فایل رایگان ارايه الگوي خانواده درماني سهم گذاري در حل تعارضات خانواده | dl | 6507875

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان ارايه الگوي خانواده درماني سهم گذاري در حل تعارضات خانواده در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان ارايه الگوي خانواده درماني سهم گذاري در حل تعارضات خانواده راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارايه الگوي خانواده درماني سهم گذاري در حل تعارضات خانواده ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان ارايه الگوي خانواده درماني سهم گذاري در حل تعارضات خانواده ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان ارايه الگوي خانواده درماني سهم گذاري در حل تعارضات خانواده ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان ارايه الگوي خانواده درماني سهم گذاري در حل تعارضات خانواده ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان ارايه الگوي خانواده درماني سهم گذاري در حل تعارضات خانواده ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارايه الگوي خانواده درماني سهم گذاري در حل تعارضات خانواده ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان ارايه الگوي خانواده درماني سهم گذاري در حل تعارضات خانواده

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان ارايه الگوي خانواده درماني سهم گذاري در حل تعارضات خانواده

فایل رایگان ارايه الگوي خانواده درماني سهم گذاري در حل تعارضات خانواده

بخشی از متن فایل رایگان ارايه الگوي خانواده درماني سهم گذاري در حل تعارضات خانواده :
تعداد صفحات : 41

این پژوهش با هدف ارایه یک الگوی مشاوره ازدواج و خانواده صورت گرفته است. به این منظور ابتدا مقدمه ای بر چگونگی تشکیل خانواده, تحولات خانواده در جهان وتاثیرپذیر ی و تاثیرگذاری این تحولات در زندگی انسان, با توجه به متون مرتبط ارایه شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش, روش استقرایی - قیاسی است. سطح تحلیل در این جستار هم تهیه یک گزارش توصیفی از آیات درباره ازدواج و خانواده و هم گسترش یک نظریه درباره ازدواج و خانواده است. مبانی و اصول مستخرج از آیات قرآن کریم به عبارت ذیل تدوین شدند :مبنای اول مخلوقیت سهم گذار و اصول مرتبط: حکیمانه بودن نیاز ذاتی به همسری, خالق محور معنابخشی, مسیول در مقابل اهداف کلی آفرینش, عامل در سعادت و شقاوت خود . مبنای دوم آفرینش احسن و اصول مرتبط: انتخابگر ی لازمه تکوین بشر , ارتباط لازمه ی تکوین بشر, معیارمندی آفرینش. مبنای سوم پیوستگی و وسعت هستی و اصول مرتبط: حق محور همگرایی , نظارت و قاعدهمند ی آفرینش, درک اصل و فرعی لایه های وجود از طرف سهم گذار, درک پیوستار زمان از طرف سهم گذار, درک بافت پرورش سهم گذار . مبنای چهارم هدفمندی آفرینش و اصول مرتبط: مشابهت نگاه سهم گذاران, هماهنگی نگاه سهم گذاران بر محور حق, نیتمداری و در نهایت مبنای پنجم زوجیت و اصول مرتبط: آرامش, مودت , رعایت نقش های زوجی, دوستی بر مبنای حق, هماهنگ با قواعد کلی, زوجیت به اذن االله. برنامه مورد نظر در بخش محتوا مولفه یها زندگی سعادتمند زوجی با توجه به ویژگیها یی که قرآن کریم در سوره فرقان و انبیا مطرح فرموده؛ در بخش فرایند مسیر سلوک انسانی از نظر قرآن کریم و در بخش فنون نیز از فنونی ارتباطی, استدلالی,استعلایی و قانع سازی هیجانی هستی شناسانه قرآن کریم بهره گرفته است.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان ارايه الگوي خانواده درماني سهم گذاري در حل تعارضات خانواده👇

فایل رایگان نقش خودآگاهي و تنظيم هيجان در کنترل اضطراب دانشجويان | WORD فایل رایگان بررسي رابطه ساده و تعديل گر نااميدي و عملکرد خانواده با افکار خودکشي گرا در بين دانش آموزان پايه اول دبيرستانهاي شهر اهواز | WORD فایل رایگان بررسي رابطه تيپ شخصيتي مادر با ميزان خودآگاهي او در اولين دوره بارداري | WORD فایل رایگان بررسي رضايت شغلي و بهرهوري شغلي کارکنان دورکار و غيردورکار بر حسب نوع عضويت کارکنان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي | WORD فایل رایگان سلامت خانواده از نگاه جامعه شناسي | WORD فایل رایگان مقايسه هيجان خواهي و کفايت اجتماعي دختران ساکن مراکز شبانه روزي بهزيستي با دختران تحت سرپرستي خانواده | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش الگوي چندمحوري شفيع آبادي با نظريه محدوديت و سازش گاتفردسون بر فرسودگي شغلي کارکنان واحد اسناد پزشکي سازمان تامين اجتماعي | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي روش هاي درمانگري بيوفيدبک و کگل در درمان بي اختياري ادراري فوريتي زنان | WORD فایل رایگان بررسي راهبردهاي توانمندسازي مبتني بر بازسازي شناختي -رفتاري برتقويت خودپنداره زنان پس از طلاق شهر تهران | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان سياست کيفري ايران در قبال اطفال و نوجوانان بزه ديده گردشگري جنسي | WORD فایل رایگان مختصات تيوريک سياست جنايي حکومت جمهوري اسلامي ايران (تحليل مباني، اصول و مدل بندي در مقام تيوري) | WORD فایل رایگان اثربخشي گشتالت درماني گروهي بر کاهش تهاجم و کينه توزي دانش آموزان پسر دبيرستاني | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش الگوي چندمحوري شفيع آبادي با نظريه محدوديت و سازش گاتفردسون بر فرسودگي شغلي کارکنان واحد اسناد پزشکي سازمان تامين اجتماعي | WORD فایل رایگان زنان مقدس قرآني، بديلي شناخت شناسانه در برابر زن مسخ شده غربي | WORD فایل رایگان مقايسه تفکر انتقادي در دانشجويان سال اول و آخر کارشناسي اطاق عمل و هوشبري دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در سال 1390 | WORD فایل رایگان پيشبيني ميزان عزت نفس، خودکارآمدي و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان بر اساس شيوه هاي فرزندپروري والدين با همايندي خودمتمايزسازي آنان | WORD فایل رایگان تقويت حقوق و آزادي هاي متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي آيين دادرسي کيفري مصوب 92 | WORD فایل رایگان مدل معادلات ساختاري پيش بيني تعارضات زناشويي بر اساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه حوزه بريدگي و طرد و متغير ميانجي سبک هاي عشق ورزي | WORD فایل رایگان اثربخشي واقعيت درماني گروهي بر افزايش تاب آوري، اميد به زندگي و بهبود کيفيت زندگي زنان نابارور مرکز ناباروري صارم | WORD فایل رایگان دستگيري شهروندي در حقوق ايران و انگلستان | WORD فایل رایگان مقايسه کمالگرايي، استحکام من، خشم و نشخوار خشم دربيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي و وسواس فکري عملي | WORD فایل رایگان اثربخشي طرحواره درماني بر نگرش هاي ناکارآمد نسبت بهانتخاب همسر در دانشجويان دختر | WORD فایل رایگان شفاعت در حد و تعزير | WORD فایل رایگان نقض آزادي جريان اطلاعات در فرآيند پيشگيري موقعيت مدار از جرايم سايبذي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان ارايه الگوي خانواده درماني سهم گذاري در حل تعارضات خانواده فایل رایگان ارايه الگوي خانواده درماني سهم گذاري در حل تعارضات خانوادهدانلود فایل رایگان ارايه الگوي خانواده درماني سهم گذاري در حل تعارضات خانواده فایلرایگانارايهالگويخانوادهدرمانيسهمگذاريدرحلتعارضاتخانواده