فایل رایگان تاثير تمرينات ورزشي در آب بر تراکم استخوان زنان پري منوپوز | dl | 6507483

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تاثير تمرينات ورزشي در آب بر تراکم استخوان زنان پري منوپوز در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تاثير تمرينات ورزشي در آب بر تراکم استخوان زنان پري منوپوز راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير تمرينات ورزشي در آب بر تراکم استخوان زنان پري منوپوز ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تاثير تمرينات ورزشي در آب بر تراکم استخوان زنان پري منوپوز ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تاثير تمرينات ورزشي در آب بر تراکم استخوان زنان پري منوپوز ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تاثير تمرينات ورزشي در آب بر تراکم استخوان زنان پري منوپوز ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تاثير تمرينات ورزشي در آب بر تراکم استخوان زنان پري منوپوز ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير تمرينات ورزشي در آب بر تراکم استخوان زنان پري منوپوز ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تاثير تمرينات ورزشي در آب بر تراکم استخوان زنان پري منوپوز

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تاثير تمرينات ورزشي در آب بر تراکم استخوان زنان پري منوپوز

فایل رایگان تاثير تمرينات ورزشي در آب بر تراکم استخوان زنان پري منوپوز

بخشی از متن فایل رایگان تاثير تمرينات ورزشي در آب بر تراکم استخوان زنان پري منوپوز :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 8

مقدمه: ورزش زمانی بر تراکم استخوان نواحی مختلف بدن موثر می باشد که بتواند موجب افزایش بار مکانیکی یا فشار دینامیکی در آن ناحیه از بدن گردد, بنابراین هدف از تحقیق حاضر, فایل رایگان تاثير تمرينات ورزشي در آب بر تراکم استخوان زنان پري منوپوز بود.روش کار: این تحقیق نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون بود. 20 زن پری منوپوز 40 تا 45 سال شهر همدان در سال 1394 در دو گروه 10 نفری )گروه تمرین در آب و گروه کنترل( تقسیم شدند. گروه تجربی 12 هفته تمرین در آب را سه بار در هفته و هر جلسه 70 دقیقه انجام دادند. تراکم مواد معدنی استخوان ران )کل هیپ و سر فمور( آزمودنی ها قبل و پس از 12 هفته توسط دستگاه سنجش تراکم استخوان دگزا مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی, تی تست مستقل و وابسته و تحلیل کوواریانس توسط نرم افزار SPSS نسخه 21 صورت گرفت. سطح معناداری در کلیه آزمونها کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.یافتهها: تراکم استخوان ران )کل هیپ و گردن فمور( در گروه تمرین در آب در مقایسه با گروه کنترل اختالف معناداری را نشان داد )002/0=P و 046/0=P .)در گروه کنترل کاهش تراکم استخوان ران در ناحیه کل هیپ و گردن فمور )004/0=Pو 033/0=P )مشاهده شد. نتیجهگیری: با توجه به این که تفاوت در بین گروه تمرین در آب و گروه کنترل مشاهده شد, تمرینات تحمل وزن در آب به زنان پری منوپوز توصیه می شود, زیرا باعث جلوگیری از کاهش تراکم مواد معدنی استخوان ناشی از افزایش سن در این دوران می شود.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تاثير تمرينات ورزشي در آب بر تراکم استخوان زنان پري منوپوز👇

فایل رایگان بررسي آگاهي، نگرش و رفتارهاي پيشگيرانه از سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي- درماني شهر يزد در سال 1394 | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين سبک هاي رهبري و عدالت سازماني با وجدان کاري در بين کارکنان دانشگاه علامه طباطبايي | WORD فایل رایگان طراحي و اعتبارسنجي الگوي برنامه درسي تکميلي براي دانش آموزان با اختلال کاستي توجه/ بيش فعالي در مدارس ابتدايي | WORD فایل رایگان نظريه شخصيت در انديشه وجودي رولو مي | WORD فایل رایگان راهکارهاي تقويت سواد رسانه اي دانش آموزان دبستاني در مصرف انتقادي بازي هاي رايانه اي | WORD فایل رایگان ويژگي هاي روان سنجي و توسعه مقياس ابزار جديد خودغفلت در سالمندان با نگاهي به ايران | WORD فایل رایگان بررسي کارکردهاي پنهان تنوع و چندگونگي مدارس باتوجه به اهداف مصوب | WORD فایل رایگان اصل لزوم تابعيت اشخاص حقوقي و حمايت ديپلماتيک از آنها | WORD فایل رایگان نگرش کلي نظريه سيستم ها بر نقش مديريتي امام خميني در دوران جنگ تحميلي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان اثربخشي روش درماني حساسيت زدايي باحرکات چشم و بازپردازش براضطراب اجتماعي | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي روش هاي درمانگري بيوفيدبک و کگل در درمان بي اختياري ادراري فوريتي زنان | WORD فایل رایگان اثربخشي شناخت درماني به سبک مايکل فري بر کاهش افسردگي زنان زنداني استان تهران | WORD فایل رایگان تحليل و نقد مباني فقهي ماده 249 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 | WORD فایل رایگان تقويت حقوق و آزادي هاي متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي آيين دادرسي کيفري مصوب 92 | WORD فایل رایگان اساسي سازي حقوق پيشگيري از جرم در ايران | WORD فایل رایگان کار آمدي و ناکار آمدي کيفر حبس در حقوق بين الملل کيفري | WORD فایل رایگان مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترکدر حقوق کيفري بين الملل | WORD فایل رایگان کيفيات مشدده در فرايند کيفردهي جنايات بين المللي | WORD فایل رایگان عوامل موثر بر تقاضاي گردشگري کشورهاي حوزه درياي خزر | WORD فایل رایگان پروژه مربوط به تاريخ انديشه سازمان ملل متحد و نقش ايده ها | WORD فایل رایگان زن در آيين دادرسي کيفري ايران و فرانسه | WORD فایل رایگان نقش مهارت هاي زندگي در پيش بيني سلامت روان دانش آموزان | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين قيمت محصولات با ميزان رضايت مندي مشتريان شرکت به پخش تبريز | WORD فایل رایگان جلوه هاي گرايش به نظم عمومي در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامي 92 | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تاثير تمرينات ورزشي در آب بر تراکم استخوان زنان پري منوپوز فایل رایگان تاثير تمرينات ورزشي در آب بر تراکم استخوان زنان پري منوپوزدانلود فایل رایگان تاثير تمرينات ورزشي در آب بر تراکم استخوان زنان پري منوپوز فایلرایگانتاثيرتمريناتورزشيدرآببرتراکماستخوانزنانپريمنوپوز