فایل رایگان مقايسه توليد رواناب سطحي، هدررفت خاک و عناصر غذايي در آبخيزهاي نمونه و شاهدکاخک، استان خراسان رضوي | dl | 6507212

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان مقايسه توليد رواناب سطحي، هدررفت خاک و عناصر غذايي در آبخيزهاي نمونه و شاهدکاخک، استان خراسان رضوي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان مقايسه توليد رواناب سطحي، هدررفت خاک و عناصر غذايي در آبخيزهاي نمونه و شاهدکاخک، استان خراسان رضوي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مقايسه توليد رواناب سطحي، هدررفت خاک و عناصر غذايي در آبخيزهاي نمونه و شاهدکاخک، استان خراسان رضوي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان مقايسه توليد رواناب سطحي، هدررفت خاک و عناصر غذايي در آبخيزهاي نمونه و شاهدکاخک، استان خراسان رضوي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان مقايسه توليد رواناب سطحي، هدررفت خاک و عناصر غذايي در آبخيزهاي نمونه و شاهدکاخک، استان خراسان رضوي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان مقايسه توليد رواناب سطحي، هدررفت خاک و عناصر غذايي در آبخيزهاي نمونه و شاهدکاخک، استان خراسان رضوي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان مقايسه توليد رواناب سطحي، هدررفت خاک و عناصر غذايي در آبخيزهاي نمونه و شاهدکاخک، استان خراسان رضوي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مقايسه توليد رواناب سطحي، هدررفت خاک و عناصر غذايي در آبخيزهاي نمونه و شاهدکاخک، استان خراسان رضوي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان مقايسه توليد رواناب سطحي، هدررفت خاک و عناصر غذايي در آبخيزهاي نمونه و شاهدکاخک، استان خراسان رضوي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان مقايسه توليد رواناب سطحي، هدررفت خاک و عناصر غذايي در آبخيزهاي نمونه و شاهدکاخک، استان خراسان رضوي

فایل رایگان مقايسه توليد رواناب سطحي، هدررفت خاک و عناصر غذايي در آبخيزهاي نمونه و شاهدکاخک، استان خراسان رضوي

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه توليد رواناب سطحي, هدررفت خاک و عناصر غذايي در آبخيزهاي نمونه و شاهدکاخک, استان خراسان رضوي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 13

مهار تخریب اراضی به منظور حفظ ثروت های ارزشمند طبیعی, امری حیاتی به شمار می رود. در همین راستا, یکی از موارد مدیریت های علمی و بهینه کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان اصولی ترین مولفه های مهم توسعه پایدار, کمی سازی رواناب تولیدی, هدرفت خاک و عناصر غذایی از عرصه های منابع طبیعی و در شرایط سخت مدیریتی است. با این وجود, پژوهش های جامع و مقایسه ای ارزیابی میزان تولید رواناب سطحی و هدررفت خاک و نیز عناصر غذایی در اثر الگوهای مختلف مدیریتی بسیار محدود مورد توجه قرار گرفته است. لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه تولید روا ن آب سطحی, هدررفت خاک و عناصر غذایی در دو آبخیز حفاظت شده (نمونه) و حفاظت نشده (شاهد) در حوزه آبخیز کاخک گناباد برنام ه ریزی شد . بدین منظور پژوهش حاضر در کرت هایی با ابعاد استاندارد 22/1×1/8 متر در هر یک از آبخیزهای نمونه و شاهد, در سه دامن ه شرقی, غربی و شمالی و با سه تکرار و در مقیاس رگبارهای طبیعی اتفاق افتاده از سال 1390 تا اوایل سال 1393 صورت پذیرفت. نتایج پژوهش صورت گرفته نشان داد که اختلاف هدررفت خاک, غلظت نیتروژن, غلظت پتاسیم و غلظت رسوب در آبخیزهای نمونه و شاهد معنی دار P<0/05 بوده, بدین صورت که مقادیر هدررفت خاک غلظت نیتروژن, غلظت پتاسیم و غلظت رسوب در آبخیز شاهد به ترتیب 1/35, 0/23, 257/25 و 7/9 و در آبخیز نمونه به ترتیب 0/17, 0/17, 402/9 و 4/41 بود. علاوه بر آن, نتایج به دست آمده نشان داد که اختلاف حجم رواناب و غلظت فسفر در دو آبخیز نمونه و شاهد معنی دار P> 0/05 نبود, بدین صورت که مقادیر آن ها در آبخیز شاهد به ترتیب 238/6 و 20/28 در آبخیز نمونه به ترتیب 169/6 و 15/04 بوده است. مطالعه صورت گرفته نشان داد که تداوم الگوی حفاظتی برای حفظ کمیت و کیفیت منابع آب و خاک ضروری است.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان مقايسه توليد رواناب سطحي، هدررفت خاک و عناصر غذايي در آبخيزهاي نمونه و شاهدکاخک، استان خراسان رضوي👇

فایل رایگان بررسي کيفيت خاک با استفاده از کربن ناپايدار و شاخص مديريت کربن درزمين هاي کشاورزيمنطقه نيريز، استان فارس | WORD فایل رایگان برآورد مقاومت فروروي در خاک هاي زراعي دشت اردبيل با استفاده از توابعانتقالي رگرسيوني و شبکه عصبي مصنوعي | WORD فایل رایگان تاثير جيبرليک اسيد و نيتروژن بر برخي پارامترهاي فيزيولوژي و عناصر غذايي کم مصرف پستهتحت تنش کلريد سديم | WORD فایل رایگان مدل سازي ميزان انباشتگي روي و عدم قطعيت آن در زمين هاي کشاورزي استان کرمانشاه | WORD فایل رایگان مقايسه دقت مدل هاي ون گنوختن و بروکز و کوري در شبيه سازي حرکت آب در بقاياي لاشبرگ هاي کف جنگل توسط کد HydroGeoSphere | WORD فایل رایگان تخمين تبخير و تعرق واقعي بوسيله مدل اگرو هيدرولوژيکي و تکنيک سنجش از دور | WORD فایل رایگان بررسي ايستايي و غيرخطي بودن سري هاي زماني جريان روزانه رودخانه بر اساسآزمون هاي آماري مختلف (مطالعه موردي: رودخانه هاي حوضه بالادست سد زرينه رود) | WORD فایل رایگان آناليز خشکي رودخانه از ديدگاه هيدرولوژيکي(مطالعه موردي: رودخانه اي منتهي به درياچه اروميه) | WORD فایل رایگان تاثير آبياري و کود نيتروژن بر ويژگي هاي رشدي و غلظت کلروفيل سير در سيستم آبياريباراني تک شاخه در استان همدان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان ضمانت اجراي کيفري گروگان گيري در حقوق ايران با نگاهي به اسناد بين المللي | WORD فایل رایگان بررسي مقايسه اي درون دادها و برون دادهاي جريان اطلاعات در پژوهشکده هاي آموزش عالي ايران | WORD فایل رایگان مديريت دانش پيشگيري وضعي از جرم در پليس ايران | WORD فایل رایگان اثر نوسان ها و شوري آب زيرسطحي بر اشکال مختلف آهن در برخي از خاک هاي خوزستان | WORD فایل رایگان داده کاوي با الگوريتم هاي داده در روند سلامت | WORD فایل رایگان بررسي وضعيت جهاني توليدات علمي دانشگاه فردوسي مشهد در سال هاي 1190-2010 در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسيم نقشه علم اين دانشگاه | WORD فایل رایگان بررسي آسيبهاي موجود در تعامل والدين با فرزندان متاهل خود | WORD فایل رایگان ساماندهي مسيل شهري فرحزاد در شمال کلا ن شهر تهراناز ديدگاه ژيومورفولوژي | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي | WORD فایل رایگان بررسي تاثير سرمايه فکري بر انعطاف پذيري مالي شرکت ها | WORD فایل رایگان نقش بهزيستي معنوي و اميدواري در پيش بيني رضايت از زندگي دانشجويان | WORD فایل رایگان تخمين تبخير و تعرق واقعي بوسيله مدل اگرو هيدرولوژيکي و تکنيک سنجش از دور | WORD فایل رایگان مکان يابي مولفه هاي موثر بر کيفيت منابع آب زير زميني دشت شيرامين و بررسي شاخص اشباع شدگي آن | WORD فایل رایگان کشش و کوشش با نقش: پژوهشي در پيامدهاي مديريت اعضاي هييت علمي بر کتابخانه هاي دانشگاهي ايران | WORD فایل رایگان تاثير جو سازماني بر خلاقيت کارکنان: مطالعه موردي: سازمان اسناد و کتابخانه ملي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان مقايسه توليد رواناب سطحي، هدررفت خاک و عناصر غذايي در آبخيزهاي نمونه و شاهدکاخک، استان خراسان رضوي فایل رایگان مقايسه توليد رواناب سطحي، هدررفت خاک و عناصر غذايي در آبخيزهاي نمونه و شاهدکاخک، استان خراسان رضويدانلود فایل رایگان مقايسه توليد رواناب سطحي، هدررفت خاک و عناصر غذايي در آبخيزهاي نمونه و شاهدکاخک، استان خراسان رضوي فایلرایگانمقايسهتوليدروانابسطحي،هدررفتخاکوعناصرغذاييدرآبخيزهاينمونهوشاهدکاخک،استانخراسانرضوي