فایل رایگان آناليز حساسيت روش القاي الکترومغناطيسي براي تعيين شوري خاک در مقياس وسيع | dl | 6507239

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان آناليز حساسيت روش القاي الکترومغناطيسي براي تعيين شوري خاک در مقياس وسيع در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان آناليز حساسيت روش القاي الکترومغناطيسي براي تعيين شوري خاک در مقياس وسيع راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان آناليز حساسيت روش القاي الکترومغناطيسي براي تعيين شوري خاک در مقياس وسيع ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان آناليز حساسيت روش القاي الکترومغناطيسي براي تعيين شوري خاک در مقياس وسيع ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان آناليز حساسيت روش القاي الکترومغناطيسي براي تعيين شوري خاک در مقياس وسيع ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان آناليز حساسيت روش القاي الکترومغناطيسي براي تعيين شوري خاک در مقياس وسيع ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان آناليز حساسيت روش القاي الکترومغناطيسي براي تعيين شوري خاک در مقياس وسيع ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان آناليز حساسيت روش القاي الکترومغناطيسي براي تعيين شوري خاک در مقياس وسيع ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان آناليز حساسيت روش القاي الکترومغناطيسي براي تعيين شوري خاک در مقياس وسيع

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان آناليز حساسيت روش القاي الکترومغناطيسي براي تعيين شوري خاک در مقياس وسيع

فایل رایگان آناليز حساسيت روش القاي الکترومغناطيسي براي تعيين شوري خاک در مقياس وسيع

بخشی از متن فایل رایگان آناليز حساسيت روش القاي الکترومغناطيسي براي تعيين شوري خاک در مقياس وسيع :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 16

پایش و مدیریت خاک های شور مستلزم اندازه گیری دقیق و روزآمد هدایت الکتریکی خاک است. روش مستقیم اندازه گیری در مقیاس وسیع نه تنها مستلزم صرف هزینه زیاد بلکه زمان بر نیز می باشد. لذا استفاده از حسگرهای نزدیک سطح زمین که شوری خاک را با دقتی قابل قبول تعیین کنند, از جهت صرفه جویی در وقت و هزینه حایز اهمیت فراوان می باشند. یکی از این شیوه های نسبتا نوین روش القای الکترومغناطیس می باشد هدایت الکتریکی ظاهری توده خاک اندازه گیری شده به روش القای الکترومغناطیس علاوه بر شوری خاک تحت تاثیر چند ویژگی کلیدی دیگر از جمله رطوبت و مقدار رس خاک می باشد. برای ارزیابی حساسیت القای الکترومغناطیس رطوبت مقدار رس خاک هدایت الکتریکی ظاهری خاک مربوط به 2 سال در منطقه سبزوار اندازه گیری شد. داده های نخست که از آنها برای برازش مدل استفاده شد شامل 82 نقطه اندازه گیری هدایت الکتریکی ظاهری و نمونه برداری خاک بود که در نمونه های اخذ شده هدایت الکتریکی عصاره اشباع, بافت و رطوبت خاک نیاز اندازه گیری شد. نمونه های سال دوم که از آنها برای آزمون مدل استفاده شدز شامل 25 نقطه نمونه برداری و 9 نقطه قرایت هدایت الکتریکی ظاهری در ا طراف هر نمونه بود. در نمونه های سال دوم تنها هدایت الکتریکی عصاره اشبااع خاک اندازه گیری شد. نتایج سال اول نشان داد که بین قرایت دستگاه و هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک همبستگی معنی داری با ضریب تییین 78 درصد برقرار است. هر چند رگرسیون چندگانه خطی با درنظر گرفتن رطوبت و مقدار رس خاک موجب ارتقای ضریب تعیین به حدود 80 درصد شد لیکن تاثیر مقدار رس در این مدل چندگانه معنی دار نبود آنالیز حساسیت نیز نشان دهنده حاسیت بیشتر مدل نسبت به رطوبت خاک در مقایسه با مقدار رس خاک بود. از آن جا که خطا در برآورد رطوبت خاک منجر به خطای قابل ملاحظه ای در برآورد شوری خاک با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه می شد, در نتیجه در سال دوم تحقیق مدل رگرسیون خطی ساده آزمون گردید. نتایج نشان داد که استفاده از میانگین قرایت 9 نقطه به جای یک نقطه می تواند همبستگی بین هدایت الکتریکی ظاهری و هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک را تا 98 درصد افزایش دهد در نتیجه با توجه به حساسیت روش به رطوبت خاک دو روش برای افزایش دقت واسنجی پیشنهاد شد: اندازه گیری و واسنجی در شرایط رطوبتی یکسان, تخمین صحرایی رطوبت خاک و تقسیم بندی خاک ها به دو دسته مرطوب و خشک و اشتقاق دو دسته روابط واسنجی متفاوت

👇محصولات مشابه با فایل رایگان آناليز حساسيت روش القاي الکترومغناطيسي براي تعيين شوري خاک در مقياس وسيع👇

فایل رایگان مدل سازي و پهنه بندي انرژي خورشيدي دريافتي در سطح زمين در مناطق خشک و نيمه خشکمرکزي ايران | WORD فایل رایگان بررسي تمرکز زماني و روند بارش زمستاني ايستگاه هاي مرزي ايران طي نيم قرن اخير | WORD فایل رایگان تعيين مدل پيش بيني عملکرد کلزا براساس شاخص هاي هواشناسي کشاورزي و پارامترهاياقليمي در شهرستان مشهد | WORD فایل رایگان مدل سازي تبخيرتعرق با استفاده از رگرسيون خطي، غيرخطي و شبکه عصبي مصنوعي درگلخانه (مطالعه موردي گياه مرجع، خيار و گوجه فرنگي) | WORD فایل رایگان بررسي نقش روش هاي بهره برداري از ايستگاه هاي پمپاژ آب کشاورزي در مصرف انرژي | WORD فایل رایگان پديده هاي آشفتگي جريان در رسوب شويي تحت فشار با توسعه مجراي تخليه کننده تحتاني درمخزن سد | WORD فایل رایگان تاثير سطوح مختلف آب آبياري بر خواص کمي و کيفي سيب زميني در شهرکرد و تعيين عمقآب مصرفي بهينه آن | WORD فایل رایگان شناسايي ايستگاه هاي همگن شبکه پايش کيفي آبخوان مشهد برمبناي آلودگي نيترات | WORD فایل رایگان تاثير عمق جايگذاري نوار آبياري و ميزان آب کاربردي بر عملکردو بهره وري آب سيب زميني در دشت دهگلان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان پتانسيل سنجي قابليتهاي ژيوسايتهاي توده کوهستاني شاهو با بکارگيري مدل GAM | WORD فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مديريت خودگويي در کاهش ميزان افسردگي دانش آموزان دبيرستاني | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد | WORD فایل رایگان ارزيابي فرايند اکسيداسيون پيشرفته فنتون هتروژن با نانو کامپوزيت مگنتيت سنتز شده Fe3O4/MWCNTs براي حذف آنتي بيوتيک سيپروفلوکساسين از پساب هاي صنعتي | WORD فایل رایگان بررسي کاربرد روش جزيره داده ها در توليد پيشينه هاي فراداده اي با قابليت نمايه پذيري و پيدانمايي نام هاي برچسب عناصر در محيط موتورهاي کاوش وب: بهبود دسترسي به اشياي محتوايي | WORD فایل رایگان بررسي کيفي محرک ها و موانع رفتار اطلاع جويي دانشجويان کارشناسي ارشد مشاوره | WORD فایل رایگان تعيين مدل پيش بيني عملکرد کلزا براساس شاخص هاي هواشناسي کشاورزي و پارامترهاياقليمي در شهرستان مشهد | WORD فایل رایگان بررسي تاثير سيستم هاي کامپيوتري اتوماسيون اداري بر بهره وري عملکرد کارکنان | WORD فایل رایگان موانع استرداد و اخراج مجرمين در رويه دادگاه اروپايي حقوق بشر | WORD فایل رایگان ردپاي جهاني شدن بر شاخص هاي توليد علم و فناوري | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين بازاريابي داخلي و رفتار کارافرينانه کارکنان | WORD فایل رایگان احراز رابطه سببيت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنايات و خسارات مالي (با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي 1392) | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي سه شيوه رژيم درماني، رژيم درماني به همراه ورزش ورژيم درماني به همراه رفتاردرماني شناختي بر روي کاهش وزن و بهبود رضايت از زندگي کارکنان مرد چاق و داراي اضافه وزن شرکت ملي حفاري ايران | WORD فایل رایگان تدوين برنامه توانمندسازي روانشناختي مبتني بر مدل چند محوري شغلي شفيع آبادي و مقايسه اثربخشي آن با مدل شناختي توماس و ولتهوس بين مشاوران دبيرستانهاي شهر رشت | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان آناليز حساسيت روش القاي الکترومغناطيسي براي تعيين شوري خاک در مقياس وسيع فایل رایگان آناليز حساسيت روش القاي الکترومغناطيسي براي تعيين شوري خاک در مقياس وسيعدانلود فایل رایگان آناليز حساسيت روش القاي الکترومغناطيسي براي تعيين شوري خاک در مقياس وسيع فایلرایگانآناليزحساسيتروشالقايالکترومغناطيسيبرايتعيينشوريخاکدرمقياسوسيع