فایل رایگان تاثير گياه وتيور در کاهش شوري و املاح خاک | dl | 6507202

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تاثير گياه وتيور در کاهش شوري و املاح خاک در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تاثير گياه وتيور در کاهش شوري و املاح خاک راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير گياه وتيور در کاهش شوري و املاح خاک ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تاثير گياه وتيور در کاهش شوري و املاح خاک ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تاثير گياه وتيور در کاهش شوري و املاح خاک ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تاثير گياه وتيور در کاهش شوري و املاح خاک ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تاثير گياه وتيور در کاهش شوري و املاح خاک ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير گياه وتيور در کاهش شوري و املاح خاک ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تاثير گياه وتيور در کاهش شوري و املاح خاک

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تاثير گياه وتيور در کاهش شوري و املاح خاک

فایل رایگان تاثير گياه وتيور در کاهش شوري و املاح خاک

بخشی از متن فایل رایگان تاثير گياه وتيور در کاهش شوري و املاح خاک :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 12

شوری و سدیم خاک یکی از محدودیت های اصلی کشاورزی در مناطق گرم و خشک بوده و کنترل آ نها اهمیت زیادی دارد . گیاه وتیور دار ای صفات منحصر به فردی است که می تواند در گیاه پالایی مفید واقع گردد. در تحقیق حاضر تاثیرات گیاه وتیور در کنترل شوری خاک و بهسازی اراضی شور بررسی گردید. شوری ها 0/68 تیمار شاهد 2, 4, 6, 8 و 10 دسی زیمنس بر متر بودند که به طور مصنوعی از ترکیب کلرید سدیم و کلرید کلسیم ساخته شدند. در این تیمارها مقدار میانگین ECe در عمق 0-90 سانتی متر بترتیب 0/25, 60/4, 79/2, 87/5, 212/5, درصد نسبت به تیمارشاهد افزایش یافت که بسیار کمتر از افزایش شوری آب آبیاری در سطوح مختلف بود. این تفاوت ها در سطح 5 درصد معنی دار بودند. در سطوح مختلف شوری بجز بیشترین سطح کاربرد 10dS/m گیاه وتیور توانست شوری خاک را به خوبی کاهش دهد و مانع تجمع شوری در خاک گردد ولی در شوری dS/m 10 شوری خاک به خوبی کنترل نشد, هر چند که شوری خاک بمراتب از شوری آب آبیاری کمتر بود. مقدار سدیم در برگ گیاه وتیور در شوری 2 تا 10 دسی زیمنس بر متر به ترتیب 14/3, 28/6, 64/3, 0/100, 114/3 درصد و در ریشه وتیور بترتیب 28/6, 64/3, 0/125, 214/3, 0/275 درصد بیشتر از تیمار شاهد بود. مقدار کلر برگ در تیمار های 2 تا 10 دسی زیمنس بر متر بترتیب 22/9, 35/6, 74/5, 107/2, 121/9 درصد و در ریشه به ترتیب 27/02, 59/7, 118/9, 195/06, 255/7 درصد بیشتر از تیمار شاهد بود

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تاثير گياه وتيور در کاهش شوري و املاح خاک👇

فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي | WORD فایل رایگان بررسي اثر تلقيح ميکوريزي و پرايمينگ بذر بر برخي خصوصيات کمي و کيفي عدس Lens culinaris L | WORD فایل رایگان اثر مقدار کود و زيوليت هاي کلسيمي، پتاسيمي و ترکيبي بر کاهش آبشويي نيترات از خاک | WORD فایل رایگان مدل سازي انتقال نانوذرات مگنتيت اصلاح شده با سديم دودسيل سولفاتدر يک خاک شني اشباع | WORD فایل رایگان بررسي ضريب اختلاط عرضي در آبراه ههاي با مقطع مرکب و پوشش گياهيغيرمستغرق در سيلابدشت | WORD فایل رایگان تاثير مواد زايد حاصل از پالايش نفت خام بر برخي ويژگي هاي فيزيکي خاک | WORD فایل رایگان اثر کرم خاکي بر سرعت نيتريفيکاسيون و آمونيفيکاسيون آرژينين در يکخاک آهکي تيمار شده با لجن فاضلاب شهري | WORD فایل رایگان ارتباط عناصر ک ممصرف با برخي خصوصيات خاک و لندفرم در اراضي آهکي دشت گلپايگان | WORD فایل رایگان شبيه سازي آزادسازي روي تحت تاثير تلقيح ميکروبي و سطوح شوري در يک خاکغير استريل آهکي با استفاده از مدل هاي سينتيکي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان نقش مناسبات شهرو روستا در توسعه گردشگري روستايي ( مطالعه موردي: بخش گلبهار - شهرستان چناران) | WORD فایل رایگان سنتز جاذب C14/Fe3O4@SiO2 و بررسي کارايي آن در حذف اورانيوم از محلول هاي آبي و پساب واقعي با استفاده از ماده واسطه بنزاميد | WORD فایل رایگان تحليل فقهي-حقوقي عفو جاني توسط مجنيعليه قبل از مرگ | WORD فایل رایگان اثربخشي درمان مرور زندگي بر اضطراب مرگ و رضايت اززندگي زنان سالمند ساکن شهر تهران | WORD فایل رایگان قابليت سيستم SBAR در حذف متيل ترشياري بوتيل اتر مشخصات بيوگرانول ها | WORD فایل رایگان بررسي تحول همدلي، اختلالات دروني سازي و بروني سازي در دانش آموزان دختر و پسر 5 تا 11 سال | WORD فایل رایگان چگونه وب سايت ها اجتماعي شدن کودکان را تسهيل مي کنند رويکردي پياژه اي | WORD فایل رایگان غلظت فلزات سنگين در خاک هاي اراضي فضاي سبز شرکت فولاد مبارکه | WORD فایل رایگان استفاده از الگوريتم شبکه عصبي به منظور تهيه نقشه شوري سطح آب از تصاوير ماهواره اي MODIS | WORD فایل رایگان نقش اندازه خاکدانه بر قابليت استفاده مس در تعدادي از خاک هاي آلوده به فلزات سنگين | WORD فایل رایگان مکا نگزيني ايستگاه هاي آتش نشاني با رويکرد پدافند غيرعاملمطالعه موردي: شهر بهبهان | WORD فایل رایگان مطالعه ديالکتيک در محيط وب: يافته هاي يک نمونه پژوهي | WORD فایل رایگان ارزيابي شاخص خشکسالي محصول خاص CSDI براي محصول گندم ديم در اقليم معتدل سرد (مطالعه موردي: کرمانشاه) | WORD فایل رایگان آسيب شناسي کارکردهاي جنسيتي زوجين در خانواده از ديدگاه قرآن | WORD فایل رایگان مقايسه سمبوليسم اجتماعي در سرودههاي نيما يوشيج و مهدي اخوان ثالث پس از کودتاي 28 مرداد 1332 | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تاثير گياه وتيور در کاهش شوري و املاح خاک فایل رایگان تاثير گياه وتيور در کاهش شوري و املاح خاکدانلود فایل رایگان تاثير گياه وتيور در کاهش شوري و املاح خاک فایلرایگانتاثيرگياهوتيوردرکاهششوريواملاحخاک