فایل رایگان آسيب شناسي کارکردهاي جنسيتي زوجين در خانواده از ديدگاه قرآن | dl | 6507874

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان آسيب شناسي کارکردهاي جنسيتي زوجين در خانواده از ديدگاه قرآن در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان آسيب شناسي کارکردهاي جنسيتي زوجين در خانواده از ديدگاه قرآن راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان آسيب شناسي کارکردهاي جنسيتي زوجين در خانواده از ديدگاه قرآن ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان آسيب شناسي کارکردهاي جنسيتي زوجين در خانواده از ديدگاه قرآن ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان آسيب شناسي کارکردهاي جنسيتي زوجين در خانواده از ديدگاه قرآن ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان آسيب شناسي کارکردهاي جنسيتي زوجين در خانواده از ديدگاه قرآن ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان آسيب شناسي کارکردهاي جنسيتي زوجين در خانواده از ديدگاه قرآن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان آسيب شناسي کارکردهاي جنسيتي زوجين در خانواده از ديدگاه قرآن ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان آسيب شناسي کارکردهاي جنسيتي زوجين در خانواده از ديدگاه قرآن

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان آسيب شناسي کارکردهاي جنسيتي زوجين در خانواده از ديدگاه قرآن

فایل رایگان آسيب شناسي کارکردهاي جنسيتي زوجين در خانواده از ديدگاه قرآن

بخشی از متن فایل رایگان آسيب شناسي کارکردهاي جنسيتي زوجين در خانواده از ديدگاه قرآن :
تعداد صفحات : 30

اگرچه درباره اهمیت نهاد خانواده در اسلام و آموزههای دینی درباره تحکیم نهاد خانواده, پژوهشهای بسیاری صورت گرفته است, اما ویژگی عمده این پژوهشها, غفلت از بازخوانی آموزههای دینی از منظر آسیبشناسی کارکردهای جنسیتی زوجین است. نویسنده بر این باور است که در ایران نظریهپردازی و نگاهجامع به خانواده وجود نداشته و از همین روی, کارکردهای جنسیتی زوجین کمابیش در جهت تضعیف و تهدید کیان خانواده قرار گرفته است. در مقاله حاضر با هدف استخراج دیدگاه اصیل اسلامی یعنی نص قرآن کریم, به بررسی کارکردهای جنسیتی زوجین پرداختهشده است. روش تحقیق, توصیفی تحلیلی است. روشجمعآوری دادهها روش کتابخانهای و ابزار آن, فیشبرداری بوده است. در این تحقیق برای تحلیل اطلاعات, ازتحلیل کیفی استفاده شد. در این مقاله تلاش بر آن است مشکلات خانواده برمبنای دیدگاه قرآنی مورد بررسیقرار گیرد و به آسیبشناسی کارکردهای جنسیتی زوجین پرداخته شود و پیامدهای این جریان در حوزه خانواده بازنمایی گردد. یافتههای این پژوهش آشکارسازی آسیبهای کارکردهای جنسیتی مردان و زنان مبتنی بردیدگاههای قرآن کریم میباشد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان آسيب شناسي کارکردهاي جنسيتي زوجين در خانواده از ديدگاه قرآن👇

فایل رایگان ارايه الگوي خانواده درماني سهم گذاري در حل تعارضات خانواده | WORD فایل رایگان نقش خودآگاهي و تنظيم هيجان در کنترل اضطراب دانشجويان | WORD فایل رایگان بررسي رابطه ساده و تعديل گر نااميدي و عملکرد خانواده با افکار خودکشي گرا در بين دانش آموزان پايه اول دبيرستانهاي شهر اهواز | WORD فایل رایگان بررسي رابطه تيپ شخصيتي مادر با ميزان خودآگاهي او در اولين دوره بارداري | WORD فایل رایگان بررسي رضايت شغلي و بهرهوري شغلي کارکنان دورکار و غيردورکار بر حسب نوع عضويت کارکنان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي | WORD فایل رایگان سلامت خانواده از نگاه جامعه شناسي | WORD فایل رایگان مقايسه هيجان خواهي و کفايت اجتماعي دختران ساکن مراکز شبانه روزي بهزيستي با دختران تحت سرپرستي خانواده | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش الگوي چندمحوري شفيع آبادي با نظريه محدوديت و سازش گاتفردسون بر فرسودگي شغلي کارکنان واحد اسناد پزشکي سازمان تامين اجتماعي | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي روش هاي درمانگري بيوفيدبک و کگل در درمان بي اختياري ادراري فوريتي زنان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان کار آمدي و ناکار آمدي کيفر حبس در حقوق بين الملل کيفري | WORD فایل رایگان ابزارگرايي کيفري: قلمرو، مفهوم، شاخص ها | WORD فایل رایگان اثربخشي درمان مرور زندگي بر اضطراب مرگ و رضايت اززندگي زنان سالمند ساکن شهر تهران | WORD فایل رایگان سازمان هاي غيردولتي: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقيب دعواي عمومي ( با نگاهي به قانون آيين دادرسي کيفري) | WORD فایل رایگان ارتقاي سلامت دستگاه قضا : موردکاوي مبارزه با پديده واسطه گري | WORD فایل رایگان پيش بيني فرسودگي شغلي بر مبناي تعارض زناشويي و خودمتمايزسازي | WORD فایل رایگان تدوين و اثربخشي برنامه آموزش خودمديريتي با تاکيد برمولفه هاي هشياري و انتخاب بر جوانان | WORD فایل رایگان نقش باورهاي ارتباطي و معنوي در خرسندي زناشويي؛ ارايه يک مدل فرضي با واسطه گري کيفيت ارتباط و سن | WORD فایل رایگان تبارشناسي تحولات عدالت کيفري اروپا در قلمرو رفتارهاي جنسي (قردن 15-17) | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي | WORD فایل رایگان هشداررساني؛ ضابطه اصلي رفع مسيوليت در پيشگيري وضعي خطرناک از جرم | WORD فایل رایگان سياست کيفري ايران در قبال اطفال و نوجوانان بزه ديده گردشگري جنسي | WORD فایل رایگان نسل سوم محاکم کيفري بين المللي؛ دستاوردها، هنجارها و چالش ها | WORD فایل رایگان نقش مخبران در آيين دادرسي کيفري ناظر بر جرايم اقتصادي؛ مقتضيات و موانع | WORD فایل رایگان نگاهي به خرافه پرستي در ايران و جهان و راهکار تربيتي مواجههبا آن | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان آسيب شناسي کارکردهاي جنسيتي زوجين در خانواده از ديدگاه قرآن فایل رایگان آسيب شناسي کارکردهاي جنسيتي زوجين در خانواده از ديدگاه قرآندانلود فایل رایگان آسيب شناسي کارکردهاي جنسيتي زوجين در خانواده از ديدگاه قرآن فایلرایگانآسيبشناسيکارکردهايجنسيتيزوجيندرخانوادهازديدگاهقرآن