فایل رایگان تحليل احتمالاتي گود برداري تحت زلزله هاي محتمل منطقه ولنجک تهران | dl | 6507695

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تحليل احتمالاتي گود برداري تحت زلزله هاي محتمل منطقه ولنجک تهران در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تحليل احتمالاتي گود برداري تحت زلزله هاي محتمل منطقه ولنجک تهران راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تحليل احتمالاتي گود برداري تحت زلزله هاي محتمل منطقه ولنجک تهران ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تحليل احتمالاتي گود برداري تحت زلزله هاي محتمل منطقه ولنجک تهران ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تحليل احتمالاتي گود برداري تحت زلزله هاي محتمل منطقه ولنجک تهران ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تحليل احتمالاتي گود برداري تحت زلزله هاي محتمل منطقه ولنجک تهران ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تحليل احتمالاتي گود برداري تحت زلزله هاي محتمل منطقه ولنجک تهران ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تحليل احتمالاتي گود برداري تحت زلزله هاي محتمل منطقه ولنجک تهران ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تحليل احتمالاتي گود برداري تحت زلزله هاي محتمل منطقه ولنجک تهران

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تحليل احتمالاتي گود برداري تحت زلزله هاي محتمل منطقه ولنجک تهران

فایل رایگان تحليل احتمالاتي گود برداري تحت زلزله هاي محتمل منطقه ولنجک تهران

بخشی از متن فایل رایگان تحليل احتمالاتي گود برداري تحت زلزله هاي محتمل منطقه ولنجک تهران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 14

در روشهای قطعی, برآورد خطر لغزش گودبرداریهای شهری به وسیله ضریباطمینان سنجیده میشود. به طور کلی تحلیل احتمالاتی در مقابل تحلیل قطعی مطرح میگردد. در تحلیل قطعی پارامترها دقیق و بدون پراکندگی و خطا در نظر گرقته میشوند, سپس با اعمال یک ضریب اطمینان پارامترهای طراحی محاسبه و استفاده میگردند. وقتی نامعینیها و خطاها دراندازهگیری پارامترها به حدی باشد که میزان اعتبار محاسبات را کاهش دهد, استفاده از روش تحلیل احتمالاتی برای اطمینان- سنجی جوابهای به دست آمده از محاسبات, راه حلی مناسب است. به علت وجود نامعینی در خواص خاک, تعیین دقیقپارامترهای مقاومتی خاک و سایر پارامترهای موثر در تعیین ضریباطمینان ممکن نیست. روشهای ارایه شده برای تحلیل احتمالاتی, مبتنی بر وجود نامعینیها به علت نقص دانش و اطلاعات کافی از خواص مصالح و شرایط بارگذاری میباشد. علیرغمنامعینیهای موجود در مسایل تحلیل شیروانیها و با وجود مزایای استفاده از تحلیل احتمالاتی اعتراف میکنیم که بهکارگیری چنین تکنیکهایی کم میباشد. در این تحقیق گودبرداری ساختمانی در شهر تهران با هندسه و خصوصیات مشخص انتخاب شده و پایدارسازی به روش پلکانی با شیب تقریبی 22 درجه در حالت استاتیکی انجام گرفته است.سپس تحلیل خطر زمینلرزه با انتخاب شتابنگاشتهای به مقیاس درآمده برای سطوح طراحی لرزهای موردنظر انجام شده است. زلزلههای محتمل منطقه در حالت قطعی به گود اعمال شده و در مرحله بعد پارامترهای دارای عدم قطعیت با توزیع نرمالمعرفی گشته و با درنظر گرفتن روشهای متداول تعادل حدی, تحلیل احتمالاتی مونتکارلو در نرمافزارFLAC3Dبرای حالت استاتیکی و دینامیکی انجام شده است

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تحليل احتمالاتي گود برداري تحت زلزله هاي محتمل منطقه ولنجک تهران👇

فایل رایگان پايدارسازي گود برداري هاي مناطق شهري و مقايسه دو روش پايدارسازي ميخ کوبي و انکراژ با رويکردتحليل احتمالاتي ، مطالعه موردي گودبرداري ساختماني در شهر اراک | WORD فایل رایگان بررسي ميزان نامعيني روش هاي پايدارسازي سپرکوبي و گودبرداري شيبدار و پلکاني با رويکرد تحليل احتمالاتي و شبيه سازي مونت کارلو | WORD فایل رایگان بررسي عمق ترک خوردگي درپايه ديوارهاي حايل بتن مسلح مدفون درخاک تحت اثرزلزله بادرنظرگرفتن اثراندرکنش خاک وسازه | WORD فایل رایگان بررسي اثرات اندرکنش خاک و سازه درديوارحايل طره اي مدفون درخاک براي دونوع خاک نرم و سخت به روش اجزاء محدود درنرم افزار ABAQUS | WORD فایل رایگان آناليزديناميکي ديوارحايل طره اي به روش المان محدود تحت اثرزلزله براساس طيف بازتاب سه زلزله Chichi Norethredge, kobe بادرنظر گرفتن اثراندرکنش خاک و سازه | WORD فایل رایگان بررسي رفتارغيرخطي ديوارحايل طره اي تحت فشارخاک به روش اجزاي محدود بااثراندرکنش خاک و سازه درنرم افزار ABAQUS | WORD فایل رایگان تبيين نياز به استانداردهاي حسابرسي عملکرد مديريت در دستگاه هاي اجرايي | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين قيمت محصولات با ميزان رضايت مندي مشتريان شرکت به پخش تبريز | WORD فایل رایگان سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري: چالش در گزارشگري به هنگام | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان ابرازگري هيجاني، کنترل هيجاني و دوسوگرايي در ابراز هيجان دردختران فراري و بهنجار | WORD فایل رایگان مهارت هاي ارتباطي اساتيد دانشگاه علوم پزشکي البرز و ارتباط آن با نتايج ارزشيابي آن ها | WORD فایل رایگان پيشگيري وضعي از تروريسم هسته اي با تاکيد بر تدابير نظارتي بين المللي | WORD فایل رایگان واکاوي مستندات فقهي اعدام تعزيري | WORD فایل رایگان پست مدرنيسم و باز- انديشي مفهوم جرم | WORD فایل رایگان مسيوليت کيفري، مدني و انتظامي ناقضين اصول بنيادين دادرسي کيفري | WORD فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند | WORD فایل رایگان کرامت انساني مانع گسترش جرم انگاري | WORD فایل رایگان بررسي رابطه پنج عامل شخصيت بارضايت زناشويي دربيوه زنان مزدوج با برادرشوهر | WORD فایل رایگان رابطه موارد استرس زاي شغلي با رضايت شغلي در کارکنان شرکت گاز | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين قيمت محصولات با ميزان رضايت مندي مشتريان شرکت به پخش تبريز | WORD فایل رایگان همبستگي بين ويژگيهاي ادراک شده خانواده اصلي وفعلي و رابطه آن با تعارض زناشويي | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي زناشويي مبتني برآموزه هاي اسلام برسازگاري زناشويي زوجين | WORD فایل رایگان بررسي مدل علي رضايت جنسي بر اساس متغيرهاي کيفيت زناشويي، رضايت از رابطه، اضطراب ارتباط جنسي، احقاق جنسي و دفعات آميزش در دانشجويان زن متاهل بندرعباس | WORD فایل رایگان نقش ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان بر سبک يادگيري آنان در دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تحليل احتمالاتي گود برداري تحت زلزله هاي محتمل منطقه ولنجک تهران فایل رایگان تحليل احتمالاتي گود برداري تحت زلزله هاي محتمل منطقه ولنجک تهراندانلود فایل رایگان تحليل احتمالاتي گود برداري تحت زلزله هاي محتمل منطقه ولنجک تهران فایلرایگانتحليلاحتمالاتيگودبرداريتحتزلزلههايمحتملمنطقهولنجکتهران