فایل رایگان بررسي تاثير فرآيند فراصوت بر راندمان استخراج و خواص فيزيکوشيميايي روغن هسته سنجد | dl | 6507689

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي تاثير فرآيند فراصوت بر راندمان استخراج و خواص فيزيکوشيميايي روغن هسته سنجد در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي تاثير فرآيند فراصوت بر راندمان استخراج و خواص فيزيکوشيميايي روغن هسته سنجد راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي تاثير فرآيند فراصوت بر راندمان استخراج و خواص فيزيکوشيميايي روغن هسته سنجد ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي تاثير فرآيند فراصوت بر راندمان استخراج و خواص فيزيکوشيميايي روغن هسته سنجد ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي تاثير فرآيند فراصوت بر راندمان استخراج و خواص فيزيکوشيميايي روغن هسته سنجد ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي تاثير فرآيند فراصوت بر راندمان استخراج و خواص فيزيکوشيميايي روغن هسته سنجد ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي تاثير فرآيند فراصوت بر راندمان استخراج و خواص فيزيکوشيميايي روغن هسته سنجد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي تاثير فرآيند فراصوت بر راندمان استخراج و خواص فيزيکوشيميايي روغن هسته سنجد ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي تاثير فرآيند فراصوت بر راندمان استخراج و خواص فيزيکوشيميايي روغن هسته سنجد

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي تاثير فرآيند فراصوت بر راندمان استخراج و خواص فيزيکوشيميايي روغن هسته سنجد

فایل رایگان بررسي تاثير فرآيند فراصوت بر راندمان استخراج و خواص فيزيکوشيميايي روغن هسته سنجد

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير فرآيند فراصوت بر راندمان استخراج و خواص فيزيکوشيميايي روغن هسته سنجد :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 26

پژوهش حاضر با هدف بررسی خصوصیات فیزیکوشیمایی پودر هسته سنجد و روغن حاصل از آن و همچنین تاثیر فراصوتدهی برراندمان استخراج روغن هسته سنجد انجام پذیرفت. بدین منظور پودر هسته سنجد (ژنوتیپ غالب استان خراسان) تهیه شد و درصد رطوبت, خاکستر, پروتیین, فیبر, کربوهیدرات و روغن آن اندازهگیری شد. سپس خصوصیات فیزیکو شیمیایی روغن استحصالی موردارزیابی قرار گرفت. به منظور بررسی اثر فراصوت بر راندمان استخراج روغن هسته سنجد از امواج فراصوت با شدت20 وات بر میلیمتر مربع در سه زمان 30 ,45 و 60 دقیقه استفاده شد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن ارزیابی گردید. نتایج تجزیه و تحلیلدادهها نشان داد که هسته سنجد دارای رطوبت, پروتیین, کربوهیدرات, خاکستر و فیبر بالایی میباشد. همچنین میزان ترکیبات استرولی و آلفا توکوفرولی روغن هسته سنجد بالا ارزیابی گردید. راندمان استخراج روغن هسته سنجد با استفاده از فراصوت در زمان و گرم 1/21 ± 0/01) دقیقه 60 و %) 4 /75 ± 0/02 و گرم 1/19 ± 0/01) دقیقه 45 ,(% 4/61 ±0/06 و گرم 1/15±0/02) دقیقه 30 04/0 ± 85/4 (%بود که نسبت به روغن هسته سنجد استخراج شده بدون فرآیند فراصوت و با حلال هگزان (01/0 ± 05/1 گرم و 04/0 ± 2/4 (% افزایش داشت. نتایج نشان داد با افزایش زمان فراصوت راندمان استخراج روغن هسته سنجد افزایش یافت که بیشترین میزان استخراج در زمان 60 دقیقه بود. فرآیند فراصوت بر وزن مخصوص و عدد پراکسید روغن تاثیر نداشت؛ در حالیکه با افزایش زمان فراصوت, ضریب شکست, ترکیبات فنلی و عدد اسیدی افزایش یافت که بیشترین میزان آنها در روغن هسته سنجد استخراج شده با فراصوت 60 دقیقه بود. افزایش زمان فراصوت بر میزان روشنی رنگ روغن هسته سنجد (مولفه رنگی L (تاثیر نداشت, اما سبزی و زردی رنگ روغن (مولفههای رنگیa و b (کاهش یافت.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي تاثير فرآيند فراصوت بر راندمان استخراج و خواص فيزيکوشيميايي روغن هسته سنجد👇

فایل رایگان نحوه جبران خسارت ناشي ازآلودگي نفتي در درياها | WORD فایل رایگان مدل سازی ریاضی تولید هیدروژن از ریفرمینگ بخار- متان با جذب CO₂ | WORD فایل رایگان تهیه چهارچوب فلس-آلی Dy(III)-BTC (MOF) وامکان سنجی جداسازی گازهای O₂، NO و N₂ | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش سکس درکاني بر ميزان تحريف آرماني و رضايتمندي زناشويي زوجين داراي طلاق عاطفي شهر اصفهان 1394-1395 | WORD فایل رایگان تحليل قطعي گود برداري تحت زلزله هاي محتمل منطقه ولنجک تهران | WORD فایل رایگان تحليل احتمالاتي گود برداري تحت زلزله هاي محتمل منطقه ولنجک تهران | WORD فایل رایگان پايدارسازي گود برداري هاي مناطق شهري و مقايسه دو روش پايدارسازي ميخ کوبي و انکراژ با رويکردتحليل احتمالاتي ، مطالعه موردي گودبرداري ساختماني در شهر اراک | WORD فایل رایگان بررسي ميزان نامعيني روش هاي پايدارسازي سپرکوبي و گودبرداري شيبدار و پلکاني با رويکرد تحليل احتمالاتي و شبيه سازي مونت کارلو | WORD فایل رایگان بررسي عمق ترک خوردگي درپايه ديوارهاي حايل بتن مسلح مدفون درخاک تحت اثرزلزله بادرنظرگرفتن اثراندرکنش خاک وسازه | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مسيوليت اجتماعي شرکت ها و نحوه سنجش آن | WORD فایل رایگان شفاعت در حد و تعزير | WORD فایل رایگان امنيت گرايي سياست جنايي | WORD فایل رایگان بررسي جايگاه امنيت گرايي در سياست کيفري ايران و امريکا | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي سه شيوه رژيم درماني، رژيم درماني به همراه ورزش ورژيم درماني به همراه رفتاردرماني شناختي بر روي کاهش وزن و بهبود رضايت از زندگي کارکنان مرد چاق و داراي اضافه وزن شرکت ملي حفاري ايران | WORD فایل رایگان زنان مقدس قرآني، بديلي شناخت شناسانه در برابر زن مسخ شده غربي | WORD فایل رایگان تحليل انتقادي مرزهاي رضايت در جرم تجاوز جنسي: حقوق موضوعه و ضرورت هاي اصلاح آن | WORD فایل رایگان آناليزديناميکي ديوارحايل طره اي به روش المان محدود تحت اثرزلزله براساس طيف بازتاب سه زلزله Chichi Norethredge, kobe بادرنظر گرفتن اثراندرکنش خاک و سازه | WORD فایل رایگان ضرورت توجه به مباني ديني درنقدنظريه هاي مشاوره وروان درماني وطراحي الگوهاي بومي | WORD فایل رایگان رويکرد جرم شناختي به مقوله مشارکت جنايي | WORD فایل رایگان بررسي ارزيابي کانديداها بر جانشين پروري مديران مدارس آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران | WORD فایل رایگان اثربخشي الگوي چندمحوري انتخاب شغل شفيع آبادي بر مديريت تعارض پرسنل منطقه يک عملياتي انتقال گاز | WORD فایل رایگان مفهوم قدرت در جامعه شناسي کيفري | WORD فایل رایگان بررسي سياست کيفري اسلام از منظر حديث نبوي در ءالحد | WORD فایل رایگان تحليل قطعي گود برداري تحت زلزله هاي محتمل منطقه ولنجک تهران | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي تاثير فرآيند فراصوت بر راندمان استخراج و خواص فيزيکوشيميايي روغن هسته سنجد فایل رایگان بررسي تاثير فرآيند فراصوت بر راندمان استخراج و خواص فيزيکوشيميايي روغن هسته سنجددانلود فایل رایگان بررسي تاثير فرآيند فراصوت بر راندمان استخراج و خواص فيزيکوشيميايي روغن هسته سنجد فایلرایگانبررسيتاثيرفرآيندفراصوتبرراندماناستخراجوخواصفيزيکوشيمياييروغنهستهسنجد