فایل رایگان ريزمقياس سازي نقشه رقومي کربن آلي خاک | dl | 6507228

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان ريزمقياس سازي نقشه رقومي کربن آلي خاک در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان ريزمقياس سازي نقشه رقومي کربن آلي خاک راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ريزمقياس سازي نقشه رقومي کربن آلي خاک ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان ريزمقياس سازي نقشه رقومي کربن آلي خاک ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان ريزمقياس سازي نقشه رقومي کربن آلي خاک ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان ريزمقياس سازي نقشه رقومي کربن آلي خاک ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان ريزمقياس سازي نقشه رقومي کربن آلي خاک ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ريزمقياس سازي نقشه رقومي کربن آلي خاک ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان ريزمقياس سازي نقشه رقومي کربن آلي خاک

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان ريزمقياس سازي نقشه رقومي کربن آلي خاک

فایل رایگان ريزمقياس سازي نقشه رقومي کربن آلي خاک

بخشی از متن فایل رایگان ريزمقياس سازي نقشه رقومي کربن آلي خاک :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 21

ریزمقیاس سازی نقشه های رقومی خاک یک گزینه ی مطرح برای تهیه داده های با قدرت تفکیک مکانی ریز در شرایطی است که تنها داده های با قدرت تفکیک مکانی درشت وجود دارد. با توجه به اهمیت نقشه هایی رقومی کربن آلی خاک با قدرت تفکیک مکانی ریز برای بررسی اثر تغییر اقلیم بار روی اکوسیستم, امنیت غذایی, آب و خاک و عدم وجود چنین داده هایی در کشور, در این مطالعه, امکان ریزمقیاس سازی نقشه ی رقومی کربن آلی خاک از اندازه پیکسل 50 متر به 10 متر با استفاده از دو روش مستقیم و نمونه برداری نقطه ای در قالب مدل های خطا ی تعمیم یافته , درختان رگرسیون و شبکه ی عصبی مصنوعی در زیرحوضه ی آبخیز مرک به وسعت 24000 هکتار واقع در استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 320 نقطه مشاهداتی منتج از داده های میراثی خاک و همچنین متغیرهای کمکی شامل 23 متغیر از مشتقات مدل رقومی ارتفاع, شاخص های تصاویر لندست تی ام مانند شاخص رس, پوشش گیاهی نرمال شده و اندازه ذرات و متغیرهای کیفی ژیومورفولوژی, سنگ شناسی و کاربری اراضی در فرآیند ریزمقیاس سازی استفاده شدند. نتایج نشان داد عملکرد روش ریزمقیاس سازی نمونه برداری نقطه ای تا حدودی از روش مستقیم بهتر است. همچنین در هر دو روش ریز مقیاس سازی, الگوریتم مدل سازی با درختان رگرسیون RMSE=0/22-0/23,Adiusted R(2)=0/57 دارای صحت و کارایی بالاتری نسبت به مدل های خطی تعمیم یافته RMSE=0/22-0/26,Adjusted R(2)=0/49-0/57 و شبکه ی عصبی RMSE=0/27-0/28,Adjusted R(2)=0/45-0/47 است. با وجود این, در آینده به اجرای پژوهش های بیشتری در زمینه ی روش های مختلف ریزمقیاس سازی نقشه های رقومی خاک نیاز است.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان ريزمقياس سازي نقشه رقومي کربن آلي خاک👇

فایل رایگان ارتباط تغييرات مکاني تنوع زيستي جانداران درشت خاکزي و تاج پوشش درختان درجنگل هاي حاشيه رودخانه مارون | WORD فایل رایگان اثر باکتري محرک رشد گياه بر غلظت و جذب عناصر پرمصرف به وسيله ذرت در يک خاکآهکي آلوده به کادميم تحت تنش خشکي | WORD فایل رایگان مقايسه ي توانايي روش هاي رقومي در پيش بيني کلاس هاي خاک بر مبناي سامانه هايرده بندي آمريکايي و جهاني (مطالعه ي موردي: دشت شهرکرد، استان چهارمحال و بختياري) | WORD فایل رایگان رابطه شاخص گنجايش انتگرالي آب با برخي ويژگي هاي فيزيکي خاک در استانخراسان رضوي | WORD فایل رایگان اثرات عمليات باغداري مستمر و طولانيمدت بر توزيع شکل هاي پتاسيم و خصوصيات جذبيآنها در منطقه اروميه | WORD فایل رایگان بررسي مقايسه اي اثر آلودگي نفت خام بر روي جمعيت ميکروبي خاک جنگل و خاک صنعتي | WORD فایل رایگان تعيين حداقل مجموعه داده جهت ارزيابي کيفيت خاک مطالعه موردي حوضه آبخيز درياچهچغاخور | WORD فایل رایگان اثر جايگذاري کود نيتروژنه بر محتواي نيتروژن برگ و عملکرد ذرت دانه اي | WORD فایل رایگان مقايسه تثبيت فسفر در نانورس هاي آلوفاني و غيرآلوفاني سازند کرج | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان سيره نبوي معراج در قرآن و سنت | WORD فایل رایگان جهاني شدن فرهنگي و اثرات آن بر سبک زندگي شهري: مطالعه موردي شهر اصفهان | WORD فایل رایگان تاثير اخلاق در جرم انگاري و جرم زدايي در نظام حقوق کيفري اسلامي ايران | WORD فایل رایگان تحليل بسط عبارت هاي جستجوي موضوعي دانشجويان، الگوهاي بسط و همخواني آن ها با سر عنوان هاي موضوعي فارسي در فهرست رايانه اي | WORD فایل رایگان مکان يابي مخازن ذخيره آب با استفاده از GISو روش تصمي مگيري چند معياره TOPSIS(مطالعه موردي: جنوب استان سيستان و بلوچستان) | WORD فایل رایگان فرصتها و چالشهاي ايران و ديگر کشورهاي اسلامي در مواجهه و پيوستن به ديوان کيفري بين المللي (1) | WORD فایل رایگان عوامل تاثيرگذار در فرآيند خريد | WORD فایل رایگان بررسي مشکلات جستجو و بازيابي تصاوير در موتورهاي کاوش برگزيده مبتني بر ويژگي هاي نگارشي زبان فارسي | WORD فایل رایگان استفاده از مدل هاي تجربي براي توصيف کينتيک جذب سطحي يون هاي منيزيم و فسفاترويکاني گيوتايت | WORD فایل رایگان امکان سنجي استقرار مديريت دانش در کتابخانه هاي دانشگاهي شهر اصفهان براساس مدل بکوويتز و ويليامز | WORD فایل رایگان در جدال امنيت گرايي و موازين دادرسي منصفانه | WORD فایل رایگان جرم اقتصادي؛ تعريف يا ضابطه | WORD فایل رایگان بررسي فرآيند کاويتاسيون هيدروديناميکي به عنوان يک روش اکسيداسيون پيشرفته جهت تصفيه فاضلاب صنعتي | WORD فایل رایگان پايدارسازي گود برداري هاي مناطق شهري و مقايسه دو روش پايدارسازي ميخ کوبي و انکراژ با رويکردتحليل احتمالاتي ، مطالعه موردي گودبرداري ساختماني در شهر اراک | WORD فایل رایگان طراحي مدل دسترسي به جاذبه هاي گردشگري جهت پايداري قطب هاي گردشگري با استفاده از GISمطالعه موردي: استان اصفهان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان ريزمقياس سازي نقشه رقومي کربن آلي خاک فایل رایگان ريزمقياس سازي نقشه رقومي کربن آلي خاکدانلود فایل رایگان ريزمقياس سازي نقشه رقومي کربن آلي خاک فایلرایگانريزمقياسسازينقشهرقوميکربنآليخاک