فایل رایگان اثر زوج درماني هيجان مدار بر کاهش استرس زناشويي زوجها | dl | 6507676

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اثر زوج درماني هيجان مدار بر کاهش استرس زناشويي زوجها در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اثر زوج درماني هيجان مدار بر کاهش استرس زناشويي زوجها راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر زوج درماني هيجان مدار بر کاهش استرس زناشويي زوجها ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اثر زوج درماني هيجان مدار بر کاهش استرس زناشويي زوجها ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اثر زوج درماني هيجان مدار بر کاهش استرس زناشويي زوجها ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اثر زوج درماني هيجان مدار بر کاهش استرس زناشويي زوجها ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اثر زوج درماني هيجان مدار بر کاهش استرس زناشويي زوجها ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر زوج درماني هيجان مدار بر کاهش استرس زناشويي زوجها ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اثر زوج درماني هيجان مدار بر کاهش استرس زناشويي زوجها

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اثر زوج درماني هيجان مدار بر کاهش استرس زناشويي زوجها

فایل رایگان اثر زوج درماني هيجان مدار بر کاهش استرس زناشويي زوجها

بخشی از متن فایل رایگان اثر زوج درماني هيجان مدار بر کاهش استرس زناشويي زوجها :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 18

زمینه و هدف: امروزه استرس و تبعات آن نقش موثری در روابط ما بین انسانها به خصوص زوجها دارد.زوجها اغلب در زندگی روز مره با موقعیتهایی مواجه هستند که استرس زا بوده و روابط آنها را تحت تاثیر قرار میدهد. هر چه میزان استرس در زوجها بیشتر باشد, نارضایتی از رابطه زناشویی افزایش مییابد و در نتیجه خطر جدایی و طلاق وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی فایل رایگان اثر زوج درماني هيجان مدار بر کاهش استرس زناشويي زوجها طراحی شد. مواد و روشکار: مطالعه حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش پژوهش آزمایشی و با بهره-گیری از طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل میباشد. جامعه این پژوهش را کلیه زوجین دارای مشکلات زناشویی مراجعهکننده به بخش مشاوره بیماریهای رفتاری مرکز بهداشت شماره 2 شهرستان هرسین در نیمه دوم سال 1301تشکیل میدادند که خواستار شرکت در طرح درمان بودند. با استفاده از نمونهگیری در دسترس, 11زوج که بالاترین نمرات را در پرسشنامه پژوهش کسب کرده بودند و واجد شرایط شرکت در جلسات بودند, انتخاب و با جایگرینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل )هر کدام 8 زوج( قرار گرفتند. برای گردآوری دادهها از مقیاس استرس زناشویی استکهلم-تهران(STMSS(استفاده گردید. قبل از انجام مداخله آزمایشی )زوج درمانی هیجان مدار( میزان استرس زناشویی در گروههای آزمایش و کنترل اندازهگیری شد. سپس آزمودنیهای گروه آزمایش به مدت 19جلسه یک و نیم ساعته به شیوه گروهی و با توالی هر هفته یک جلسه در معرض مداخله زوج درمانی هیجان مدار قرار گرفتند. اما برای گروه کنترل مداخلهای ارایه نشد. پس از خاتمه درمان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و پس از گذشت یک ماه از آخرین جلسه درمان, اعضای دو گروه در یک جلسه پیگیری نیز شرکت کردند. دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس تک متغیره(ANCOVA (مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. یافتهها: نتایج حاکی از آن بود که زوج درمانی هیجان مدار موجب کاهش استرس زناشویی زوجین گروه مداخله در مرحله پس آزمون شده و نتایج کماکان در مرحله پیگیری از ثبات لازم برخوردار بوده .)P> 9/95(.استنتیجهگیری: نتایج این مطالعه نشان داد که زوج درمانی هیجان مدار توانسته میزان استرس زناشویی زوجین را کاهش دهد. توصیه میگردد این شیوه درمانی در حل مشکلات زناشویی زوجها مورد استفاده قرار گیرد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اثر زوج درماني هيجان مدار بر کاهش استرس زناشويي زوجها👇

فایل رایگان تاثير نانوذرات نقره و جيوه بر شاخص استرس هاي ماهي آزمايشگاهي | WORD فایل رایگان بررسي فراواني موارد حيوان گزيدگي در جمعيت هاي انساني مناطق شهري و روستايي شهرستان سنندج طي سالهاي 1387تا1393 | WORD فایل رایگان بررسی عصمت پیامبر  درتفسیرالمیزان | WORD فایل رایگان مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بتا (β) | WORD فایل رایگان بررسی رابطه توصیف جو سازمانی با خلاقیت شغلی در معلمان مقطع اول متوسطه شهر رامهرمز | WORD فایل رایگان بررسي تاثير مقدار زير کونيم بر سرعت سوزش و انرژي گرمايي کاغذ حرارتي | WORD فایل رایگان تدوين معيارهاي سنجش سرمايه اجتماعي در برنامه ريزي محله اي با روش ارزيابي متوازن(BSC)-نمونه موردي،محله شکوفه شمالي منطقه 19 تهران | WORD فایل رایگان امکان سنجی جایگزینی کاتالیست جامد β- زیولیت در واحد آلکیلاسیون | WORD فایل رایگان مطالعه خواص ساختاری و طیفی کمپلکس بیس [E)-μ) N (4- اکسیدو -4- فنیل بوت- 3-ان- 2- ییلیدن) بنزوهیدرازیداتو] بیس [پیریدین مس (II)] توسط روش DFT | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي رابطه عوامل روانشناختي وجمعيت شناختي پيش بيني کننده سازگاري پس ازطلاق درزنان مطلقه شهراصفهان | WORD فایل رایگان تدوين مدل ساختاري شيوه هاي فرزند پروري مادران بر اساس سبک هاي دلبستگي و کيفيت روابط موضوعي آنان در ميان مادران با فرزندان عادي و مبتلابه اختلال هاي اضطراب جدايي و وسواس-اجبار | WORD فایل رایگان بررسي رابطه ميان تمايزيافتگي خود و سبک هاي عشق ورزي | WORD فایل رایگان بررسي سياست کيفري اسلام از منظر حديث نبوي در ءالحد | WORD فایل رایگان تحليل تطبيقي الگوهاي کيفردهي در نظام کيفري ايران و انگلستان | WORD فایل رایگان نگاهي به قلمرو جرايم امنيتي در پرتو صلاحيت دادگاه انقلاب | WORD فایل رایگان بررسي رابطه ساده و تعديل گر نااميدي و عملکرد خانواده با افکار خودکشي گرا در بين دانش آموزان پايه اول دبيرستانهاي شهر اهواز | WORD فایل رایگان ارتباط عاطفه مثبت، شرايط کاري و حمايت از هدف با رضايت شغلي: بررسي نقش ميانجي خودکارآمدي و پيشرفت در جهت هدف | WORD فایل رایگان درآمدي بر نهاد تعويق صدور حکم در حقوق ايران، آلمان و فرانسه | WORD فایل رایگان نقش مهارت هاي زندگي در پيش بيني سلامت روان دانش آموزان | WORD فایل رایگان پيش بيني سلامت روان براساس ابعاد کمال گرايي و اهمال کاري در دانشجويان پزشکي | WORD فایل رایگان تحليل مفهوم و شرايط تحقق دام گستري با رويکردي تطبيقي در حقوق کيفري آمريکا و ايران | WORD فایل رایگان اثر بخشي زوج درماني هيجان مدار بر تغيير سبک دلبستگيبزرگسالان و صميميت جنسي زوجين | WORD فایل رایگان سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري: چالش در گزارشگري به هنگام | WORD فایل رایگان هشداررساني؛ ضابطه اصلي رفع مسيوليت در پيشگيري وضعي خطرناک از جرم | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اثر زوج درماني هيجان مدار بر کاهش استرس زناشويي زوجها فایل رایگان اثر زوج درماني هيجان مدار بر کاهش استرس زناشويي زوجهادانلود فایل رایگان اثر زوج درماني هيجان مدار بر کاهش استرس زناشويي زوجها فایلرایگاناثرزوجدرمانيهيجانمداربرکاهشاسترسزناشوييزوجها