فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان | dl | 6507795

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان

فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان

بخشی از متن فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان :
تعداد صفحات : 21

هدف این پژوهش کاهش اضطراب مرگ با استفاده از رویکرد معنادرمانی در میان سالمندان بود. پژوهش حاضر, پژوهشی شبه تجربی با استفاده از گروه آزمایش گروه کنترل است. در جهت دستیابی به اهداف از میان سالمندان ساکن در خانه سالمندان شهر ارومیه 20 سالمند بهصورت تصادفی انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند ومقیاس اضطراب مرگ به عنوان پیش آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمایش طی 10 جلسه تحت مداخله مبتنی بر رویکرد معنادرمانی قرار گرفتند. در طی این مدت بر روی گروه کنترل مداخل های صورت نگرفت. در نهایت همان مقیاس به عنوان پسآزمون و یک ماه بعد به عنوان پیگیری بر روی هر دو گروه اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روش تجزیه و تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که اضطراب مرگ گروه آزمایشی در مراحل پس آزمون و پی گیری به طور معناداری پایینتر از گروه کنترل میباشد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان👇

فایل رایگان مقايسه اثربخشي مدل شناختي ويتال و توقف فکر، در بيماران مبتلا به اختلال وسواس فکري | WORD فایل رایگان مقايسه ابعاد کمالگرايي (خودمدار، ديگرمدار و جامعه مدار) و مکان کنترل در ميان دانشجويان با اضطراب امتحان بالا و دانشجويان عادي دانشگاه علامه طباطبايي | WORD فایل رایگان تاثير روان نمايشگري بر ويژگيهاي رواني جانبازان اسکيزوفرنياي مزمن | WORD فایل رایگان رابطه کارکردهاي شناختي و نظريه ذهن در بيماران وسواس فکري-عملي | WORD فایل رایگان فراتحليل مقايسه اثربخشي درمان هاي دارويي و مداخلات روان شناختي بر ميزان نشانه هاي افسردگي | WORD فایل رایگان بررسي تاثير روان درمانگري تحليلي کوتاه مدت با رويکرد روان شناسي خويشتن در تغيير سبک دلبستگي دانشجوياني با سبک دلبستگي ناايمن | WORD فایل رایگان رابطه هوش هيجاني و شناختي معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان | WORD فایل رایگان مقايسه تاثير تفکر انتقادي بر فرايند تصميم گيري در نخبگان علمي، اجتماعي | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي روشهاي آرام سازي وانحراف توجه، براي کاهش وکنترل درد کودکان بستريي در بيمارستان عمومي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان پيشبيني ميزان عزت نفس، خودکارآمدي و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان بر اساس شيوه هاي فرزندپروري والدين با همايندي خودمتمايزسازي آنان | WORD فایل رایگان امنيت گرايي سياست جنايي | WORD فایل رایگان مفهوم قدرت در جامعه شناسي کيفري | WORD فایل رایگان مختصات تيوريک سياست جنايي حکومت جمهوري اسلامي ايران (تحليل مباني، اصول و مدل بندي در مقام تيوري) | WORD فایل رایگان نقش و جايگاه سياست در عدالت کيفري حاکم بر جرايم تروريستي | WORD فایل رایگان سازوکارهاي رسيدگي به ادعاي بيگناهي محکومان: مطالعه تطبيقي نظام هاي حقوقي ايران، آمريکا و انگلستان | WORD فایل رایگان بررسي رابطه اعتقاد به سنت آزمايش و خودشکوفايي زنان | WORD فایل رایگان اعتبار اصل قانوني بودن در حقوق کيفري افغانستان: مشکل ها و راهکارها | WORD فایل رایگان طراحي يک سيستم تصميم گيرنده جهت درمان پوسيدگي دندان در کودکان | WORD فایل رایگان شناسايي ابعاد کارکرد خانواده در فرايند مشاوره خانواده با جهت گيري اسلامي با استفاده از نظريه داده بنياد | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي روشهاي آرام سازي وانحراف توجه، براي کاهش وکنترل درد کودکان بستريي در بيمارستان عمومي | WORD فایل رایگان زنان مقدس قرآني، بديلي شناخت شناسانه در برابر زن مسخ شده غربي | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي مدل شناختي ويتال و توقف فکر، در بيماران مبتلا به اختلال وسواس فکري | WORD فایل رایگان جرم انگاري کاربرد سلاح هاي هسته اي در چارچوب حقوق بين الملل بشر محور در حال ظهور | WORD فایل رایگان بررسي ارتباط ابعاد شخصيتي با اميد به زندگي در افراد مبتلا به HIV | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمنداندانلود فایل رایگان تعيين اثربخشي معنادرماني بر اضطراب مرگ در سالمندان فایلرایگانتعييناثربخشيمعنادرمانيبراضطرابمرگدرسالمندان