فایل رایگان نقش و کارکرد ديوان محاسبات در تحقق نظارت مالي | dl | 6507497

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان نقش و کارکرد ديوان محاسبات در تحقق نظارت مالي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان نقش و کارکرد ديوان محاسبات در تحقق نظارت مالي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان نقش و کارکرد ديوان محاسبات در تحقق نظارت مالي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان نقش و کارکرد ديوان محاسبات در تحقق نظارت مالي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان نقش و کارکرد ديوان محاسبات در تحقق نظارت مالي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان نقش و کارکرد ديوان محاسبات در تحقق نظارت مالي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان نقش و کارکرد ديوان محاسبات در تحقق نظارت مالي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان نقش و کارکرد ديوان محاسبات در تحقق نظارت مالي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان نقش و کارکرد ديوان محاسبات در تحقق نظارت مالي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان نقش و کارکرد ديوان محاسبات در تحقق نظارت مالي

فایل رایگان نقش و کارکرد ديوان محاسبات در تحقق نظارت مالي

بخشی از متن فایل رایگان نقش و کارکرد ديوان محاسبات در تحقق نظارت مالي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 21

کارآمدی و پویایی نظامهای سیاسی و اجتماعی, رابطه مستقیمی با نحوه نظارت دارد. بخش دولتی به خصوص در ایران باتوجه به گستردگی و تاثیرگذاری که دارد, یکی از بخشهای مهم در نظام مالی هر کشور محسوب میشود که ضرورت نظارت مالی بر عملکرد آن از اهمیت فراوان برخوردار است. یکی از انواع این نظارتهای مالی نظارت دیوان محاسبات بهعنوان یکی از جلوههای نظارت مالی پارلمانی است؛ نظارتی که براساس قانون اساسی و قانون محاسباتی عمومی به منظور نحوه عمل در خصوص بودجه سنواتی انجام میپذیرد, لذا به دلیل اهمیت بودجه سنواتی این نوع نظارت هم باتوجه بهجایگاه مجلس شورای اسلامی در ساختار قدرت در ایران و نوع عمل در این خصوص واجد ویژگیها و ترتیبات خاصی است و بررسی آن ضروری میباشد. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم نظارت و نظارت مالی سعی شده است باتوجه به قوانین بهبررسی نحوه نظارت دیوان محاسبات و نقش آن در تحقق نظارت مالی پارلمانی پرداخته شود. مهمترین هدف, بررسی این موضوع است که دیوان محاسبات بر کلیه امور مالی دستگاهها و نهادها نظارت دارد یا صرفا این دیوان نظارت بر بودجه سنواتی را برعهده دارد. بررسیها نشان میدهد وظایف دیوان محاسبات کشور مبنی بر نظارت مالی دستگاهها صرفا بودجهسنواتی را شامل و سایر درآمدها و هزینهها را در بر نمیگیرد و نیاز است به منظور رفع این نقیصه اصلاحاتی در قوانین انجام تا مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم از طریق دیوان محاسبات به عنوان مرجع تخصصی حسابرسی, نظارت بر کلیه درآمد و هزینههای دستگاهها را برعهده داشته باشد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان نقش و کارکرد ديوان محاسبات در تحقق نظارت مالي👇

فایل رایگان فرصتها و چالشهاي ايران و ديگر کشورهاي اسلامي در مواجهه و پيوستن به ديوان کيفري بين المللي (1) | WORD فایل رایگان فرصتها و چالشهاي ايران و ديگر کشورهاي اسلامي در مواجهه و پيوستن به ديوان کيفري بين الملل (2) | WORD فایل رایگان تاثيرپذيري نظام حزبي از شکافهاي اجتماعي در فرانسه | WORD فایل رایگان حضور نظامي آمريکا در عراق جديد و تاثيرات آن بر امنيت ملي ج. ا. ايران | WORD فایل رایگان درآمدي بر مباني نظري حکمراني خوب بررسي مقايسه اي وضعيت حکمراني در امارات و بحرين | WORD فایل رایگان مطالعه تطبيقي سرمايه گذاري خارجي در حقوق ايران و آمريکا | WORD فایل رایگان پروژه مربوط به تاريخ انديشه سازمان ملل متحد و نقش ايده ها | WORD فایل رایگان ميزان تاثيرپذيري مجرمين در زندان جهت تکرار جرم | WORD فایل رایگان مطالعه روابط ايران، روسيه و قطر در مجمع کشورهاي صادرکننده گاز | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مکان يابي مخازن ذخيره آب با استفاده از GISو روش تصمي مگيري چند معياره TOPSIS(مطالعه موردي: جنوب استان سيستان و بلوچستان) | WORD فایل رایگان بررسي آسيبهاي موجود در تعامل والدين با فرزندان متاهل خود | WORD فایل رایگان تجزيه و تحليل جغرافيايي جرايم مواد مخدر در شهر کرمان | WORD فایل رایگان بررسي تاثير گردشگري بر مثلث فقر، نابرابري و رشد اقتصادي | WORD فایل رایگان بررسي پيش نشانگرهاي ابر زلزله و تغييرات دمايي در شناسايي گسل هاي مسبب زمين لرزه مطالعه موردي: زلزله محمدآباد ريگان (7 بهمن 1389) | WORD فایل رایگان نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها | WORD فایل رایگان نيمرخ جرم شناختي بزه کاران سايبري | WORD فایل رایگان کالبدشکافي سبک زندگي در جامعه سرمايه داري | WORD فایل رایگان رابطه بين توانمندي هاي شخصيتي با عملکرد وظيفه اي و زمينه اي | WORD فایل رایگان مروري بر بررسي تيوري و تقريب خواص مکانيکي مواد تابعي FGM با معرفي اين مواد در طبيعت و کاربردهاي آن در صنعت | WORD فایل رایگان تدوين برنامه آموزش هشياري افزايي وجودي وهشياري افزايي مبتني براخلاق اسلامي ومقايسه اثربخشي آنها برافزايش رضايت اززندگي | WORD فایل رایگان بررسي ميزان نامعيني روش هاي پايدارسازي سپرکوبي و گودبرداري شيبدار و پلکاني با رويکرد تحليل احتمالاتي و شبيه سازي مونت کارلو | WORD فایل رایگان تحليل احتمالاتي گود برداري تحت زلزله هاي محتمل منطقه ولنجک تهران | WORD فایل رایگان بررسي رابطه سبکهاي پردازش اطلاعات و ناگويي خلقي مطالعه موردي زنان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) شهر کرمانشاه | WORD فایل رایگان تحليل فقهي-حقوقي عفو جاني توسط مجنيعليه قبل از مرگ | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان نقش و کارکرد ديوان محاسبات در تحقق نظارت مالي فایل رایگان نقش و کارکرد ديوان محاسبات در تحقق نظارت ماليدانلود فایل رایگان نقش و کارکرد ديوان محاسبات در تحقق نظارت مالي فایلرایگاننقشوکارکردديوانمحاسباتدرتحققنظارتمالي