فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد | dl | 6507838

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد

فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد :
تعداد صفحات : 21

هویت آشفته میتواند برای فرد و جامعه پیامدهای نامطلوبی داشته باشد. برای کاهش و حتی جلوگیری از این پیامدهای نامطلوب, میتوان در روند شکلگیری هویت دخالت نمود و حتی پس از شکلگیری آن را تغییر داد. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی معنادرمانی بر ارتقای هویت فرد است. جامعه اینپژوهش را دانشجویان پسر دچار هویت آشفته تشکیل میدادند که برای تعیین هویت و نمونهگیری از آنان, 055 دانشجوی پسر از بین دانشجویان دانشگاههای تهران به شکل تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از آزمون سنجش هویت آدامز و بنیون ) 1181 ( مورد آزمون قرار گرفتند.این افراد, دانشجویان مقطع کارشناسی- شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 1881 1888 بودند و میانگین سنی آنان 11 سال بود. 11 نفر از افراد دارای هویت آشفته که به شرکت در برنامه گروه درمانی تمایل داشتند, برای شرکت در جلسات درمان انتخاب شدند. از این میان 8 نفر درجلسات درمان به طور کامل شرکت نکردند و گروه آزمایش شامل 1 نفر شد. برنامه گروه درمانی شامل 11 جلسه معنادرمانی گروهی بود که در جلسات 15 دقیقهای بر روی افراد گروه آزمایش اجرا شد. در ابتدا بین دو گروه آزمایش و کنترل از نظرهویت آشفته تفاوت معناداری وجود نداشت؛ اما پس از معنادرمانی, نتایج پسآزمون دو گروه تفاوت معناداری با یکدیگر داشت. نتایج پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش, تفاوت معناداری با یکدیگر داشت؛ اما تفاوت معناداری بین پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل به دست نیامد. برنامه معنادرمانی گروهی توانست به افراد دچار هویت آشفته در جهت کسب هویت افراد کمک کند

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد👇

فایل رایگان بررسي کيفي محرک ها و موانع رفتار اطلاع جويي دانشجويان کارشناسي ارشد مشاوره | WORD فایل رایگان نقش حمايت اجتماعي در پيش بيني نشانگان خلق و اضطراب فقدان احساس لذت، اضطراب برانگيخته و افسردگي عمومي دانشجويان ايراني و خارجي | WORD فایل رایگان ارتباط عاطفه مثبت، شرايط کاري و حمايت از هدف با رضايت شغلي: بررسي نقش ميانجي خودکارآمدي و پيشرفت در جهت هدف | WORD فایل رایگان نقش بهزيستي معنوي و اميدواري در پيش بيني رضايت از زندگي دانشجويان | WORD فایل رایگان بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني به روش درونگردي جذب و انطباق بر تاب آوري وپرخاشگري در دختران نوجوان | WORD فایل رایگان بررسي ارتباط ابعاد شخصيتي با اميد به زندگي در افراد مبتلا به HIV | WORD فایل رایگان اثربخشي روش آموزش حل مساله بر رضايت زناشويي و نيمرخ رواني زوجين شهرستان بروجن | WORD فایل رایگان اثربخشي هيپنوتراپي شناختي بر توکل به خدا و احساس آرامش سالمندان | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش تنظيم هيجان مبتني بر مدل گراس بر کاهش خشم در افراد وابسته به مواد مخدر | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني به روش درونگردي جذب و انطباق بر تاب آوري وپرخاشگري در دختران نوجوان | WORD فایل رایگان نيمرخ جرم شناختي بزه کاران سايبري | WORD فایل رایگان تدوين يک برنامه رواني- آموزشي بر اساس الگوي ستير براي زوجين متعارض و اثربخشي آن در کاهش سبک مقابله اي ناکارآمد و احتمال وقوع طلاق | WORD فایل رایگان ابرازگري هيجاني، کنترل هيجاني و دوسوگرايي در ابراز هيجان دردختران فراري و بهنجار | WORD فایل رایگان قتل مانع حقيقي موانع ارث | WORD فایل رایگان درآمدي بر نهاد تعويق صدور حکم در حقوق ايران، آلمان و فرانسه | WORD فایل رایگان مقايسه هيجان خواهي و کفايت اجتماعي دختران ساکن مراکز شبانه روزي بهزيستي با دختران تحت سرپرستي خانواده | WORD فایل رایگان جرم سياسي منفي، درآمدي بر نگرشي نو به معناي جرم سياسي | WORD فایل رایگان مقايسه خودافشاسازي، صميميت و پردازش هيجاني در زنان متاهل مبتلا به فوبي اجتماعي و زنان سالم | WORD فایل رایگان مفهوم قدرت در جامعه شناسي کيفري | WORD فایل رایگان بررسي رابطه تعهد مذهبي، سبک هاي بخشش، نبخشيدن و نشخوارفکري با سلامت روان | WORD فایل رایگان جرايم عليه اجراي عدالت کيفري در اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي | WORD فایل رایگان طريقيت يا موضوعيت روش دادرسي مطالعه تطبيقي در فقه اماميه، حقوق اروپايي و حقوق موضوعه | WORD فایل رایگان بررسي رابطه رضايت شغلي وکيفيت زندگي با رضايتازبازنشستگي درکارمندان بازنشسته | WORD فایل رایگان زنان مقدس قرآني، بديلي شناخت شناسانه در برابر زن مسخ شده غربي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراددانلود فایل رایگان بررسي اثربخشي معنادرماني بر ارتقاي هويت افراد فایلرایگانبررسياثربخشيمعنادرمانيبرارتقايهويتافراد