فایل رایگان واکاوي آماري تغييرات فراواني و دماي روزهاي گرم در ايران زمين | dl | 6507562

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان واکاوي آماري تغييرات فراواني و دماي روزهاي گرم در ايران زمين در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان واکاوي آماري تغييرات فراواني و دماي روزهاي گرم در ايران زمين راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان واکاوي آماري تغييرات فراواني و دماي روزهاي گرم در ايران زمين ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان واکاوي آماري تغييرات فراواني و دماي روزهاي گرم در ايران زمين ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان واکاوي آماري تغييرات فراواني و دماي روزهاي گرم در ايران زمين ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان واکاوي آماري تغييرات فراواني و دماي روزهاي گرم در ايران زمين ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان واکاوي آماري تغييرات فراواني و دماي روزهاي گرم در ايران زمين ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان واکاوي آماري تغييرات فراواني و دماي روزهاي گرم در ايران زمين ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان واکاوي آماري تغييرات فراواني و دماي روزهاي گرم در ايران زمين

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان واکاوي آماري تغييرات فراواني و دماي روزهاي گرم در ايران زمين

فایل رایگان واکاوي آماري تغييرات فراواني و دماي روزهاي گرم در ايران زمين

بخشی از متن فایل رایگان واکاوي آماري تغييرات فراواني و دماي روزهاي گرم در ايران زمين :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 13

روزهای گرم از حالت های فرین دمایی و یکی از پدیده های مهم اقلیمی به شمار م یآید. تغییرات بلندمدت (روند) این پدیده از پیامدها و نیز شواهد تغییرات دمایی – اقلیمی است. همچنین این روزها می توانند زیست بوم ها و زندگی انسانی را متاثر سازند. از این رو شناخت رفتار روزهای گرم می تواند راه گشای بسیاری از مباحث باشد. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از داده های شبکه ای میانگین دمای بیشینه کشور از سال 1340 تا 1386 و به کارگیری روش های آماری, روند بلندمدت شمار روزهای گرم ایران بررسی شود. بدین منظور نمایه روز گرم بر اساس صدک نود برای هر یاخته از شبکه مورد بررسی و در هر روز سال برآورد گردید. به این ترتیب برای هر یاخته در هر روز یک آستانه ی رخداد گرما به دست آمد. سپس روزهایی که دمای آنها برابر یا بیش تر از این آستانه بود, روز گرم محسوب شدند. میانگین شمار روزهای گرم در کشور 39 روز است. ماه های فصل سرد و نیز فروردین دارای بی شترین فراوانی میانگین روزهای گرم هستند. فراوانی روزهای گرم روندی افزایشی دارد. شمار روزهای گرم حدود نیمی از گستره کشور روند مثبت داشته است. همچنین میانگین دمای روزهای گرم نیز بررسی شده است. در بیش از نیمی از گستره کشور روند میانگین دمای روزهای گرم, مثبت و در حدود یک سوم از کشور, این روند منفی بوده است. رویدادهای دمایی روزهای گرم ایران دارای یک چرخه 4- 3 ساله میباشد. برای واکاوی روند در داده ها از رگرسیون خطی با روش کمترین مربعات خطا استفاده شد. برای برسی وجود نوسان های معنی دار در داده ها نیز روش تحلیل طیفی به کار گرفته شد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان واکاوي آماري تغييرات فراواني و دماي روزهاي گرم در ايران زمين👇

فایل رایگان ارزيابي و پايش پوشش گياهي مبتني بر منطق فازيبا استفاده از تصاوير ماهوار هاي(مطالعه موردي: پارک ملي بمو - شيراز) | WORD فایل رایگان تبيين نقش اسکان جمعيت در تحقق توسعه پايدار مناطق مرزي مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي | WORD فایل رایگان بررسي پيش نشانگرهاي ابر زلزله و تغييرات دمايي در شناسايي گسل هاي مسبب زمين لرزه مطالعه موردي: زلزله محمدآباد ريگان (7 بهمن 1389) | WORD فایل رایگان بهبود تخمين ارتفاع جنگل به کمک بهينه سازي ماتريس پراکنشبه روش تغيير پايه پلاريزاسيونمطالعه موردي: جنگل هاي شمالي سويد | WORD فایل رایگان ارزيابي و مقايسه الگوريتم هاي بهينه سازي فرا ابتکاريدر مکانيابي تسهيلاتمطالعه موردي: بانک ها | WORD فایل رایگان طراحي يک سيستم توصيه گر بافت آگاه در شرايط آلودگي هوا | WORD فایل رایگان مدل سازي محلي پروفيل چگالي الکترون يون سپهري ماهواره يFORMOSAT-3/COSMIC با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي | WORD فایل رایگان مکا نگزيني ايستگاه هاي آتش نشاني با رويکرد پدافند غيرعاملمطالعه موردي: شهر بهبهان | WORD فایل رایگان ساماندهي مسيل شهري فرحزاد در شمال کلا ن شهر تهراناز ديدگاه ژيومورفولوژي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان ارزيابي چند خط پايه از نقاشي درماني بر کاهش علايم پرخاشگري کودکان پيش دبستاني | WORD فایل رایگان عوامل موثر بر تمايل به انجام گردشگري پايدار و پرداخت بيشتر براي آن | WORD فایل رایگان قابليت سيستم SBAR در حذف متيل ترشياري بوتيل اتر مشخصات بيوگرانول ها | WORD فایل رایگان کيفيات مشدده در فرايند کيفردهي جنايات بين المللي | WORD فایل رایگان اثربخشي طرح واره درماني درکاهش فعاليت طرح واره هاي ناسازگاراوليه درزنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي | WORD فایل رایگان تحليل جرم شناختي جرايم اقتصادي | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مفاهيم معنوي با محوريت مذهب بر مشکلات رفتاري کودکان | WORD فایل رایگان بررسي رابطه تيپ شخصيتي مادر با ميزان خودآگاهي او در اولين دوره بارداري | WORD فایل رایگان نقش واسطه اي سلامت روان در رابطه ميان باورهاي مذهبي وسلامت سازماني (مورد مطالعه: دانشگاه هاي دولتي شهر تهران) | WORD فایل رایگان بررسي نحوه تصميم گيري و ارتباط سنجي آن با خلاقيت سازماني و سواد اطلاعاتي مديران مس سرچشمه کرمان | WORD فایل رایگان جرم دعوت به خودکشي در حقوق کيفري ايران | WORD فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر قيمت پساب تخصيص داده شده به صنعت در استان اصفهان با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي | WORD فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي | WORD فایل رایگان بررسي رابطه عمل به باورهاي ديني و ميزان صميميت زنان دانشجوي تهراني با همسرانشان | WORD فایل رایگان تحليل انتشار حکم محکوميت در حقوق کيفري ايران از نگاه فلسفه کيفري | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان واکاوي آماري تغييرات فراواني و دماي روزهاي گرم در ايران زمين فایل رایگان واکاوي آماري تغييرات فراواني و دماي روزهاي گرم در ايران زميندانلود فایل رایگان واکاوي آماري تغييرات فراواني و دماي روزهاي گرم در ايران زمين فایلرایگانواکاويآماريتغييراتفراوانيودمايروزهايگرمدرايرانزمين