوند شده با کربنات ها و روی پیوند شده با اکسیدهای آهن و منگنز گردید. با کاربرد ورمی کمپوست و زیولیت غلظت روی پیوند شده با مواد آلی به طور معنی داری افزایش یافت. بیشترین غلظت روی پیوند شده با مواد آلی در تیمار 5% ورمیکمپوست مشاهده شد که این تیمار نسبت به شاهد حدود 40 درصد غلظت روی پیوند شده با مواد آلی را افزایش داد. در تمامی سطوح زیولیت, با کاربرد ورمیکمپوست روند افزایشی در غلظت روی پیوند شده با ماده ی آلی مشاهده شد. به طور کلی, کاربردهم زمان ورمی کمپوست و زیولیت باعث کاهش شکل های قابل دسترس روی در خاک میگردد. بنابراین, استفاده از آنها به صورت ترکیبی در تثبیت شیمیایی روی درخاک های آلوده پیشنهاد می گردد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اثرات زيوليت و ورميکمپوست بر تغييرات شکل هاي شيميايي روي در يک خاک آلوده👇

فایل رایگان سينتيک آزاد شدن روي و مس در خاک آهکي تيمار شده با کود دامي و ورمي کمپوست | WORD فایل رایگان جذب سرب توسط باکتري سودوموناس پوتيدا p168 و کمپوزيت هاي اين باکتري با رس هاي پاليگورسکيت و سپيوليت از محلول هاي آبي | WORD فایل رایگان اثر سرب بر مقدار گلومالين هيفي و ريشه اي واکنش پذير با آنتي بادي مونوکلونال و بردفورددر شرايط کشت درون شيشه اي و گلداني | WORD فایل رایگان اثرات آتش سوزي بر خصوصيات خاک، فرسايش و رژيم هيدرولوژي حوضه آبخيز درياچهزريبار | WORD فایل رایگان تاثير موقعيت شيب و تغيير کاربري اراضي بر ويژگي هاي خاک و پذيرفتاري مغناطيسي دراراضي تپه ماهوري ياسوج | WORD فایل رایگان تحليل روند تغييرات ايستگاهي و منطقه اي بارش نيم قرن اخير کشور ايران | WORD فایل رایگان تحليل روند تغييرات زماني و مکاني دوره هاي خشکسالي و ترسالي شمال غرب کشور بر اساس دو شاخص خشکسالي SPI و RAI | WORD فایل رایگان برآورد حجم بهينه مخزن سد بر اساس سطح اعتمادپذيري تامين نيازها | WORD فایل رایگان بررسي حساسيت پارامترهاي موثر بر رونديابي هيدروگراف سيل با روش موج پخشي ديفيوژن با مدل هيدرولوژيکي توزيعي WetSpa در حوزه آبخيز زيارت گرگان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي ميانجي هاي درماني واثربخشي درمان پذيرش وتعهددرکاهش علايم اختلال اضطراب فراگير | WORD فایل رایگان طراحي و پياده سازي يک سيستم بافت آگاهدر مديريت امداد شبکه هاي توزيع برق | WORD فایل رایگان تحليل احتمالاتي گود برداري تحت زلزله هاي محتمل منطقه ولنجک تهران | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي دو درمان گروهي شناختي رفتاري و معنا درماني گروهي بر کاهش افسردگي و افزايش اميد به زندگي درسندرم آشيانه خالي | WORD فایل رایگان بررسي کارايي فرايند الکتروپرسولفات در تخريب غلظت هاي بالاي آنتي بيوتيک سفترياکسون از پساب هاي دارويي | WORD فایل رایگان تاثير دو نگرش متفاوت فاصله ي دو مجموعه بر روي ريزمقياس نمايي فراکتالي درجه حرارتدر مشهد | WORD فایل رایگان آسيب شناسي مساله عفاف و حجاب در بين دانشجويان دخترکارشناسي دانشگاه علامه طباطبايي | WORD فایل رایگان تجربيات زيسته گردشگران پزشکي از درمان در بيمارستانهاي شهر تبريز | WORD فایل رایگان ضريب انتشار جريان جت مستغرق غليظ کم عمق و عميق | WORD فایل رایگان هيات نظارت در پرتو اصل دادرسي منصفانه | WORD فایل رایگان کالبدشکافي سبک زندگي در جامعه سرمايه داري | WORD فایل رایگان مدل سازي و پهنه بندي انرژي خورشيدي دريافتي در سطح زمين در مناطق خشک و نيمه خشکمرکزي ايران | WORD فایل رایگان پيش بيني تغييرات پارامترهاي اقليمي استان لرستان در 50 سال آتيبا استفاده از مدل HADCM3 | WORD فایل رایگان باورهاوحالت فراشناختي،بازدارنده ياتسهيل کننده خودتنظيمي تحصيلي | WORD فایل رایگان ارزيابي سازه هاي کنترل و تنظيم کانال اصلي شيب آب با استفاده از HEC-RAS | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اثرات زيوليت و ورميکمپوست بر تغييرات شکل هاي شيميايي روي در يک خاک آلوده فایل رایگان اثرات زيوليت و ورميکمپوست بر تغييرات شکل هاي شيميايي روي در يک خاک آلودهدانلود فایل رایگان اثرات زيوليت و ورميکمپوست بر تغييرات شکل هاي شيميايي روي در يک خاک آلوده فایلرایگاناثراتزيوليتوورميکمپوستبرتغييراتشکلهايشيمياييرويدريکخاکآلوده