فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس | dl | 6507837

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس

فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس

بخشی از متن فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس :
تعداد صفحات : 20

انجمن معتادان گمنام سازمانی است, جهانی و میلیونی که از طریق برنامههای معنوی بهبودی از مواد, به معتادان زیادی برای پرهیز از مواد کمک کرده است. پژوهش حاضر با هدف یافتن نقش ابعاد معنویت (معنایابی در زندگی, تاثیر ارتباط با خداوند, شکوفایی و فعالیت معنوی, تجربیات متعالی عرفانی, تجربیات سلبی معنوی, فعالی تهای اجتماعیمذهبی), در پیشبینی سبک های مقابل های (تکلیف مدار, اجتنابمدار, هیجانمدار), در اعضای انجمن معتادان گمنام انجام گرفته است. در این مطالعه همبستگی, نمونهای شامل 96 نفر از اعضای انجمن معتادان گمنام شهرستان شاهرود (مذکر در دامنه سنی 20 تا 40سال, حداقل 6 ماه پرهیز از مواد) انتخاب و پرسشنام ههای تجربه معنوی, و سبکهای مقابلهای بر روی آ نها اجرا شد. تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل رگرسیون به روش هم- زمان انجام شد. نتایج نشان داد که ابعاد معنویت به طور معناداری پیشبینی کننده سبکمقابلهای تکلیفمداری, و سبک مقابلهای اجتنابمداری بودند. از میان زیرمولفههای معنویت, مولفههای تاثیر ارتباط با خدا و تجربیات متعالی معنوی, 33 % از واریانس سبک مقابلهای تکلیفمداری و 20 % از واریانس سبک مقابلهای اجتنابمداری را تبیین کردند. به نظر میرسد که تقویت معنویت در اعضای انجمن معتادان گمنام ممکن است باعث تحول در سبکهای مقابلهای افراد شده که طی آن بتوانند از مواد پرهیز کنند

👇محصولات مشابه با فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس👇

فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد | WORD فایل رایگان بررسي کيفي محرک ها و موانع رفتار اطلاع جويي دانشجويان کارشناسي ارشد مشاوره | WORD فایل رایگان نقش حمايت اجتماعي در پيش بيني نشانگان خلق و اضطراب فقدان احساس لذت، اضطراب برانگيخته و افسردگي عمومي دانشجويان ايراني و خارجي | WORD فایل رایگان ارتباط عاطفه مثبت، شرايط کاري و حمايت از هدف با رضايت شغلي: بررسي نقش ميانجي خودکارآمدي و پيشرفت در جهت هدف | WORD فایل رایگان نقش بهزيستي معنوي و اميدواري در پيش بيني رضايت از زندگي دانشجويان | WORD فایل رایگان بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني به روش درونگردي جذب و انطباق بر تاب آوري وپرخاشگري در دختران نوجوان | WORD فایل رایگان بررسي ارتباط ابعاد شخصيتي با اميد به زندگي در افراد مبتلا به HIV | WORD فایل رایگان اثربخشي روش آموزش حل مساله بر رضايت زناشويي و نيمرخ رواني زوجين شهرستان بروجن | WORD فایل رایگان اثربخشي هيپنوتراپي شناختي بر توکل به خدا و احساس آرامش سالمندان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تدوين يک برنامه رواني- آموزشي بر اساس الگوي ستير براي زوجين متعارض و اثربخشي آن در کاهش سبک مقابله اي ناکارآمد و احتمال وقوع طلاق | WORD فایل رایگان لزوم مراقبت هاي خانواده محور از کودک بزه ديده و استثنايات وارده به آن با تاکيد بر حقوق ايران | WORD فایل رایگان تحليل بزه ديده شناختي جرايم يقه سفيدها | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي با تاکيد بر آموزه هايديني بر تاب آوري و رغبت هاي شغلي دانش آموزان | WORD فایل رایگان تاثير آموزش حل مسيله خانواده محور بر ارتباط والد کودک -دانش آموزان دوره ابتدايي | WORD فایل رایگان و(جرم شناسي عصب)؛ رويکردي نوين در تحليل جرايم خشونت آميز اطفال و نوجوانان (با تاکيد بر منحني سن - جرم) | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي سه رويکرد راه حل مدار، شناختي- رفتاري و درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر افسردگي و کيفيت زندگي زنان مطلقه | WORD فایل رایگان جرم دعوت به خودکشي در حقوق کيفري ايران | WORD فایل رایگان درآمدي بر نهاد تعويق صدور حکم در حقوق ايران، آلمان و فرانسه | WORD فایل رایگان تحليل و نقد مباني فقهي ماده 249 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 | WORD فایل رایگان بررسي راهبردهاي توانمندسازي مبتني بر بازسازي شناختي -رفتاري برتقويت خودپنداره زنان پس از طلاق شهر تهران | WORD فایل رایگان سازوکارهاي رسيدگي به ادعاي بيگناهي محکومان: مطالعه تطبيقي نظام هاي حقوقي ايران، آمريکا و انگلستان | WORD فایل رایگان اصل حداقل بودن حقوق جزا | WORD فایل رایگان تحليل مفهوم و شرايط تحقق دام گستري با رويکردي تطبيقي در حقوق کيفري آمريکا و ايران | WORD فایل رایگان مقايسه سبک هاي هويت در سه گروه معتادان، ترک کنندگان اعتياد و افراد سالم در شهرستان خرمآباد | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرسدانلود فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس فایلرایگاننقشمعنويتدرپيشبينيسبکهايمقابلهبااسترس