فایل رایگان اثر جايگذاري کود نيتروژنه بر محتواي نيتروژن برگ و عملکرد ذرت دانه اي | dl | 6507236

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اثر جايگذاري کود نيتروژنه بر محتواي نيتروژن برگ و عملکرد ذرت دانه اي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اثر جايگذاري کود نيتروژنه بر محتواي نيتروژن برگ و عملکرد ذرت دانه اي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر جايگذاري کود نيتروژنه بر محتواي نيتروژن برگ و عملکرد ذرت دانه اي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اثر جايگذاري کود نيتروژنه بر محتواي نيتروژن برگ و عملکرد ذرت دانه اي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اثر جايگذاري کود نيتروژنه بر محتواي نيتروژن برگ و عملکرد ذرت دانه اي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اثر جايگذاري کود نيتروژنه بر محتواي نيتروژن برگ و عملکرد ذرت دانه اي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اثر جايگذاري کود نيتروژنه بر محتواي نيتروژن برگ و عملکرد ذرت دانه اي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر جايگذاري کود نيتروژنه بر محتواي نيتروژن برگ و عملکرد ذرت دانه اي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اثر جايگذاري کود نيتروژنه بر محتواي نيتروژن برگ و عملکرد ذرت دانه اي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اثر جايگذاري کود نيتروژنه بر محتواي نيتروژن برگ و عملکرد ذرت دانه اي

فایل رایگان اثر جايگذاري کود نيتروژنه بر محتواي نيتروژن برگ و عملکرد ذرت دانه اي

بخشی از متن فایل رایگان اثر جايگذاري کود نيتروژنه بر محتواي نيتروژن برگ و عملکرد ذرت دانه اي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 16

در این تحقیق, مناسب ترین روش کوددهی از منبع کود اوره (پخش سطحی کود, ریزش کود در وسط جویچه, کودکاری نواری یک طرف گیاهچه و کودکاری نواری دو طرف گیاهچه) و مقادیر آن 30, 60, و 90 کیلوگرم نیتروژن خالص از منبع کود اوره در هکتار), بر عملکرد ذرت دانه ای که بصورت سرک در زمان در زمان 7 تا 90 برگه شدن ذرت, به گیاه داده شد, مقایسه شدند و علاوه بر آن مقدار 90 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار نیز در زمان کاشت بطور یکسان در تمام تیمارها مصرف گردید. این پژوهش به صورت طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و به مدت دو سال اجرا گردید. نتایج حاصل از اجرای دو سال طرح, نشان داد که روش کوددهی هیچ اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1% بر روی ارتفاع بوته, ارتفاع بلال و درصد چوب بلال نداشت, اما در سطح احتمال 1% بر عملکرد خالص (عملکرد دانه با رطوبت 14 %) و در سوطح احتمال 5% بر وزن 1000 دانه اثر معنی داری داشت. همچنین ارر مقدار کود نیتروژنه نیز در سطح احتمال 1% بر صفات: ارتفاع بوته, ارتفاع بلال و درصد چوب بلال معنی دار نبود اما بر عملکرد خالص و وزن 1000 دانه در سطح احتمال 1% معنی دار بود. اثر متقابل روش – مقدار نیز در سطح احتمال 1% بر صفات ذرت و وزن 1000 دانه معنی دار نبود اما در سطح احتمال 5% بر عملکرد خالص ذرت دارای اختلاف معنی دار بود. مقایسه میانگین ها نیز نشان داد که اگر چه تیمار کودکاری در طرفین گیاهچه به میزان 90 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار عملکرد ذرت را به 10/92 تن در هکتار رسانید ولی با تیمار کودکاری یک طرف گیاهچه به میزان 30 کیلوگرم که عملکرد آن 9/463 تن در هکتار بود در سطح احتمال 1% اختلاف معنی داری نداشت. نتایج تجزیه مقدار نیتروژن موجود در برگ گیاهان در دو سال اجرای آزمایش نشان داد که اثر روش کوددهی بر مقدار نیتروژن در برگ گیاهان معنی دار بود.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اثر جايگذاري کود نيتروژنه بر محتواي نيتروژن برگ و عملکرد ذرت دانه اي👇

فایل رایگان مقايسه تثبيت فسفر در نانورس هاي آلوفاني و غيرآلوفاني سازند کرج | WORD فایل رایگان تاثير اسيدهاي آلي و ورمي کمپوست بر تغيير شکل هاي مختلف پتاسيمدر خاک هاي آهکي جنوب ايران | WORD فایل رایگان آناليز حساسيت روش القاي الکترومغناطيسي براي تعيين شوري خاک در مقياس وسيع | WORD فایل رایگان مدل سازي و پهنه بندي انرژي خورشيدي دريافتي در سطح زمين در مناطق خشک و نيمه خشکمرکزي ايران | WORD فایل رایگان بررسي تمرکز زماني و روند بارش زمستاني ايستگاه هاي مرزي ايران طي نيم قرن اخير | WORD فایل رایگان تعيين مدل پيش بيني عملکرد کلزا براساس شاخص هاي هواشناسي کشاورزي و پارامترهاياقليمي در شهرستان مشهد | WORD فایل رایگان مدل سازي تبخيرتعرق با استفاده از رگرسيون خطي، غيرخطي و شبکه عصبي مصنوعي درگلخانه (مطالعه موردي گياه مرجع، خيار و گوجه فرنگي) | WORD فایل رایگان بررسي نقش روش هاي بهره برداري از ايستگاه هاي پمپاژ آب کشاورزي در مصرف انرژي | WORD فایل رایگان پديده هاي آشفتگي جريان در رسوب شويي تحت فشار با توسعه مجراي تخليه کننده تحتاني درمخزن سد | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان فرصتها و چالشهاي ايران و ديگر کشورهاي اسلامي در مواجهه و پيوستن به ديوان کيفري بين المللي (1) | WORD فایل رایگان نقش مولفه هاي سلامت خانواده اصلي و ابعاد تمايزيافتگي خود درپيش بيني رغبت به ازدواج در دانشجويان | WORD فایل رایگان آسيب شناسي مساله عفاف و حجاب در بين دانشجويان دخترکارشناسي دانشگاه علامه طباطبايي | WORD فایل رایگان طراحي يک سيستم تصميم گيرنده جهت درمان پوسيدگي دندان در کودکان | WORD فایل رایگان بررسي جايگاه امنيت گرايي در سياست کيفري ايران و امريکا | WORD فایل رایگان فراتحليل رابطه متغيرهاي شخصيتي با استرس شغلي | WORD فایل رایگان پاکسازي قومي مسلمانان ميانمار؛ جنايت عليه بشريت يا نسل زدايي | WORD فایل رایگان نگاهي به توانايي دانشجويان دندانپزشکي در درک فيلم هاي آموزشي به زبان انگليسي | WORD فایل رایگان آسيب شناسي سبک زندگي در برنامه هاي تلويزيون و راهکارهاي ارتقاي آن در ايران امروز | WORD فایل رایگان بررسي نقش روش هاي بهره برداري از ايستگاه هاي پمپاژ آب کشاورزي در مصرف انرژي | WORD فایل رایگان تحليل ترموديناميکي پديده تگرگ در شمال غرب کشور( 2009 - 1992 )و ارايه مدل ناپايداري | WORD فایل رایگان توسعه مدل شبه توزيعي براي برآورد بيلان QDWB و ارزيابي آن در محدوده مطالعاتي رخ - نيشابور | WORD فایل رایگان تحليل و مقايسه شبکه مفهومي سرعنوان موضوعي فارسي و مقايسه آن با سرعنوان موضوعي کتابخانه کنگره ، سرعنوان موضوعي سيرز و چکيده نامه کتابداري و اطلاع رساني | WORD فایل رایگان ايالات متحده آمريکا از منظر اوراسياگرايي روسي و چالش بهبود روابط در دوره ترامپ | WORD فایل رایگان ابرازگري هيجاني، کنترل هيجاني و دوسوگرايي در ابراز هيجان دردختران فراري و بهنجار | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اثر جايگذاري کود نيتروژنه بر محتواي نيتروژن برگ و عملکرد ذرت دانه اي فایل رایگان اثر جايگذاري کود نيتروژنه بر محتواي نيتروژن برگ و عملکرد ذرت دانه ايدانلود فایل رایگان اثر جايگذاري کود نيتروژنه بر محتواي نيتروژن برگ و عملکرد ذرت دانه اي فایلرایگاناثرجايگذاريکودنيتروژنهبرمحتواينيتروژنبرگوعملکردذرتدانهاي