فایل رایگان تعارضات خواهر- برادري، جنسيت و الگوهاي فرزندپروري دردانش آموزان | dl | 6507867

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تعارضات خواهر- برادري، جنسيت و الگوهاي فرزندپروري دردانش آموزان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تعارضات خواهر- برادري، جنسيت و الگوهاي فرزندپروري دردانش آموزان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تعارضات خواهر- برادري، جنسيت و الگوهاي فرزندپروري دردانش آموزان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تعارضات خواهر- برادري، جنسيت و الگوهاي فرزندپروري دردانش آموزان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تعارضات خواهر- برادري، جنسيت و الگوهاي فرزندپروري دردانش آموزان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تعارضات خواهر- برادري، جنسيت و الگوهاي فرزندپروري دردانش آموزان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تعارضات خواهر- برادري، جنسيت و الگوهاي فرزندپروري دردانش آموزان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تعارضات خواهر- برادري، جنسيت و الگوهاي فرزندپروري دردانش آموزان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تعارضات خواهر- برادري، جنسيت و الگوهاي فرزندپروري دردانش آموزان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تعارضات خواهر- برادري، جنسيت و الگوهاي فرزندپروري دردانش آموزان

فایل رایگان تعارضات خواهر- برادري، جنسيت و الگوهاي فرزندپروري دردانش آموزان

بخشی از متن فایل رایگان تعارضات خواهر- برادري, جنسيت و الگوهاي فرزندپروري دردانش آموزان :
تعداد صفحات : 30

تعارض بین خواهر و برادرها یکی از متداولترین اشکال پرخاشگری در خانوادهها است. در این پژوهش شیوه فرزندپروری به عنوان کارکرد کنترلی والدین و جنسیت به عنوان یکی از عوامل تعیینکننده الگوی رفتاری والدین نسبت به کودکان در رابطه با تعارضهای خواهر و برادری مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیهدانشآموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی, شهرستان رباط کریم در سال تحصیلی 91-90 بود که با روش نمونهگیری خوشهی چندمرحلهای تعداد 124 دانشآموز به همراه خانوادههای ایشان انتخاب شد. دادهها از طریق پرسشنامههای, رابطه با خواهر و رابطه با برادر (IBRو RIS ,(سبکهای فرزندپروری بامرید و یک پرسشنامه جمعیت شناختی جمعآوری شد. نتایج همبستگی نشان داد که تعارضات خواهر- برادری با شیوههای فرزندپروری اقتداری, سختگیرانه پدر و مادر رابطهی معکوس دارد اما با فرزندپروری سهلگیرانه رابطه معناداری ندارد. براساس تحلیل رگرسیون گام به گام فرزندپروری اقتداری پدر و مادر قویترین پیشبینی کنندههای شدت تعارضات بین هم شیرها هستند؛ دختران بیشتر از پسران هم اختلاف با خواهر و هم اختلاف با برادران خود را گزارش دادند. همچنین نتایج نشان میدهد که پسران بیشتر اختلاف با برادران کوچکتر و دختران بیشتر اختلاف با برادران بزرگتر و خواهران کوچکتر از خود را گزارش دادهاند. مطابق یافتههای بالا الگوهای فرزندپروری والدین و جنسیت کودکان در پیشبینی شدت اختلاف و درگیری بین هم شیرها موثر است.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تعارضات خواهر- برادري، جنسيت و الگوهاي فرزندپروري دردانش آموزان👇

فایل رایگان بررسي آموزش تفکر مثبت و خوش بيني بر سلامت روان والدين کودکان سرطاني 3 7- بستري در بيمارستان محک شهر تهران در سال 1392 | WORD فایل رایگان کاربرد تحليل مکالمه در فرايند مشاوره و روان درماني | WORD فایل رایگان فراتحليل اثربخشي مداخلات روان شناسي مشاوره اي بر افزايش رضايت زناشويي زوجين ايران: 1391-1381 | WORD فایل رایگان نقش مولفه هاي کيفيت زندگي همسران جانبازان در پيش بيني سلامت عمومي فرزندان | WORD فایل رایگان پيش بيني اضطراب امتحان براساس تنظيم هيجان و کمال گرايي دانش آموزان | WORD فایل رایگان فراتحليل رابطه متغيرهاي شخصيتي با استرس شغلي | WORD فایل رایگان آسيب شناسي کارکردهاي جنسيتي زوجين در خانواده از ديدگاه قرآن | WORD فایل رایگان ارايه الگوي خانواده درماني سهم گذاري در حل تعارضات خانواده | WORD فایل رایگان نقش خودآگاهي و تنظيم هيجان در کنترل اضطراب دانشجويان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان اثربخشي شناخت درماني به سبک مايکل فري بر کاهش افسردگي زنان زنداني استان تهران | WORD فایل رایگان تبيين تجربيات و ديدگاه اعضاء هيات علمي علوم پايه دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران در خصوص روش هاي مختلف تدريس | WORD فایل رایگان چالش هاي حقوق کيفري درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال | WORD فایل رایگان بررسي تطبيقي حقوق بزه ديدگان در مراحل تعقيب و تحقيق در قانون آيين دادرسي کيفري 1392 با ديوان کيفري بين المللي | WORD فایل رایگان شکل گيري حق داشتن سلاح و تاثير آن بر حقوق کيفري | WORD فایل رایگان تبارشناسي تحولات عدالت کيفري اروپا در قلمرو رفتارهاي جنسي (قردن 15-17) | WORD فایل رایگان بررسي ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي بندر عباس نسبت به برنامه هاي آموزش مداوم | WORD فایل رایگان پست مدرنيسم و باز- انديشي مفهوم جرم | WORD فایل رایگان تحليل جرم شناختي جرايم اقتصادي | WORD فایل رایگان پيش بيني سلامت روان براساس ابعاد کمال گرايي و اهمال کاري در دانشجويان پزشکي | WORD فایل رایگان دستگيري شهروندي در حقوق ايران و انگلستان | WORD فایل رایگان مختصات تيوريک سياست جنايي حکومت جمهوري اسلامي ايران (تحليل مباني، اصول و مدل بندي در مقام تيوري) | WORD فایل رایگان مقايسه تاثير روش هاي مشاوره مسيرشغلي مبتني برنظريه شناختي اجتماعي، سازه گرايي و انگيزشي بر اشتياق -مسيرشغلي دانشجويان | WORD فایل رایگان بررسي رابطه باورهاي فراشناخت با خودتنظيمي تحصيلي وتعارض والد نوجوان | WORD فایل رایگان مسيوليت کيفري، مدني و انتظامي ناقضين اصول بنيادين دادرسي کيفري | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تعارضات خواهر- برادري، جنسيت و الگوهاي فرزندپروري دردانش آموزان فایل رایگان تعارضات خواهر- برادري، جنسيت و الگوهاي فرزندپروري دردانش آموزاندانلود فایل رایگان تعارضات خواهر- برادري، جنسيت و الگوهاي فرزندپروري دردانش آموزان فایلرایگانتعارضاتخواهر-برادري،جنسيتوالگوهايفرزندپروريدردانشآموزان