فایل رایگان رابطه کارکردهاي شناختي و نظريه ذهن در بيماران وسواس فکري-عملي | dl | 6507799

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان رابطه کارکردهاي شناختي و نظريه ذهن در بيماران وسواس فکري-عملي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان رابطه کارکردهاي شناختي و نظريه ذهن در بيماران وسواس فکري-عملي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان رابطه کارکردهاي شناختي و نظريه ذهن در بيماران وسواس فکري-عملي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان رابطه کارکردهاي شناختي و نظريه ذهن در بيماران وسواس فکري-عملي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان رابطه کارکردهاي شناختي و نظريه ذهن در بيماران وسواس فکري-عملي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان رابطه کارکردهاي شناختي و نظريه ذهن در بيماران وسواس فکري-عملي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان رابطه کارکردهاي شناختي و نظريه ذهن در بيماران وسواس فکري-عملي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان رابطه کارکردهاي شناختي و نظريه ذهن در بيماران وسواس فکري-عملي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان رابطه کارکردهاي شناختي و نظريه ذهن در بيماران وسواس فکري-عملي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان رابطه کارکردهاي شناختي و نظريه ذهن در بيماران وسواس فکري-عملي

فایل رایگان رابطه کارکردهاي شناختي و نظريه ذهن در بيماران وسواس فکري-عملي

بخشی از متن فایل رایگان رابطه کارکردهاي شناختي و نظريه ذهن در بيماران وسواس فکري-عملي :
تعداد صفحات : 25

زمینه و هدف: نظریه ذهن عبارت است از توانایی نسبت دادن حالت های ذهنی یعنی نیات,احساسات, خواسته ها و باورها به خود و دیگران و درک ای نکه حالات ذهنی دیگران متفاوت از حالات ذهنی خود فرد می باشد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین برخی کارکردهای شناختی و توانایی نظریه ذهن در بیماران وسواس فکری - عملی پرداخته است. روش: از میانبیماران مبتلا به وسواس فکری – عملی مراجعه کننده به مراکز درمانی روان پزشکی و روانشناسی شهر اردبیل 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و 20 نفر از افراد عادی نیز با آنانهمتا شدند. گردآوری داده ها به کمک تکالیف مربوط به نظریه ذهن که شامل تکالیف دسته اول و دوم باور کاذب و تکلیف پیشرفته نظریه ذهن است و نیز آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین و آزمون یادگیری تداعی ها انجام شد. به منظور تحلیل داده ها روش های آماریT تست دو گروه مستقل و ضریب همبستگی پیرسون به کار رفت. یافته ها: عملکرد بیماران مبتلابه وسواس فکری – عملی در تمام تکالیف مربوط به نظریه ذهن ضعیف تر از گروه بهنجار بود, ولی تفاوت ها فقط در تکالیف پیشرفته نظریه ذهن معنادار بودند. همچنین رابطه معناداری بین نتایج تکالیف پیشرفته نظریه ذهن و نتایج آزمون یادگیری تداعی دیده شد در حالی که بین آزمون کارت های ویسکانسین و تکالیف پیشرفته نظریه ذهن رابطه معنی داری به دست نیامد. نتیجه گیری: براساس یافته های به دست آمده, توانایی های اولیه نظریه ذهن بیماران مبتلا به وسواس فکری- عملی به طور کلی حفظ شده بود, در حالی که در توانای یهای پیشرفته نظریه ذهن کاهش قابل توجهی به وجود آمده بود که به نظر م یرسد به کاهش ظرفیت و توانایی حافظه این بیماران مربوط باشد. ارتباط محتمل بین حافظه و تیوری ذهن مختل شده, اهمیت بالینی نقص تیوری ذهن در بیماران مبتلا به وسواس فکری- عملی را نشان می دهد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان رابطه کارکردهاي شناختي و نظريه ذهن در بيماران وسواس فکري-عملي👇

فایل رایگان فراتحليل مقايسه اثربخشي درمان هاي دارويي و مداخلات روان شناختي بر ميزان نشانه هاي افسردگي | WORD فایل رایگان بررسي تاثير روان درمانگري تحليلي کوتاه مدت با رويکرد روان شناسي خويشتن در تغيير سبک دلبستگي دانشجوياني با سبک دلبستگي ناايمن | WORD فایل رایگان رابطه هوش هيجاني و شناختي معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان | WORD فایل رایگان مقايسه تاثير تفکر انتقادي بر فرايند تصميم گيري در نخبگان علمي، اجتماعي | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي روشهاي آرام سازي وانحراف توجه، براي کاهش وکنترل درد کودکان بستريي در بيمارستان عمومي | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي و مقايسه موسيقي درماني بر مبناي موسيقي ايراني وشناخت درماني روي کنترل خشم نوجوانان | WORD فایل رایگان تاثير شناخت درماني مذهب محور و معن ادرمانگري برکاهش نشانگان افسردگي، اضطراب و پرخاشگري دانشجويان | WORD فایل رایگان تعيين ميزان شيوع اختلاف اضطراب منتشر در ميان دانش آموزان پايه پنجم وبررسي اثربخشي دو روش خودگويي بروني و دروني در کاهش آن | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش گروهي مادران طلاق با رويکرد تلفيقي در شهر اصفهان بر سازگاري آنان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي | WORD فایل رایگان زن در آيين دادرسي کيفري ايران و فرانسه | WORD فایل رایگان تبارشناسي تحولات عدالت کيفري اروپا در قلمرو رفتارهاي جنسي (قردن 15-17) | WORD فایل رایگان بررسي رضايت شغلي و بهرهوري شغلي کارکنان دورکار و غيردورکار بر حسب نوع عضويت کارکنان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي | WORD فایل رایگان نقش مخبران در آيين دادرسي کيفري ناظر بر جرايم اقتصادي؛ مقتضيات و موانع | WORD فایل رایگان بررسي کيفي محرک ها و موانع رفتار اطلاع جويي دانشجويان کارشناسي ارشد مشاوره | WORD فایل رایگان رابطه استفاده از شبکه هاي اجتماعي مجازيبا هويت جوانان شهر تهران | WORD فایل رایگان الگوهاي تصميم گيري قضايي در آمريکا و ايران | WORD فایل رایگان اثربخشي شن بازي درماني بر کاهش پرخاشگري/ بيش فعالي کودکان پيش دبستاني | WORD فایل رایگان بررسي راهبردهاي توانمندسازي مبتني بر بازسازي شناختي -رفتاري برتقويت خودپنداره زنان پس از طلاق شهر تهران | WORD فایل رایگان فراتحليل مقايسه اثربخشي مداخلات روانشناختي و دارو درماني بر کاهش سردردهاي ميگرني و تنشي ايران 1379-1390 | WORD فایل رایگان اثربخشي الگوي مشاوره اي سفير مستخرج از داستان هايمنطق الطير بر افزايش معناداري زندگي | WORD فایل رایگان دامنه مسيوليت کيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات اسلامي | WORD فایل رایگان تحليل انتقادي مرزهاي رضايت در جرم تجاوز جنسي: حقوق موضوعه و ضرورت هاي اصلاح آن | WORD فایل رایگان اثربخشي روش آموزش حل مساله بر رضايت زناشويي و نيمرخ رواني زوجين شهرستان بروجن | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان رابطه کارکردهاي شناختي و نظريه ذهن در بيماران وسواس فکري-عملي فایل رایگان رابطه کارکردهاي شناختي و نظريه ذهن در بيماران وسواس فکري-عمليدانلود فایل رایگان رابطه کارکردهاي شناختي و نظريه ذهن در بيماران وسواس فکري-عملي فایلرایگانرابطهکارکردهايشناختيونظريهذهندربيمارانوسواسفکري-عملي