فایل رایگان به کارگيري روشهاي محاسباتي رايانهاي و مدل سازي مولکولي در دست يابي به داروهاي ضدسرطان نوين | dl | 6507673

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان به کارگيري روشهاي محاسباتي رايانهاي و مدل سازي مولکولي در دست يابي به داروهاي ضدسرطان نوين در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان به کارگيري روشهاي محاسباتي رايانهاي و مدل سازي مولکولي در دست يابي به داروهاي ضدسرطان نوين راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان به کارگيري روشهاي محاسباتي رايانهاي و مدل سازي مولکولي در دست يابي به داروهاي ضدسرطان نوين ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان به کارگيري روشهاي محاسباتي رايانهاي و مدل سازي مولکولي در دست يابي به داروهاي ضدسرطان نوين ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان به کارگيري روشهاي محاسباتي رايانهاي و مدل سازي مولکولي در دست يابي به داروهاي ضدسرطان نوين ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان به کارگيري روشهاي محاسباتي رايانهاي و مدل سازي مولکولي در دست يابي به داروهاي ضدسرطان نوين ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان به کارگيري روشهاي محاسباتي رايانهاي و مدل سازي مولکولي در دست يابي به داروهاي ضدسرطان نوين ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان به کارگيري روشهاي محاسباتي رايانهاي و مدل سازي مولکولي در دست يابي به داروهاي ضدسرطان نوين ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان به کارگيري روشهاي محاسباتي رايانهاي و مدل سازي مولکولي در دست يابي به داروهاي ضدسرطان نوين

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان به کارگيري روشهاي محاسباتي رايانهاي و مدل سازي مولکولي در دست يابي به داروهاي ضدسرطان نوين

فایل رایگان به کارگيري روشهاي محاسباتي رايانهاي و مدل سازي مولکولي در دست يابي به داروهاي ضدسرطان نوين

بخشی از متن فایل رایگان به کارگيري روشهاي محاسباتي رايانهاي و مدل سازي مولکولي در دست يابي به داروهاي ضدسرطان نوين :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 14

زمینه و هدف: سرطان گستره ی پیچیده از جهش های پویا در ژنوم است که با تغییرات گسترده در سطح سلول و بافت بروز میکند. با افزایش روزافزون نرخ ابتال به این بیماری و زمان بر بودن توسعه داروهای جدید در روشهای آزمایشگاهی, با استفاده از روشی جدید که هزینه و زمان کمتری داشته باشد میتوان به داروهایی با اثربخشی باال و عوارض جانبی کمتر دست یافت. هدف این مطالعه معرفی ابزارهای دستیابی به داروهای نوین ضدسرطان و مزایای مطالعات پیش آزمایشگاهی در کاهش هزینهی تولید این داروها میباشد.مواد و روشکار: تعداد مولکولهای کوچک جدید کشف شده در درمان سرطان افزایش چشمگیری داشته است که نه تنها مدیون فهم روزافزون ما از ژن و مسیرهای مسیول شروع و پیشرفت سرطان است بلکه به این دلیل است که اکنون ما به تکنولوژیهای قدرتمند در کشف دارو مجهز شدهایم. در 15 سال اخیر, داروهای ضد سرطان از عوامل سایتوتوکسیک )cytotoxic )که بصورت اختصاصی باعث تخریب DNAمیشوند, به کمک روشهای محاسباتی به سمت داروهایی که بر ناهنجاریهای ژنتیکی و اپیژنتیکی اثر دارند و به صورت اختصاصیتر بر روند تبدیل و پیشرفت سلولهای بدخیم موثرند متمایل شدهاند. دسترسی به اطالعات ژنوم انسانی و هدف قرار دادن ژنهای آسیبپذیر سرطان با استفاده از مدل سازی محاسباتی, پیش آگهی, تشخیص و درمان سرطان را با هزینه و زمان کمتر امکان پذیر میسازد.یافتهها: در مدلسازی محاسباتی فاکتورهای کلیدی که از طریق آزمایش نمیتوان به آن دست یافت را با سادهترکردن مفهوم سرطان به 4 سطح اتمی, مولکولی, میکروسکوپی و ماکروسکوپی, محاسبه میکنیم. مدل سازی محاسباتی معیاری ارزشمند در هدفمندسازی مراحل کشف و تولید داروی ضد سرطان جدید است. از جمله این روشها بررسی کمی رابطه ساختمان- اثر, داکینگ و شبیه سازی دینامیک مولکولی هستند. نتیجهگیری: ابزارهایی که در مطالعات پیش آزمایشگاهی جهت تولید داروهایی با اثربخشی بهتر و عوارض کمتر به کار گرفته می شوند در زمان و هزینه که از عناصر مهم درمان در بیماران سرطانی میباشند, صرفه جویی میکنند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان به کارگيري روشهاي محاسباتي رايانهاي و مدل سازي مولکولي در دست يابي به داروهاي ضدسرطان نوين👇

فایل رایگان بررسي اثر آنتي هيپوکسي عصاره متانولي اندام هوايي Vicia hirsute در مدل هاي انواع هيپوکسي در موش سوري | WORD فایل رایگان پيشبيني سطوح مختلف مکانيسمهاي دفاعي بر اساس پنج عامل بزرگ شخصيت در دانشجويان | WORD فایل رایگان اثر زوج درماني هيجان مدار بر کاهش استرس زناشويي زوجها | WORD فایل رایگان تاثير نانوذرات نقره و جيوه بر شاخص استرس هاي ماهي آزمايشگاهي | WORD فایل رایگان بررسي فراواني موارد حيوان گزيدگي در جمعيت هاي انساني مناطق شهري و روستايي شهرستان سنندج طي سالهاي 1387تا1393 | WORD فایل رایگان بررسی عصمت پیامبر  درتفسیرالمیزان | WORD فایل رایگان مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بتا (β) | WORD فایل رایگان بررسی رابطه توصیف جو سازمانی با خلاقیت شغلی در معلمان مقطع اول متوسطه شهر رامهرمز | WORD فایل رایگان بررسي تاثير مقدار زير کونيم بر سرعت سوزش و انرژي گرمايي کاغذ حرارتي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان جرم دعوت به خودکشي در حقوق کيفري ايران | WORD فایل رایگان بررسي رابطه مولفه هاي فرهنگ سازماني باانگيزش و فرسودگي شغلي مشاوران شهرتهران | WORD فایل رایگان رابطه بين عملکرد خانواده و عملکرد اقتصادي در کسب وکارهاي خانوادگي مطالعه موردي: صنعت فرش ماشيني شهرهاي کاشان و آران وبيدگل | WORD فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند | WORD فایل رایگان مديريت دانش پيشگيري وضعي از جرم در پليس ايران | WORD فایل رایگان همبستگي بين ويژگيهاي ادراک شده خانواده اصلي وفعلي و رابطه آن با تعارض زناشويي | WORD فایل رایگان تدوين پروتکل درماني براساس ذهن آگاهي مبتني بر فعال سازي طرحواره هاي معنوي - اسلامي و مقايسه اثربخشي آن با درمان پردازشي تجربه اي/ هيجان مدار بر کاهش اضطراب اجتماعي دانشجويان | WORD فایل رایگان نقش بازار سرمايه در توسعه مالکيت فکري | WORD فایل رایگان مطالعه تطبيقي مقررات کيفري عبراني و حمورابي | WORD فایل رایگان بررسي رضايت شغلي و بهرهوري شغلي کارکنان دورکار و غيردورکار بر حسب نوع عضويت کارکنان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي | WORD فایل رایگان دامنه مسيوليت کيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات اسلامي | WORD فایل رایگان تحليل قطعي گود برداري تحت زلزله هاي محتمل منطقه ولنجک تهران | WORD فایل رایگان رابطه ويژگي هاي شخصيتي، حمايت اجتماعي و تعارض متقابل کارخانواده با تحليل عاطفي معلمان | WORD فایل رایگان بررسي رابطه فرهنگ سازماني با عملکرد شغلي و شادکامي کارکنان زن حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت تصميم گيري بر تفکر انتقادي دانشجويان پرستاري | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان به کارگيري روشهاي محاسباتي رايانهاي و مدل سازي مولکولي در دست يابي به داروهاي ضدسرطان نوين فایل رایگان به کارگيري روشهاي محاسباتي رايانهاي و مدل سازي مولکولي در دست يابي به داروهاي ضدسرطان نويندانلود فایل رایگان به کارگيري روشهاي محاسباتي رايانهاي و مدل سازي مولکولي در دست يابي به داروهاي ضدسرطان نوين فایلرایگانبهکارگيريروشهايمحاسباتيرايانهايومدلسازيمولکوليدردستيابيبهداروهايضدسرطاننوين