فایل رایگان ارزيابي سازه هاي کنترل و تنظيم کانال اصلي شيب آب با استفاده از HEC-RAS | dl | 6507222

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان ارزيابي سازه هاي کنترل و تنظيم کانال اصلي شيب آب با استفاده از HEC-RAS در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان ارزيابي سازه هاي کنترل و تنظيم کانال اصلي شيب آب با استفاده از HEC-RAS راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي سازه هاي کنترل و تنظيم کانال اصلي شيب آب با استفاده از HEC-RAS ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان ارزيابي سازه هاي کنترل و تنظيم کانال اصلي شيب آب با استفاده از HEC-RAS ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان ارزيابي سازه هاي کنترل و تنظيم کانال اصلي شيب آب با استفاده از HEC-RAS ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان ارزيابي سازه هاي کنترل و تنظيم کانال اصلي شيب آب با استفاده از HEC-RAS ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان ارزيابي سازه هاي کنترل و تنظيم کانال اصلي شيب آب با استفاده از HEC-RAS ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي سازه هاي کنترل و تنظيم کانال اصلي شيب آب با استفاده از HEC-RAS ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان ارزيابي سازه هاي کنترل و تنظيم کانال اصلي شيب آب با استفاده از HEC-RAS

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان ارزيابي سازه هاي کنترل و تنظيم کانال اصلي شيب آب با استفاده از HEC-RAS

فایل رایگان ارزيابي سازه هاي کنترل و تنظيم کانال اصلي شيب آب با استفاده از HEC-RAS

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي سازه هاي کنترل و تنظيم کانال اصلي شيب آب با استفاده از HEC-RAS :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 21

قسمت قابل توجهی از تلفات آب در شبکه های آبیاری و زهکشی مربوط به بخش انتقال و توزیع است. لذاا مسیله مدیریت شبکه های آبیاری, افزایش راندمان آبیاری و در نتیجه بهره برداری از منابع آب, بخصوص در بخش کشاورزی باید بعنوان مسیله ای اساسی مورد توجه هرچه بیشتر قرار گیرد. شبکه آبیاری و زهکشی شیب آب با 5 بلوک دارای مساحت 23820 هکتار در دشت سیستان می باشد. این تحقیق با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS با هدف ارزیابی عملکرد و بهره برداری سازه های موجود در کانال اصلی شیب آب طی یک مرحله آبگیری 150 روزه انجام گرفته است. در ابتدا واسنجی مدل براساس داده های اندازه گیری و شبیه سازی عمق و دبی در شرایط واقعی بهره برداری برای دوره 10 روزه ابگیری کانال در تاریخ 2 تا 11 اردیبهشت انجام شد و مقادیر پارامترهای آماری RMSE, EF, MBE و R2 محاسبه گردید. سپس با توجه به نتایج شبیه سازی مدل HEC-RAS در شرایط غیر ماندگار تابع هدف با استفاده از شاخص های عملکرد بهره برداری کفایت راندمان عدالت و پایداری در حویل دبی مولدن و گیتس , ارزیابی گردید نتایج حاصل از شبیه سازی در شرایط بهره برداری موجود میزان خطای تحویل دبی را 0/54 نشان داد که این میزان خطا با اعمال مدیریت بر روی سازه های تنظیم شبکه تا 0/42 کاهش یافت براساس نتایج شبیه سازی مقادیر میانگین درصد بهبود شاخص های کفایت, راندمان, عدالت و پایداری نیز تابع هدف در تحویل آب به ترتیب برابر 19/7, 20/90, 66/07, 65/24, 54/81 می باشد. بنابراین بیشترین سهم بهبود در وضعیت تابع هدف برای شیوه مدیریت پیشنهادی سازه های کنترل و تنطظیم کانال اصلی شیب آب مربوط به شاخص های عدالت و پایداری می باشد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان ارزيابي سازه هاي کنترل و تنظيم کانال اصلي شيب آب با استفاده از HEC-RAS👇

فایل رایگان ارزيابي شاخص ردپاي آب محصولات زراعي حوضه آبريز درياچه اروميه با اعمال اثر تغييراقليم | WORD فایل رایگان اثرات هيدرولوژيک احداث سد چاشم در پايين دست حوزه آبخيز رودخانه تالار | WORD فایل رایگان کاربرد الگوريتم هاي GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداري بهينه از مخازن سدها | WORD فایل رایگان افزايش کارايي نقشه حاصلخيزي خاک براي کشت برنج با استفاده از منطق فازي، AHP و GIS | WORD فایل رایگان مطالعه کاني شناسي رسي خاک هاي واقع بر سطوح مختلف ژيومرفيک در منطقهجبالبارز جيرفت | WORD فایل رایگان ريزمقياس سازي نقشه رقومي کربن آلي خاک | WORD فایل رایگان ارتباط تغييرات مکاني تنوع زيستي جانداران درشت خاکزي و تاج پوشش درختان درجنگل هاي حاشيه رودخانه مارون | WORD فایل رایگان اثر باکتري محرک رشد گياه بر غلظت و جذب عناصر پرمصرف به وسيله ذرت در يک خاکآهکي آلوده به کادميم تحت تنش خشکي | WORD فایل رایگان مقايسه ي توانايي روش هاي رقومي در پيش بيني کلاس هاي خاک بر مبناي سامانه هايرده بندي آمريکايي و جهاني (مطالعه ي موردي: دشت شهرکرد، استان چهارمحال و بختياري) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مقايسه تثبيت فسفر در نانورس هاي آلوفاني و غيرآلوفاني سازند کرج | WORD فایل رایگان الگوي پرسش محور در تفسير و تحليل شعر | WORD فایل رایگان پايش وضعيت هاي رطوبتي و روند آن ها بر مبناي شاخص بارش- تبخير و تعرق استاندارد شده SPEI در نواحي مختلف آب و هوايي ايران | WORD فایل رایگان اثربخشي درمان مرور زندگي بر اضطراب مرگ و رضايت اززندگي زنان سالمند ساکن شهر تهران | WORD فایل رایگان بررسي تاثير استنشاق بخارات رنگ روغني ساختمان بر سطح سرمي هورمون پرولاکتين خون در موشهاي صحرايي | WORD فایل رایگان چشم انداز تغييرات اقليم به روش ريزمقياس نمايي آماري چندمکاني (مطالعه موردي گيلان) | WORD فایل رایگان تغييرات فصلي بارش و درجه حرارت حوضه آبخيز کشف رود در دورههاي آتي با رويکرد مدل هاي گردش کليسري 5 CMIP | WORD فایل رایگان نقش مهارت هاي زندگي در پيش بيني سلامت روان دانش آموزان | WORD فایل رایگان نحوه جبران خسارت ناشي ازآلودگي نفتي در درياها | WORD فایل رایگان بررسي نقطه ي شکست و روند تغييرات دامنه شبانه روزي دماي هواي شهر مشهد | WORD فایل رایگان ارتباط انگيزه تحصيلي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان | WORD فایل رایگان شفاعت در حد و تعزير | WORD فایل رایگان جرم اقتصادي؛ تعريف يا ضابطه | WORD فایل رایگان بررسي ارتباط بين سواد اطلاعاتي و کتابداري مبتني بر شواهد: مورد پژوهي کتابداران کتابخانه هاي دانشگاهي شهر کرمانشاه | WORD فایل رایگان رابطه هوش هيجاني و شناختي معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان ارزيابي سازه هاي کنترل و تنظيم کانال اصلي شيب آب با استفاده از HEC-RAS فایل رایگان ارزيابي سازه هاي کنترل و تنظيم کانال اصلي شيب آب با استفاده از HEC-RASدانلود فایل رایگان ارزيابي سازه هاي کنترل و تنظيم کانال اصلي شيب آب با استفاده از HEC-RAS فایلرایگانارزيابيسازههايکنترلوتنظيمکانالاصليشيبآببااستفادهازHEC-RAS