فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي | dl | 6507203

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي

فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي

بخشی از متن فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 16

مطالعه های اخیر نشان می دهند که ترشحات ریشه ممکن است به عنوان فاکتور موثری در استخراج مقادیر قابل ملاحظهای از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در خاک های آهکی عمل کنند. بدین منظور در آزمایشی اثر اسیدهای آلی در استخراج عناصر فسفر و روی از یک خاک آهکی بررسی شد . در این آزمایش غلظت های 0/1, 1, 10 میلی مولار اسیدهای آلی اگزالیک و سیتریک به نمونه های خاک افزوده شده و سپس نمونه ها در زمان های 10, 60, 180 و 360 دقیقه با دور 200 در دقیقه شیک, و سپس به مدت 10 دقیقه سانتریفیوژ 16000g شدند. در نهایت عصاره های به دست آمده از خاک صاف شده و مقادیر عناصر فسفر و روی در آنها تعیین شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر غلظت های مختلف اسید های آلی در استخراج عناصر از خاک در سطح یک درصد معنی دار بود. بیشترین مقدار فسفر توسط اسید اگزالیک 10 میلی مولار و در زمان 360 دقیقه شیک کردن حاصل شد. اما غلظت های مختلف اسیدهای آلی در زمان های مختلف شیک کردن تاثیر چندانی در استخراج روی از خاک مورد نظر نداشتند و مقدار روی استخراجشده توسط آنها کمتر از مقدار استخراج شده توسط شاهد (آب مقطر) بود. بر اساس نتایج به دست آمده به نظر می رسد که غلظت های بیش از 10 میلی مولار اسیدهای آلی برای استخراج عنصر روی از خاک لازم باشد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي👇

فایل رایگان بررسي اثر تلقيح ميکوريزي و پرايمينگ بذر بر برخي خصوصيات کمي و کيفي عدس Lens culinaris L | WORD فایل رایگان اثر مقدار کود و زيوليت هاي کلسيمي، پتاسيمي و ترکيبي بر کاهش آبشويي نيترات از خاک | WORD فایل رایگان مدل سازي انتقال نانوذرات مگنتيت اصلاح شده با سديم دودسيل سولفاتدر يک خاک شني اشباع | WORD فایل رایگان بررسي ضريب اختلاط عرضي در آبراه ههاي با مقطع مرکب و پوشش گياهيغيرمستغرق در سيلابدشت | WORD فایل رایگان تاثير مواد زايد حاصل از پالايش نفت خام بر برخي ويژگي هاي فيزيکي خاک | WORD فایل رایگان اثر کرم خاکي بر سرعت نيتريفيکاسيون و آمونيفيکاسيون آرژينين در يکخاک آهکي تيمار شده با لجن فاضلاب شهري | WORD فایل رایگان ارتباط عناصر ک ممصرف با برخي خصوصيات خاک و لندفرم در اراضي آهکي دشت گلپايگان | WORD فایل رایگان شبيه سازي آزادسازي روي تحت تاثير تلقيح ميکروبي و سطوح شوري در يک خاکغير استريل آهکي با استفاده از مدل هاي سينتيکي | WORD فایل رایگان مقايسه توليد رواناب سطحي، هدررفت خاک و عناصر غذايي در آبخيزهاي نمونه و شاهدکاخک، استان خراسان رضوي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مطالعه کاني شناسي رسي خاک هاي واقع بر سطوح مختلف ژيومرفيک در منطقهجبالبارز جيرفت | WORD فایل رایگان ارزيابي شوري خاک سطحي باروش پيکسل مبنابراساس داده هاي سنجنده TM مطالعه موردي: اراضي شرق شهرستان خوي- استان آذربايجان غربي | WORD فایل رایگان مطالعه خواص ساختاری و طیفی کمپلکس بیس [E)-μ) N (4- اکسیدو -4- فنیل بوت- 3-ان- 2- ییلیدن) بنزوهیدرازیداتو] بیس [پیریدین مس (II)] توسط روش DFT | WORD فایل رایگان اثر جايگذاري کود نيتروژنه بر محتواي نيتروژن برگ و عملکرد ذرت دانه اي | WORD فایل رایگان تحديد حق شکايت در حقوق کيفري ايران | WORD فایل رایگان بررسي تغييرات مکاني برخي از ويژگي هاي خاک با ويژگي هاي کمي، کيفي و رويشي پرتقالوالنسيا در منطقه کازرون استان فارس | WORD فایل رایگان دسترس پذيري به کتاب چاپي در کتابخانه هاي دانشگاه اصفهان: سونامي استناد کاذب در پايان نامه هاي تحصيلي | WORD فایل رایگان واکاوي مستندات فقهي اعدام تعزيري | WORD فایل رایگان از جبران خسارت ناشي از جرم عليه کودک تا نحوه ترميم خسارات؛ با نگاهي تطبيقي به قوانين کشورهاي اروپايي، آمريکايي و اسناد بين المللي | WORD فایل رایگان تحليل بزه ديده شناسانه اسيدپاشي با نگاهي به پرونده آمنه بهرامي نوا | WORD فایل رایگان ميزان نقص ايگوي والدين کودکان اسکيزوفرن و عادي با استفاده از نمايه نقص ايگوي آزمون رورشاخ | WORD فایل رایگان رابطه موارد استرس زاي شغلي با رضايت شغلي در کارکنان شرکت گاز | WORD فایل رایگان بررسي فرآيند تغيير ديدگاه اجتماعي، روانشناسي طيار محمدنژاد پزشک خانواده واثربخشي آن در تقويت رشد مثبتگرايي خانوادهها | WORD فایل رایگان پتانسيل يابي آب زيرزميني در سازندهاي سخت با بکارگيري روش هاي تصميم گيري چند معياره AHP و SAW مطالعه موردي: حوضه آلمانه | WORD فایل رایگان نقش جنسيت مونث در ارتکاب و پيشگيري از جرايم جنسي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکيدانلود فایل رایگان نقش اسيدهاي آلي در آزاد سازي عناصر فسفر و روي از يک خاک آهکي فایلرایگاننقشاسيدهايآليدرآزادسازيعناصرفسفرورويازيکخاکآهکي