فایل رایگان تغيير ويژگي هاي شيميايي خاک در مقابل آتش و شدت هاي مختلف آن | dl | 6507326

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تغيير ويژگي هاي شيميايي خاک در مقابل آتش و شدت هاي مختلف آن در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تغيير ويژگي هاي شيميايي خاک در مقابل آتش و شدت هاي مختلف آن راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تغيير ويژگي هاي شيميايي خاک در مقابل آتش و شدت هاي مختلف آن ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تغيير ويژگي هاي شيميايي خاک در مقابل آتش و شدت هاي مختلف آن ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تغيير ويژگي هاي شيميايي خاک در مقابل آتش و شدت هاي مختلف آن ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تغيير ويژگي هاي شيميايي خاک در مقابل آتش و شدت هاي مختلف آن ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تغيير ويژگي هاي شيميايي خاک در مقابل آتش و شدت هاي مختلف آن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تغيير ويژگي هاي شيميايي خاک در مقابل آتش و شدت هاي مختلف آن ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تغيير ويژگي هاي شيميايي خاک در مقابل آتش و شدت هاي مختلف آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تغيير ويژگي هاي شيميايي خاک در مقابل آتش و شدت هاي مختلف آن

فایل رایگان تغيير ويژگي هاي شيميايي خاک در مقابل آتش و شدت هاي مختلف آن

بخشی از متن فایل رایگان تغيير ويژگي هاي شيميايي خاک در مقابل آتش و شدت هاي مختلف آن :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 13

در بین رویشگاه های مختلف, آتش یک فاکتور اکولوژیک و تعیین کننده است که بسیاری از ویژگی های فیزیکی, شیمیایی و زیستی خاک تحت تاثیر آن تغییر می کند که وسعت و مدت زمان این اثرات به شدت آتش سوزی بستگی دارد. به منظور بررسی تاثیر آتش و شدت های مختلف آن بر ویژگی های شیمیایی مختلف خاک در جنوب شرقی پارک ملی گلستان, منطقه ییلاق دشت با ارتفاع 1400 متر و پوشش علفی, بوته ای و درختچه ای انتخاب شد. مناطق کنترل نیز در مجاور مناطق آتشگرفته هر سه نوع پوشش گیاهی با مشخصات اکولوژیک یکسان مشخص شدند. نمونه های خاک در مناطق با و بدون رخداد آتش از عمق 0-5 سانتی متری زیراشکوب سه نوع پوشش گیاهی برداشت شد و ویژگی های خاک شامل ماده آلی, ماده آلی ذره ای, نیترژن کل و پایداری خاکدانهها اندازهگیری شد. نتایج نشان داد آتش در هیچ کدام از شدت ها تاثیر معنی داری بر میزان ماده آلی نداشت در حالی که ماده آلی ذره ای و پایداری خاکدانه در شد تهای متوسط و زیاد در مقابل آتش کاهش نشان داد P<0/05 میانگین ماده آلی ذره ای از 0/8 گرم بر کیلوگرم در منطقه شاهد به 0/7 گرم بر کیلوگرم در منطقه با شدت متوسط و از 0/7 گرم بر کیلوگرم در منطقه شاهد به 0/5 گرم بر کیلوگرم در منطقه با شدت زیاد آتش تنزل نشان داد. پایداری خاکدانه از 46/60 درصد در م نطقه شاهد به 34/90 درصد در منطقه با شدت متوسط و از 37/10 درصد در منطقه شاهد به 30/80 درصد در منطقه با شدت زیاد آتش کاهش یافت. آتش باعث افزایش مقدار نیتروژن کل در شدت های مختلف شد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تغيير ويژگي هاي شيميايي خاک در مقابل آتش و شدت هاي مختلف آن👇

فایل رایگان تحليل فراواني رخداد يخبندان هاي زودرس پاييزهمطالعه موردي: ايستگاه هاي همديد خراسان رضوي | WORD فایل رایگان واسنجي و ارزيابي مدل هاي مختلف تخمين تابش خورشيدي روزانه در مقياس هاي زماني فصليو سالانه در منطقه شيراز | WORD فایل رایگان تاثير دو نگرش متفاوت فاصله ي دو مجموعه بر روي ريزمقياس نمايي فراکتالي درجه حرارتدر مشهد | WORD فایل رایگان اثربخشي فعاليت هاي راهبردي بر مهارت محاوره اي مطالعه موردي فارسي آموزان خارج از ايران | WORD فایل رایگان بررسي چندوچون مصدرهاي عاميانه فارسي در فرهنگ معين | WORD فایل رایگان مروري بر پژوهش هاي زبان شناسي جنسيت | WORD فایل رایگان الانتصارلمکتب تنسيق التعريب في ترجيحه لمصطلح المحظور اللغوي | WORD فایل رایگان نظريه اجتماعي و محيط استفاده از اطلاعات نقش ساختار و کنش در شکل گيري رفتار و الگوي اطلاع يابي | WORD فایل رایگان امکان سنجي استقرار مديريت دانش در کتابخانه هاي دانشگاهي شهر اصفهان براساس مدل بکوويتز و ويليامز | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي رابطه بين سبک هاي رهبري و عدالت سازماني با وجدان کاري در بين کارکنان دانشگاه علامه طباطبايي | WORD فایل رایگان قيمت گذاري کارآمد آب شرب مطالعه موردي شهر اراک | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت تصميم گيري بر تفکر انتقادي دانشجويان پرستاري | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي زناشويي مبتني برآموزه هاي اسلام برسازگاري زناشويي زوجين | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي روش هاي درمانگري بيوفيدبک و کگل در درمان بي اختياري ادراري فوريتي زنان | WORD فایل رایگان جهاني شدن فرهنگي و اثرات آن بر سبک زندگي شهري: مطالعه موردي شهر اصفهان | WORD فایل رایگان بررسي وضعيت جهاني توليدات علمي دانشگاه فردوسي مشهد در سال هاي 1190-2010 در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسيم نقشه علم اين دانشگاه | WORD فایل رایگان آسيب شناسي مساله عفاف و حجاب در بين دانشجويان دخترکارشناسي دانشگاه علامه طباطبايي | WORD فایل رایگان جرم انگاري کاربرد سلاح هاي هسته اي در چارچوب حقوق بين الملل بشر محور در حال ظهور | WORD فایل رایگان بررسي عملکرد نانوذرات آهن در کاهش بار آلي فاضلاب | WORD فایل رایگان تاثير روان نمايشگري بر ويژگيهاي رواني جانبازان اسکيزوفرنياي مزمن | WORD فایل رایگان مقايسه اثر بخشي مشاوره روايت مدار و راه حل مدار براختلالات رفتاري دانش آموزان | WORD فایل رایگان طراحي و اعتبار يابي الگوي بومي برنامه درسي دوره ابتدايي مبتني بر مولفه هاي زيبايي شناسي و هنر | WORD فایل رایگان اثربخشي شناخت درماني به سبک مايکل فري بر کاهش افسردگي زنان زنداني استان تهران | WORD فایل رایگان تحليل کاربرد بانک هاي اطلاعاتي فناوري نانو | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تغيير ويژگي هاي شيميايي خاک در مقابل آتش و شدت هاي مختلف آن فایل رایگان تغيير ويژگي هاي شيميايي خاک در مقابل آتش و شدت هاي مختلف آندانلود فایل رایگان تغيير ويژگي هاي شيميايي خاک در مقابل آتش و شدت هاي مختلف آن فایلرایگانتغييرويژگيهايشيمياييخاکدرمقابلآتشوشدتهايمختلفآن