فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي | dl | 6507203

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي

فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي

بخشی از متن فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 16

مطالعه های اخیر نشان می دهند که ترشحات ریشه ممکن است به عنوان فاکتور موثری در استخراج مقادیر قابل ملاحظهای از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در خاک های آهکی عمل کنند. بدین منظور در آزمایشی اثر اسیدهای آلی در استخراج عناصر فسفر و روی از یک خاک آهکی بررسی شد . در این آزمایش غلظت های 0/1, 1, 10 میلی مولار اسیدهای آلی اگزالیک و سیتریک به نمونه های خاک افزوده شده و سپس نمونه ها در زمان های 10, 60, 180 و 360 دقیقه با دور 200 در دقیقه شیک, و سپس به مدت 10 دقیقه سانتریفیوژ 16000g شدند. در نهایت عصاره های به دست آمده از خاک صاف شده و مقادیر عناصر فسفر و روی در آنها تعیین شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر غلظت های مختلف اسید های آلی در استخراج عناصر از خاک در سطح یک درصد معنی دار بود. بیشترین مقدار فسفر توسط اسید اگزالیک 10 میلی مولار و در زمان 360 دقیقه شیک کردن حاصل شد. اما غلظت های مختلف اسیدهای آلی در زمان های مختلف شیک کردن تاثیر چندانی در استخراج روی از خاک مورد نظر نداشتند و مقدار روی استخراجشده توسط آنها کمتر از مقدار استخراج شده توسط شاهد (آب مقطر) بود. بر اساس نتایج به دست آمده به نظر می رسد که غلظت های بیش از 10 میلی مولار اسیدهای آلی برای استخراج عنصر روی از خاک لازم باشد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي👇

فایل رایگان بررسي اثر تلقيح ميکوريزي و پرايمينگ بذر بر برخي خصوصيات کمي و کيفي عدس Lens culinaris L | WORD فایل رایگان اثر مقدار کود و زيوليت هاي کلسيمي، پتاسيمي و ترکيبي بر کاهش آبشويي نيترات از خاک | WORD فایل رایگان مدل سازي انتقال نانوذرات مگنتيت اصلاح شده با سديم دودسيل سولفاتدر يک خاک شني اشباع | WORD فایل رایگان بررسي ضريب اختلاط عرضي در آبراه ههاي با مقطع مرکب و پوشش گياهيغيرمستغرق در سيلابدشت | WORD فایل رایگان تاثير مواد زايد حاصل از پالايش نفت خام بر برخي ويژگي هاي فيزيکي خاک | WORD فایل رایگان اثر کرم خاکي بر سرعت نيتريفيکاسيون و آمونيفيکاسيون آرژينين در يکخاک آهکي تيمار شده با لجن فاضلاب شهري | WORD فایل رایگان ارتباط عناصر ک ممصرف با برخي خصوصيات خاک و لندفرم در اراضي آهکي دشت گلپايگان | WORD فایل رایگان شبيه سازي آزادسازي روي تحت تاثير تلقيح ميکروبي و سطوح شوري در يک خاکغير استريل آهکي با استفاده از مدل هاي سينتيکي | WORD فایل رایگان مقايسه توليد رواناب سطحي، هدررفت خاک و عناصر غذايي در آبخيزهاي نمونه و شاهدکاخک، استان خراسان رضوي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان قتل مانع حقيقي موانع ارث | WORD فایل رایگان اثرات عمليات باغداري مستمر و طولانيمدت بر توزيع شکل هاي پتاسيم و خصوصيات جذبيآنها در منطقه اروميه | WORD فایل رایگان ابعاد جرم زايي سياست مسکن مهر | WORD فایل رایگان ارزيابي تطبيقي کيفيت محتواي نمايه هاي استنادي (ISI Web of Science Scopus) | WORD فایل رایگان طراحي يک سيستم تصميم گيرنده جهت درمان پوسيدگي دندان در کودکان | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش گروهي برنامه فرزندپروري مثبت به مادران برکاهش نشانه هاي مرضي کودکان مبتلا به اختلال بيش فعالي /کمبود توجه | WORD فایل رایگان بررسي ايستايي و غيرخطي بودن سري هاي زماني جريان روزانه رودخانه بر اساسآزمون هاي آماري مختلف (مطالعه موردي: رودخانه هاي حوضه بالادست سد زرينه رود) | WORD فایل رایگان الگوي پرسش محور در تفسير و تحليل شعر | WORD فایل رایگان مکا نگزيني ايستگاه هاي آتش نشاني با رويکرد پدافند غيرعاملمطالعه موردي: شهر بهبهان | WORD فایل رایگان تبيين مدل نظري براي سبک هاي فرزند پروري، سبک هاي دلبستگي و خودمتمايزسازي زوجين | WORD فایل رایگان تحليل عامل هاي اثر گذار بر توليدات علمي زنان ايراني در آي. اس. آي | WORD فایل رایگان تاثير شناخت درماني مذهب محور و معن ادرمانگري برکاهش نشانگان افسردگي، اضطراب و پرخاشگري دانشجويان | WORD فایل رایگان ناپوياسازي کادميم در خاک با استفاده از نانوذرات مگنتيت تثبي تشده با سديم دودسيل سولفات | WORD فایل رایگان اثربخشي گشتالت درماني گروهي بر کاهش تهاجم و کينه توزي دانش آموزان پسر دبيرستاني | WORD فایل رایگان جلوه هاي گرايش به نظم عمومي در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامي 92 | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکيدانلود فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي فایلرایگاننقشاسيدهايآليدرآزادسازيعناصرفسفرورويازيکخاکآهکي