فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي | dl | 6507898

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي

فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 30

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین احساس تنهایی و نگرش نسبت به پدر در بین نوجوانان بر پایه روش همبستگی انجام گرفت. فرض اساسی این پژوهش آن است که نوع نگرش نوجوان به پدر پیشبین احساس تنهایی است. نمونه این پژوهش را 235 دانشآموز دبیرستانی) 131 دختر و 104 پسر( تشکیل میدهند که بهروش تصادفی خوشهای از بین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان مریوان انتخاب شدند و به سوالات مقیاس احساس تنهایی تجدیدنظرشده UCLA )راسل و همکاران, 1980 ( و پرسشنامه نگرش فرزند به پدر)هادسون, 1992 ( پاسخ دادند. یافتهها نشان دادند که بین نگرش نوجوان به پدر و احساس تنهایی رابطهمثبت معنیدار وجود دارد و هر چه نگرش نوجوان نسبت به پدر منفیتر باشد, بیشتر احساس تنهایی را تجربه میکند. در این اثر تاثیر سه متغییر جنسیت, ترتیب تولد و میزان درآمد خانواده نیز بررسی شد که نتایج بدین شرح است: جنسیت بر این رابطه تاثیرگذار است و همبستگی بین نگرش نوجوان به پدر و احساس تنهایی در پسران قویتر از دختران است ولی ترتیب تولد و میزان درآمد خانواده بر این رابطه تاثیر نداشتند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي👇

فایل رایگان مقايسه کيفيت تصور از خدا در بيماران افسرده و افراد سالم | WORD فایل رایگان اثربخشي الگوي چندمحوري انتخاب شغل شفيع آبادي بر مديريت تعارض پرسنل منطقه يک عملياتي انتقال گاز | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد | WORD فایل رایگان بررسي رابطه تعهد مذهبي، سبک هاي بخشش، نبخشيدن و نشخوارفکري با سلامت روان | WORD فایل رایگان تدوين مدل علي فرسودگي تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي خودکارآمدي در دانشجويان دوره ي کارشناسي | WORD فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند | WORD فایل رایگان شناسايي ابعاد کارکرد خانواده در فرايند مشاوره خانواده با جهت گيري اسلامي با استفاده از نظريه داده بنياد | WORD فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه | WORD فایل رایگان نقش باورهاي ارتباطي و معنوي در خرسندي زناشويي؛ ارايه يک مدل فرضي با واسطه گري کيفيت ارتباط و سن | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تاثير آموزش حل مسيله خانواده محور بر ارتباط والد کودک -دانش آموزان دوره ابتدايي | WORD فایل رایگان مدليابي علي اشتياق تحصيلي بر مبناي منابع شخصي و منابعاجتماعي در دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه اميرکبير تهران | WORD فایل رایگان در جدال امنيت گرايي و موازين دادرسي منصفانه | WORD فایل رایگان تاثير اخلاق در جرم انگاري و جرم زدايي در نظام حقوق کيفري اسلامي ايران | WORD فایل رایگان مطالعه جامعه شناسي ساختار رواني مرتکبين جرايم عليه بشريت | WORD فایل رایگان تدوين مدل ساختاري شيوه هاي فرزند پروري مادران بر اساس سبک هاي دلبستگي و کيفيت روابط موضوعي آنان در ميان مادران با فرزندان عادي و مبتلابه اختلال هاي اضطراب جدايي و وسواس-اجبار | WORD فایل رایگان بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده و خود کارآمدي تحصيلي با سازگاري اجتماعي در دانشجويان جندي شاپور اهواز | WORD فایل رایگان تحليل جرم اظهارنظر غيرقانوني بازرس و حسابرس نسبت به اطلاعات مالي ارايه شده | WORD فایل رایگان تعزيرات منصوص شرعي؛ مفهوم فقهي و مصاديق قانوني | WORD فایل رایگان اثر گشتالت درماني بر اضطراب فراگير و اضطراب امتحان دانشجويان | WORD فایل رایگان تحليل رابطه مولفه هاي هويت ديني و پيشگيرياز جرم ( مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان) | WORD فایل رایگان نگاهي به خرافه پرستي در ايران و جهان و راهکار تربيتي مواجههبا آن | WORD فایل رایگان تحليل جرم شناختي جرايم اقتصادي | WORD فایل رایگان نقش واسطه گري طرح واره هاي ناسازگار اوليه در رابطه بينسبک هاي دلبستگي و افسردگي در دانشجويان | WORD فایل رایگان بررسي کيفي رضايت شغلي سالمندان بر مبناي الگوي چندمحوري شفيع آبادي و فرهنگ ايراني- اسلامي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهاييدانلود فایل رایگان بررسي رابطه بين نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهايي فایلرایگانبررسيرابطهبيننگرشنوجواناننسبتبهپدرواحساستنهايي