فایل رایگان توزيع اندازه ذرات منتقله در اثر فرسايش سطحي در شدت هاي مختلف باران و درجات شيب | dl | 6507319

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان توزيع اندازه ذرات منتقله در اثر فرسايش سطحي در شدت هاي مختلف باران و درجات شيب در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان توزيع اندازه ذرات منتقله در اثر فرسايش سطحي در شدت هاي مختلف باران و درجات شيب راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان توزيع اندازه ذرات منتقله در اثر فرسايش سطحي در شدت هاي مختلف باران و درجات شيب ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان توزيع اندازه ذرات منتقله در اثر فرسايش سطحي در شدت هاي مختلف باران و درجات شيب ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان توزيع اندازه ذرات منتقله در اثر فرسايش سطحي در شدت هاي مختلف باران و درجات شيب ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان توزيع اندازه ذرات منتقله در اثر فرسايش سطحي در شدت هاي مختلف باران و درجات شيب ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان توزيع اندازه ذرات منتقله در اثر فرسايش سطحي در شدت هاي مختلف باران و درجات شيب ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان توزيع اندازه ذرات منتقله در اثر فرسايش سطحي در شدت هاي مختلف باران و درجات شيب ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان توزيع اندازه ذرات منتقله در اثر فرسايش سطحي در شدت هاي مختلف باران و درجات شيب

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان توزيع اندازه ذرات منتقله در اثر فرسايش سطحي در شدت هاي مختلف باران و درجات شيب

فایل رایگان توزيع اندازه ذرات منتقله در اثر فرسايش سطحي در شدت هاي مختلف باران و درجات شيب

بخشی از متن فایل رایگان توزيع اندازه ذرات منتقله در اثر فرسايش سطحي در شدت هاي مختلف باران و درجات شيب :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 18

رواناب سطحی یکی از عوامل مه م در انتقال ذرات خاک و در نتیجه فرسایش سطحی خاک است . شدت باران و شیب سطح دو عامل مهم و تاثیرگذار در فرسایش سطحی می باشند. در این پژوهش, انتقال پذیری ذرات اولیه خاک به وسیله رواناب سطحی بر روی یک خاک میان بافت (رس لومی) در نه شدت باران ( از 10 تا 90 میلیمتر بر ساعت) و پنج درجه شیب ( از صفر تا 40 درصد) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. فرسایش سطحی و توزیع اندازه ذرات فرسایش یافته با استفاده از فلوم هایی به ابعاد 50×32cm تحت باران های شبیه سازی شده به مدت 45 دقیقه اندازه گیری شد. بر اساس نتایج, شدت باران 20 میلیمتر بر ساعت به عنوان آستانه شدت باران و شیب 10 درصد, به عنوان آستانه شیب برای وقوع فرسایش سطحی خاک بود. میزان فرسایش سطحی تحت تاثیر شدت باران P<0/001 و شیب سطح P<0/001 قرار گرفت به طوری که با افزایش شدت بارندگی و شیب سطح, میزان فرسایش سطحی به طور چشمگیری افزایش یافت. تفاوت اساسی بین ذرات اولیه خاک از نظر ویژگی انتقال پذیری وجود داشت. انتقال پذیری ذرات توسط جریان سطحی نیز به شدت تحت تاثیر شدت باران P<0/001 و شیب سطح P<0/001 قرار گرفت. با افزایش شدت باران انتقال پذیری ذرات سیلت افزایش و انتقال پذیری ذرات شن کاهش یافت. میزان انتقال ذرات رس تحت تاثیر شیب سطح قرار نگرفت. با وجود آن که میزان انتقال ذرات شن (به جز شن بسیار درشت) با افزایش شیب به شدت کاهش یافت, انتقال پذیری ذرات سیلت و رس تحت تاثیر شیب سطح قرار نگرفت. ذرات سیلت بیشترین سهم مواد فرسایش یافته را شامل شدند. حساسیت ذاتی بالای ذرات سیلت و حتی رس به فرسایش سطحی عواملی بودند که موجب شدند با افزایش درجه شیب, انتقال آنها تحت تاثیر قرار نگیرد. با توجه به سهم بسیار بالای ذرات سیلت در هدررفت خاک, این ذره به عنوان حساس ترین ذره خاک در برابر فرآیندهای فرسایش آبی شناخته شد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان توزيع اندازه ذرات منتقله در اثر فرسايش سطحي در شدت هاي مختلف باران و درجات شيب👇

فایل رایگان مقايسه ي توانايي نقشه هاي سنتي و رقومي در بيان پراکنش خاک ها با استفاده از شاخص هايتفرق | WORD فایل رایگان ناپوياسازي کادميم در خاک با استفاده از نانوذرات مگنتيت تثبي تشده با سديم دودسيل سولفات | WORD فایل رایگان بررسي قابليت ماندگاري باکتري هاي حل کننده فسفات در گرانول فسفاته | WORD فایل رایگان شبيه سازي رطوبت و نيترات خاک تحت مديريت هاي مختلف کود براي گياه فلفل در اصفهان توسط مدلEu-Rotate-N | WORD فایل رایگان مقايسه چهار روش محاسبه وزن در ارزيابي تناسب اراضي به کمک منطق فازي براي پيش بينيعملکرد گندم | WORD فایل رایگان تاثير منابع و مقادير مختلف نيتروژن، ميزان کربنات کلسيم خاک و مقادير مختلف بقاياي يونجهبر هدررفت نيتروژن به صورت آمونياک | WORD فایل رایگان تغيير ويژگي هاي شيميايي خاک در مقابل آتش و شدت هاي مختلف آن | WORD فایل رایگان تحليل فراواني رخداد يخبندان هاي زودرس پاييزهمطالعه موردي: ايستگاه هاي همديد خراسان رضوي | WORD فایل رایگان واسنجي و ارزيابي مدل هاي مختلف تخمين تابش خورشيدي روزانه در مقياس هاي زماني فصليو سالانه در منطقه شيراز | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان طراحي و ارزيابي اثربخشي آموزش آموزه هايديني - روانشناختي بر رضايت زناشويي | WORD فایل رایگان رويکرد حکمت متعاليه به نظريه عرفاني تجلي | WORD فایل رایگان تاملي بر کارکرد محتوايي رنگ در غزليات مولوي | WORD فایل رایگان نقش و جايگاه سياست در عدالت کيفري حاکم بر جرايم تروريستي | WORD فایل رایگان مطالعه تطبيقي سرمايه گذاري خارجي در حقوق ايران و آمريکا | WORD فایل رایگان ايجاد و توسعه پايگاه داده مکاني حيات وحش(مطالعه موردي: استان خوزستان) | WORD فایل رایگان کاربرد روش بهينه سازي نيروي مرکزي در طراحي سامانه هاي توزيع آب | WORD فایل رایگان اثربخشي گروه درماني شناختى- رفتارى در افزايش سلامت رواني وبازگشت به مصرف مواد مخدر در افراد وابسته به مواد مخدر مراجعه کننده به دو مرکز درمان سوءمصرف مواد در سطح شهر تهران | WORD فایل رایگان مقايسه سمبوليسم اجتماعي در سروده هاي نيما يوشيج و مهدي اخوان ثالث پس از کودتاي 28 مرداد 1332 | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارتهاي ابرازوجود وتفکرانتقادي برروي بحران هويت پسران تحت پوشش اداره بهزيستي شهرستان کلات | WORD فایل رایگان بررسي تاثير ديپلماسي عمومي ايران در رابطه با ترکيه؛ قبل و بعد از کودتاي نافرجام | WORD فایل رایگان بازخواني مستندات فقهي حکم اعدام براي تکرار جرايم حدي | WORD فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان | WORD فایل رایگان ارتباط ويژگي هاي مورفومتري حوضه هاي آبخيز و فرسايش پذيري درسطوح مختلف ارتفاعي با استفاده از شاخص موقعيت توپوگرافي TPIمطالعه موردي: حوضه آبخيز نازلوچاي | WORD فایل رایگان طراحي مدل دسترسي به جاذبه هاي گردشگري جهت پايداري قطب هاي گردشگري با استفاده از GISمطالعه موردي: استان اصفهان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان توزيع اندازه ذرات منتقله در اثر فرسايش سطحي در شدت هاي مختلف باران و درجات شيب فایل رایگان توزيع اندازه ذرات منتقله در اثر فرسايش سطحي در شدت هاي مختلف باران و درجات شيبدانلود فایل رایگان توزيع اندازه ذرات منتقله در اثر فرسايش سطحي در شدت هاي مختلف باران و درجات شيب فایلرایگانتوزيعاندازهذراتمنتقلهدراثرفرسايشسطحيدرشدتهايمختلفبارانودرجاتشيب