فایل رایگان بررسي اثربخشي طرحواره درماني بر بهبود اختلال افسردگي اساسي عود کننده | dl | 6507815

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي اثربخشي طرحواره درماني بر بهبود اختلال افسردگي اساسي عود کننده در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي اثربخشي طرحواره درماني بر بهبود اختلال افسردگي اساسي عود کننده راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي اثربخشي طرحواره درماني بر بهبود اختلال افسردگي اساسي عود کننده ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي اثربخشي طرحواره درماني بر بهبود اختلال افسردگي اساسي عود کننده ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي اثربخشي طرحواره درماني بر بهبود اختلال افسردگي اساسي عود کننده ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي اثربخشي طرحواره درماني بر بهبود اختلال افسردگي اساسي عود کننده ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي اثربخشي طرحواره درماني بر بهبود اختلال افسردگي اساسي عود کننده ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي اثربخشي طرحواره درماني بر بهبود اختلال افسردگي اساسي عود کننده ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي اثربخشي طرحواره درماني بر بهبود اختلال افسردگي اساسي عود کننده

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي اثربخشي طرحواره درماني بر بهبود اختلال افسردگي اساسي عود کننده

فایل رایگان بررسي اثربخشي طرحواره درماني بر بهبود اختلال افسردگي اساسي عود کننده

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثربخشي طرحواره درماني بر بهبود اختلال افسردگي اساسي عود کننده :
تعداد صفحات : 37

هدف: نظریه طرحواره برای بیماران با مشکلات روا نشناختی مزمن که موفقیت قابل توجهی در درمان شناختی به دست نمی آوردند, رشد یافت. اگرچه این نظریه اغلب برای اختلالات شخصیت به کار میرود, اما میتواند برای اختلال افسردگی برنامه درمانی مناسبی باشد. بنابراین این پژوهش با این هدف آغاز شد که نشان دهد آیا طرحواره درمانی بر بهبود علایمافسردگی اساسی عودکننده موثر است یا خیر روش: این پژوهش بر اساس طرح آزمایشی 20 سال) که دارای اختلال - تک آزمودنی با روش خط پایه چندگانه بر روی 6 آزمودنی ( 30 ( افسردگی اساسی بودند, انجام گرفت. داد هها به وسیله پرسشنام ههای ( 1) افسردگی بک ( 2 )طرحواره های یانگ ( 3) مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلالات محورIدرDSM-IVبه دست آمد. با انجام مصاحبه بالینی و تشخیص اختلال افسردگی اساسی, طرحواره درمانی در 12جلسه 45-60دقیقه ای (تقریبا هر هفته یک جلسه) اعمال شد. که پیش از مداخله, حین مداخله و پس از پایان مداخله آزمودن یها پرسشنام ههای پژوهش را تکمیل کردند. یافته ها: تحلیل داده ها اثر بخشی نسبی طرحواره درمانی را در کاهش علایم اختلال افسردگی اساسی عودکننده و اصلاح و بهبود طرحوار ههای ناکارآمد اولیه افراد افسرده نشان داد. نتیجه گیری: بنابراین با شناسایی طرحواره های افسرده ساز میتوان آنها را هدف درمان قرار داد و با مداخلات درمانی متمرکز بر طرحواره موجب تغییر و اصلاح آنها شد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي اثربخشي طرحواره درماني بر بهبود اختلال افسردگي اساسي عود کننده👇

فایل رایگان بررسي اثربخشي و مقايسه مشاوره گروهي مبتني بر رويکرد وجودي وشناختي – رفتاري بر کنترل خشم دانش آموزان | WORD فایل رایگان اثربخشي گروه درماني شناختى- رفتارى در افزايش سلامت رواني وبازگشت به مصرف مواد مخدر در افراد وابسته به مواد مخدر مراجعه کننده به دو مرکز درمان سوءمصرف مواد در سطح شهر تهران | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي سه شيوه رژيم درماني، رژيم درماني به همراه ورزش ورژيم درماني به همراه رفتاردرماني شناختي بر روي کاهش وزن و بهبود رضايت از زندگي کارکنان مرد چاق و داراي اضافه وزن شرکت ملي حفاري ايران | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت هاي مقابله با استرس و راهبردهاي مقابل هاي بر سلامت روان دانشجويان دختر | WORD فایل رایگان فراتحليل مقايسه اثربخشي مداخلات روانشناختي و دارو درماني بر کاهش سردردهاي ميگرني و تنشي ايران 1379-1390 | WORD فایل رایگان درآمدي بر سبک زندگي اسلامي در آيات و روايات | WORD فایل رایگان طراحي الگوي آموزشي حل تعارض خانواده:برمبناي ديدگاه انسان شناسانه آيه الله جوادي آملي | WORD فایل رایگان مختصات سبک زندگي مطلوب در نظام مردم سالاري اسلامي | WORD فایل رایگان کار ويژ ه هاي نظام سياسي و نقش آنها در تغيير سبک زندگي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيت با نگرش فراحدي شغلي کارمنداندانشگاه علامه طباطبايي(ره) | WORD فایل رایگان تحليل فقهي-حقوقي عفو جاني توسط مجنيعليه قبل از مرگ | WORD فایل رایگان تحليل انتقادي مرزهاي رضايت در جرم تجاوز جنسي: حقوق موضوعه و ضرورت هاي اصلاح آن | WORD فایل رایگان پيشگيري وضعي از تروريسم هسته اي با تاکيد بر تدابير نظارتي بين المللي | WORD فایل رایگان بررسي و مقايسه مفهوم اصالت از ديدگاه درمانهاي وجودي و غزليات حافظ | WORD فایل رایگان رابطه بين عملکرد خانواده و عملکرد اقتصادي در کسب وکارهاي خانوادگي مطالعه موردي: صنعت فرش ماشيني شهرهاي کاشان و آران وبيدگل | WORD فایل رایگان زمينه هاي عدالت ترميمي در اساسنامه ديوان کيفري بين المللي | WORD فایل رایگان ارتباط بين هوش هيجاني و تفکر انتقادي در دانشجويان کارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز | WORD فایل رایگان شکل گيري حق داشتن سلاح و تاثير آن بر حقوق کيفري | WORD فایل رایگان مفهوم شناسي تطبيقي عزت نفس در قرآن و روان شناسي انسان گرا | WORD فایل رایگان تدوين مدل آموزش زوج درماني بوم شناختي چندبعدي به مشاوران مراکز مداخله در بحران سازمان بهزيستي مطالعه کيفي با تمرکز بر کاهش ميل به طلاق و تعارضات زناشويي | WORD فایل رایگان ابرازگري هيجاني، کنترل هيجاني و دوسوگرايي در ابراز هيجان دردختران فراري و بهنجار | WORD فایل رایگان نقش ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان بر سبک يادگيري آنان در دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | WORD فایل رایگان الگوي مشاورهاي حل تعارضات زناشويي مبتني بر ديدگاههاي جنسيتي قرآن کريم | WORD فایل رایگان شناسايي ابعاد کارکرد خانواده در فرايند مشاوره خانواده با جهت گيري اسلامي با استفاده از نظريه داده بنياد | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي اثربخشي طرحواره درماني بر بهبود اختلال افسردگي اساسي عود کننده فایل رایگان بررسي اثربخشي طرحواره درماني بر بهبود اختلال افسردگي اساسي عود کنندهدانلود فایل رایگان بررسي اثربخشي طرحواره درماني بر بهبود اختلال افسردگي اساسي عود کننده فایلرایگانبررسياثربخشيطرحوارهدرمانيبربهبوداختلالافسردگياساسيعودکننده