فایل رایگان اثر کاربرد EDTA و اسيدسيتريک بر تغييرات فعاليت آنزيمي خاک، تنفس ميکروبي برانگيخته و فراهمي سرب در خاک | dl | 6507296

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اثر کاربرد EDTA و اسيدسيتريک بر تغييرات فعاليت آنزيمي خاک، تنفس ميکروبي برانگيخته و فراهمي سرب در خاک در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اثر کاربرد EDTA و اسيدسيتريک بر تغييرات فعاليت آنزيمي خاک، تنفس ميکروبي برانگيخته و فراهمي سرب در خاک راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر کاربرد EDTA و اسيدسيتريک بر تغييرات فعاليت آنزيمي خاک، تنفس ميکروبي برانگيخته و فراهمي سرب در خاک ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اثر کاربرد EDTA و اسيدسيتريک بر تغييرات فعاليت آنزيمي خاک، تنفس ميکروبي برانگيخته و فراهمي سرب در خاک ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اثر کاربرد EDTA و اسيدسيتريک بر تغييرات فعاليت آنزيمي خاک، تنفس ميکروبي برانگيخته و فراهمي سرب در خاک ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اثر کاربرد EDTA و اسيدسيتريک بر تغييرات فعاليت آنزيمي خاک، تنفس ميکروبي برانگيخته و فراهمي سرب در خاک ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اثر کاربرد EDTA و اسيدسيتريک بر تغييرات فعاليت آنزيمي خاک، تنفس ميکروبي برانگيخته و فراهمي سرب در خاک ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر کاربرد EDTA و اسيدسيتريک بر تغييرات فعاليت آنزيمي خاک، تنفس ميکروبي برانگيخته و فراهمي سرب در خاک ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اثر کاربرد EDTA و اسيدسيتريک بر تغييرات فعاليت آنزيمي خاک، تنفس ميکروبي برانگيخته و فراهمي سرب در خاک

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اثر کاربرد EDTA و اسيدسيتريک بر تغييرات فعاليت آنزيمي خاک، تنفس ميکروبي برانگيخته و فراهمي سرب در خاک

فایل رایگان اثر کاربرد EDTA و اسيدسيتريک بر تغييرات فعاليت آنزيمي خاک، تنفس ميکروبي برانگيخته و فراهمي سرب در خاک

بخشی از متن فایل رایگان اثر کاربرد EDTA و اسيدسيتريک بر تغييرات فعاليت آنزيمي خاک, تنفس ميکروبي برانگيخته و فراهمي سرب در خاک :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 18

افزودن EDTA به عنوان یک عامل کلات کننده به خاک های آلوده به فلزات سنگین ممکن است فراهمی و استخراج گیاهی فلزات را از خاک افزایش دهد اما می تواند اثرات منفی بر ویژگی های بیولوژیکی خاک داشته باشد. به منظور بررسی اثر کاربرد EDTA و اسید سیتریک بر فراهمی سرب فعالیت دهیدروژناز, اوره آز و فسفومونواستراز قلیایی و همچنین تنفس میکروبی برانگیخته SIR آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل و سه تکرار در شرایط گلخانه اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل EDTA اسید سیتریک در دو سطح 3 و 5 میلیمول بر کیلوگرم به همراه شاهد و زمان 7, 14, 21, 28 روز بودند. نتایج نشان داد که به طور میانگین تیمارهای EDTA3 و EDTA5 به ترتیب سبب افزایش 2/17% و 10% غلظت فراهم سرب نسبت به شاهد شدند. این در حالی است که بررسی اثر زمان نشان داد که فراهمی سرب برای تیمار EDTA3 در زمان 28 در مقایسه با اولین زمان نمونه برداری (روز هفتم) 12/3% کاهش یافت در حالی که برای تیمار EDTA5 تغییر معنی داری در طی زمان مشاهده نشد تغییر معنی داری در طی زمان مشاهده نشد CA3 و CA5 به ترتیب سبب کاهش 8/3% و 15/7% غلظت فراهم سرب نسبت به شاهد شدند به طوری که در آخرین زمان نمونه برداری فراهمی سرب به ترتیب 15/9% و 12/8% نسبت به اولین زمان کاهش پیدا کرد. نتایج نشان دهنده اثر منفی EDTA بر فعالیت آنزیم های دهیدروژناز و اوره آز خاک بود. از طرف دیگر افزودن اسیدسیتریک اثر مثبتی بر فعالیت آنزیم های دهیدروژناز, اوره آز و فسفومونواستراز قلیایی خاک داشت. در تمام تیمارها به جز تیمار شاهد فعالیت آنزیم های مورد مطالعه با گذشت زمان افزایش پیدا کرد که این افزایش در تیمارهای اسید سیتریک بیشتر بود. افزودن EDTA و اسیدسیتریک مقدار SIR خاک را در همه زمان های مورد مطالعه افزایش دادند که این افزایش برای تیمارهای اسیدسیتریک بیشتر از EDTA بود.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اثر کاربرد EDTA و اسيدسيتريک بر تغييرات فعاليت آنزيمي خاک، تنفس ميکروبي برانگيخته و فراهمي سرب در خاک👇

فایل رایگان مطالعه ويژگي هاي کاني شناسي، ميکرومورفولوژي و تغيير و تحول خاک هاي حاشيه پلايايبجستان | WORD فایل رایگان تعيين موثرترين ويژگي هاي فيزيکي و مکانيکي خاک بر افزايش سطح مقطع آبکندها در استاناردبيل | WORD فایل رایگان بررسي شاخص فرسايش پذيري خاک در اراضي لسي حوزه آبخيز کچيک استان گلستان | WORD فایل رایگان اعتبارسنجي مدل هاي تجربي و نيمه تجربي برآورد تابش خالص روزانه با استفاده از مقاديراندازه گيري شده در اقليم سرد و نيمه خشک | WORD فایل رایگان مطالعه تطبيقي تبعات پديده انسو (النينو، لانينا) بر دما و بارش مشهد | WORD فایل رایگان بهينه سازي تخصيص آب بين محصولات مختلف در شرايط تنش آبي در شبکه آبياري دشتقزوين | WORD فایل رایگان اثرات احداث سدهاي بزرگ بر شرايط جريان و پارامترهاي هيدروليکي رودخانه(مطالعه موردي: رودخانه کرخه پايين دست سد مخزني) | WORD فایل رایگان تاثير تبديل کاهش دهنده عرض بر ارتفاع فرم بستر ريپل در شرايط هيدروليکي مختلف | WORD فایل رایگان شناسايي چاه هاي موثر در تعيين عمق آب زيرزميني دشت اروميه با استفاده ازآناليز مولفه هاي اصلي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان حذف رنگ هاي راکتيو از پساب هاي نساجي با استفاده از کربن فعال حاصل از پسماندهاي دانه کنجد روکش شده با پلي وينيل الکل | WORD فایل رایگان هويت وتعهدسازماني درمراکزتربيت معلم موردمطالعه: مراکزتربيت معلم استان چهارمحال و بختياري | WORD فایل رایگان نظريه خنثي سازي جرم و ارتباط آن با عدالت ترميمي | WORD فایل رایگان مذهب گرايي، سبک هاي مقابله با استرس و ابعاد شخصيت به عنوان متغيرهاي پيش بيني کننده سلامت عمومي در دانشجويان | WORD فایل رایگان آموزش و پرورش شناختي با تاکيد بر مغز و شناخت | WORD فایل رایگان اثربخشي گشتالت درماني گروهي بر کاهش تهاجم و کينه توزي دانش آموزان پسر دبيرستاني | WORD فایل رایگان جداسازي و شناسايي باکتري هاي مقاوم به سرب و کادميم و حذف اين فلزات از پساب شهري | WORD فایل رایگان بررسي نقش روش هاي تامين مالي در بهبود رفتار تصميم گيري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران | WORD فایل رایگان نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها | WORD فایل رایگان کارکرد عنوان و نشاني اينترنتي در بهبود ربط نتايج بازيابي اطلاعات | WORD فایل رایگان بررسي عملکرد نانوذرات آهن در کاهش بار آلي فاضلاب | WORD فایل رایگان تعيين وزن روي مته بهينه در test off-drill با استفاده از شبکه عصبي و انرژي ويژه مکانيکي | WORD فایل رایگان پهنه بندي احتمال رخداد بيشينه بارش روزانه در استان همدان | WORD فایل رایگان بررسي آمادگي الکترونيکي کتابخانه هاي دانشگاهي مشهد براساس مدل CSPP | WORD فایل رایگان پاکسازي قومي مسلمانان ميانمار؛ جنايت عليه بشريت يا نسل زدايي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اثر کاربرد EDTA و اسيدسيتريک بر تغييرات فعاليت آنزيمي خاک، تنفس ميکروبي برانگيخته و فراهمي سرب در خاک فایل رایگان اثر کاربرد EDTA و اسيدسيتريک بر تغييرات فعاليت آنزيمي خاک، تنفس ميکروبي برانگيخته و فراهمي سرب در خاکدانلود فایل رایگان اثر کاربرد EDTA و اسيدسيتريک بر تغييرات فعاليت آنزيمي خاک، تنفس ميکروبي برانگيخته و فراهمي سرب در خاک فایلرایگاناثرکاربردEDTAواسيدسيتريکبرتغييراتفعاليتآنزيميخاک،تنفسميکروبيبرانگيختهوفراهميسربدرخاک