فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس | dl | 6507837

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس

فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس

بخشی از متن فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس :
تعداد صفحات : 20

انجمن معتادان گمنام سازمانی است, جهانی و میلیونی که از طریق برنامههای معنوی بهبودی از مواد, به معتادان زیادی برای پرهیز از مواد کمک کرده است. پژوهش حاضر با هدف یافتن نقش ابعاد معنویت (معنایابی در زندگی, تاثیر ارتباط با خداوند, شکوفایی و فعالیت معنوی, تجربیات متعالی عرفانی, تجربیات سلبی معنوی, فعالی تهای اجتماعیمذهبی), در پیشبینی سبک های مقابل های (تکلیف مدار, اجتنابمدار, هیجانمدار), در اعضای انجمن معتادان گمنام انجام گرفته است. در این مطالعه همبستگی, نمونهای شامل 96 نفر از اعضای انجمن معتادان گمنام شهرستان شاهرود (مذکر در دامنه سنی 20 تا 40سال, حداقل 6 ماه پرهیز از مواد) انتخاب و پرسشنام ههای تجربه معنوی, و سبکهای مقابلهای بر روی آ نها اجرا شد. تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل رگرسیون به روش هم- زمان انجام شد. نتایج نشان داد که ابعاد معنویت به طور معناداری پیشبینی کننده سبکمقابلهای تکلیفمداری, و سبک مقابلهای اجتنابمداری بودند. از میان زیرمولفههای معنویت, مولفههای تاثیر ارتباط با خدا و تجربیات متعالی معنوی, 33 % از واریانس سبک مقابلهای تکلیفمداری و 20 % از واریانس سبک مقابلهای اجتنابمداری را تبیین کردند. به نظر میرسد که تقویت معنویت در اعضای انجمن معتادان گمنام ممکن است باعث تحول در سبکهای مقابلهای افراد شده که طی آن بتوانند از مواد پرهیز کنند

👇محصولات مشابه با فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس👇

فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد | WORD فایل رایگان بررسي کيفي محرک ها و موانع رفتار اطلاع جويي دانشجويان کارشناسي ارشد مشاوره | WORD فایل رایگان نقش حمايت اجتماعي در پيش بيني نشانگان خلق و اضطراب فقدان احساس لذت، اضطراب برانگيخته و افسردگي عمومي دانشجويان ايراني و خارجي | WORD فایل رایگان ارتباط عاطفه مثبت، شرايط کاري و حمايت از هدف با رضايت شغلي: بررسي نقش ميانجي خودکارآمدي و پيشرفت در جهت هدف | WORD فایل رایگان نقش بهزيستي معنوي و اميدواري در پيش بيني رضايت از زندگي دانشجويان | WORD فایل رایگان بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني به روش درونگردي جذب و انطباق بر تاب آوري وپرخاشگري در دختران نوجوان | WORD فایل رایگان بررسي ارتباط ابعاد شخصيتي با اميد به زندگي در افراد مبتلا به HIV | WORD فایل رایگان اثربخشي روش آموزش حل مساله بر رضايت زناشويي و نيمرخ رواني زوجين شهرستان بروجن | WORD فایل رایگان اثربخشي هيپنوتراپي شناختي بر توکل به خدا و احساس آرامش سالمندان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني به روش درونگردي جذب و انطباق بر تاب آوري وپرخاشگري در دختران نوجوان | WORD فایل رایگان کار آمدي و ناکار آمدي کيفر حبس در حقوق بين الملل کيفري | WORD فایل رایگان تحليل انتقادي مرزهاي رضايت در جرم تجاوز جنسي: حقوق موضوعه و ضرورت هاي اصلاح آن | WORD فایل رایگان مدليابي علي اشتياق تحصيلي بر مبناي منابع شخصي و منابعاجتماعي در دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه اميرکبير تهران | WORD فایل رایگان تحديد حق شکايت در حقوق کيفري ايران | WORD فایل رایگان تاثير اخلاق در جرم انگاري و جرم زدايي در نظام حقوق کيفري اسلامي ايران | WORD فایل رایگان دستگيري شهروندي در حقوق ايران و انگلستان | WORD فایل رایگان جرم انگاري حق مدار؛ با تاکيد بر نظريه آلماني مصالح حقوقي | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش الگوي چندمحوري شفيع آبادي با نظريه محدوديت و سازش گاتفردسون بر فرسودگي شغلي کارکنان واحد اسناد پزشکي سازمان تامين اجتماعي | WORD فایل رایگان تحليل برساخت گرايانه فرايند جرم انگاري در ايران بر اساس نظريه واقعيت اجتماعي جرم | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي روش هاي درمانگري بيوفيدبک و کگل در درمان بي اختياري ادراري فوريتي زنان | WORD فایل رایگان مفهوم شناسي تطبيقي عزت نفس در قرآن و روان شناسي انسان گرا | WORD فایل رایگان تدوين مدل ساختاري شيوه هاي فرزند پروري مادران بر اساس سبک هاي دلبستگي و کيفيت روابط موضوعي آنان در ميان مادران با فرزندان عادي و مبتلابه اختلال هاي اضطراب جدايي و وسواس-اجبار | WORD فایل رایگان اعتبار اصل قانوني بودن در حقوق کيفري افغانستان: مشکل ها و راهکارها | WORD فایل رایگان الگوي مشاورهاي حل تعارضات زناشويي مبتني بر ديدگاههاي جنسيتي قرآن کريم | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرسدانلود فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس فایلرایگاننقشمعنويتدرپيشبينيسبکهايمقابلهبااسترس