فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد | dl | 6507901

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد

فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 24

هدف این تحقیق تبیین اثربخشی آموزش مهارتهای پیش از ازدواج بر ملاکهای همسرگزینی و رشد فردی دختران مجرد بوده است. پژوهش حاضر از حیث هدف, کاربردی و از حیث روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل میباشد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند یا دردسترس استفاده شده و افراد به صورت تصادفی ساده در دو گروه کنترل ) 15 نفر( وآزمایش ) 15 نفر( جایگزین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از: 1( پرسشنامه اولویت بخشی ملاکهای همسرگزینی 2( پرسشنامه مقیاس اقدام برای رشد فردی. جامعه آماری تحقیق شامل متقاضیان ازدواج مراجعهکننده به مرکز مشاوره بهارنکو که طی شهریور ماه تا آبان ماه 1393 مراجعه کردند, میباشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که آموزش مهارتهای پیش از ازدواج بر رشد فردی تاثیر معنادار دارد

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد👇

فایل رایگان بررسي رابطه تعهد مذهبي، سبک هاي بخشش، نبخشيدن و نشخوارفکري با سلامت روان | WORD فایل رایگان تدوين مدل علي فرسودگي تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي خودکارآمدي در دانشجويان دوره ي کارشناسي | WORD فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند | WORD فایل رایگان شناسايي ابعاد کارکرد خانواده در فرايند مشاوره خانواده با جهت گيري اسلامي با استفاده از نظريه داده بنياد | WORD فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه | WORD فایل رایگان نقش باورهاي ارتباطي و معنوي در خرسندي زناشويي؛ ارايه يک مدل فرضي با واسطه گري کيفيت ارتباط و سن | WORD فایل رایگان اثربخشي گشتالت درماني گروهي بر کاهش تهاجم و کينه توزي دانش آموزان پسر دبيرستاني | WORD فایل رایگان مقايسه خودافشاسازي، صميميت و پردازش هيجاني در زنان متاهل مبتلا به فوبي اجتماعي و زنان سالم | WORD فایل رایگان ارزيابي چند خط پايه از نقاشي درماني بر کاهش علايم پرخاشگري کودکان پيش دبستاني | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان پست مدرنيسم و باز- انديشي مفهوم جرم | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر تنظيم هيجان و کيفيتزندگي زنان داراي همسر معتاد | WORD فایل رایگان بررسي تطبيقي حقوق بزه ديدگان در مراحل تعقيب و تحقيق در قانون آيين دادرسي کيفري 1392 با ديوان کيفري بين المللي | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مفاهيم معنوي با محوريت مذهب بر مشکلات رفتاري کودکان | WORD فایل رایگان زن در آيين دادرسي کيفري ايران و فرانسه | WORD فایل رایگان نقش و جايگاه سياست در عدالت کيفري حاکم بر جرايم تروريستي | WORD فایل رایگان مقايسه اثر بخشي مشاوره روايت مدار و راه حل مدار براختلالات رفتاري دانش آموزان | WORD فایل رایگان تحليل انتشار حکم محکوميت در حقوق کيفري ايران از نگاه فلسفه کيفري | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت تصميم گيري بر تفکر انتقادي دانشجويان پرستاري | WORD فایل رایگان بررسي رابطه باورهاي فراشناخت با خودتنظيمي تحصيلي وتعارض والد نوجوان | WORD فایل رایگان ا تخفيف حبس در قانون نامه ي جنايي 1392 | WORD فایل رایگان توجيه مداخله کيفري؛ اصول و ضرورت ها | WORD فایل رایگان تقابل امنيت فردي و ملي در جرايم عليه امنيت | WORD فایل رایگان تدوين مدل آموزش زوج درماني بوم شناختي چندبعدي به مشاوران مراکز مداخله در بحران سازمان بهزيستي مطالعه کيفي با تمرکز بر کاهش ميل به طلاق و تعارضات زناشويي | WORD فایل رایگان پيشگيري وضعي از تروريسم هسته اي با تاکيد بر تدابير نظارتي بين المللي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرددانلود فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج بر رشد فردي دختران مجرد فایلرایگاناثربخشيآموزشمهارتهايپيشازازدواجبررشدفرديدخترانمجرد